• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กุมภาพันธ์ 2016
  พฤ อา
  « ม.ค.    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  29  

คลังหวังเงินกองทุนหมู่บ้าน เงินลงทุนโครงการขนาดเล็ก พยุงเศรษฐกิจให้ขยายตัว


คลังหวังเงินกองทุนหมู่บ้าน เงินลงทุนโครงการขนาดเล็ก พยุงเศรษฐกิจให้ขยายตัว

Written by: กอง บก.ข่าวเศรษฐกิจ2015/02/26 4:30 PM

กระทรวงการคลัง 25 ก.พ.- ผอ.สศค.ระบุหาก ครม.อนุมัติเงินกองทุนหมู่บ้าน เงินลงทุนโครงการขนาดเล็กกว่า 4 หมื่นล้านบาท จะสามารถพยุงเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้แน่

นายกฤษฏา  จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า แม้ว่าการลงทุนภาคเอกชนยังชะลอตัว การส่งออกเดือนมกราคม มีมูลค่า 17.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบร้อยละ -3.5 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป หดตัวร้อยละ -0.4  แต่ยังคาดว่าจีพีดีในไตรมาสแรกจะขยายตัวดีกว่าไตรมาส 4 ปี 57 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 2.3  เพราะทั้งปียังคาดการณ์เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายร้อยละ 3.9 แม้เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น ลดลง แต่พื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศยังพอรับแรงเสียดทานจากปัจจัยภายนอกได้

โดยกระทรวงการคลังหวังว่าเมื่อ ครม.เศรษฐกิจได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดเล็ก  เช่น การก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท วงเงิน  4 หมื่นล้านบาท ด้วยการกู้เงินในประเทศ คาดว่าจะทำสัญญาร่างทีโออาร์ การก่อสร้าง เพื่อเบิกจ่ายเม็ดเงินได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้  คาดว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบได้ภายในกลางปีนี้

อีกทั้งยังมีเงินงบประมาณประจำปี 56 ซึ่งค้างท่ออยู่ เพื่อต้องการเพิ่มทุนระยะที่ 3 ให้กับกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีอยู่จำนวนทั้งหมด 79,255 กองทุน

รัฐบาลจึงต้องเพิ่มทุคลังนให้กับกองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพ 25,000 กองทุนหมู่บ้าน ขณะนี้มีกองทุนหมู่บ้านเข้าข่ายได้รับการอนุมัติไปแล้ว 5,000 กองทุน และอีก 12,000 กองทุนอยู่ระหว่างการพิจาณาจะเพิ่มทุน ส่วนอีก 7,000 กองทุนต้องทำการปรับปรุง โดยจะให้ ธ.ก.ส.และออมสินเข้าไปช่วยดูแล ดังนั้นหากเพิ่มทุนได้หมด จะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมในระบบเศรษฐกิจ.-สำนักข่าวไทย

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด


พนักงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด เพื่อชี้แจง รายละเอียดงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 11005977_10153091329643770_1708955084_n

การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามโครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 

1) จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2,144 กองทุนผ่านการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำนวน 2,131 กองทุน คงเหลือ 13 กองทุน ในเขตชุมชนเมือง     ที่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ผ่านการพิจารณา จากอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด แล้ว จำนวน 2,107 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 98.88  (ได้รายงาน แบบ กทบ. 15-16 ให้ สทบ. แล้ว11022856_10153088792973770_1758879344_n 10877606_10153088828618770_1602465699_n 11004704_10153088807123770_350167449_n 11005675_10153088828113770_160719160_n 11006072_10153088830373770_1796669901_n 11009038_10153088943618770_210460352_n  11016625_10153088821048770_1408884231_n

2) กองทุนยังไม่ดำเนินการยื่นแบบคำขอ จำนวน 24 กองทุน  (อำเภอเมืองสุรินทร์ , อำเภอสังขะ ,อำเภอศรีณรงค์ ,อำเภอศีขรภูมิ ) เบื้องต้น คณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ/ตำบล ร่วมกับ พนักงาน สทบ. และ นักวิชาการจังหวัด  ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกับอำเภอ พบว่า ปัญหาส่วนมากเกิดจากหนี้ค้างชำระของสมาชิก  งบดุลไม่เคลื่อนไหว มากกว่า 2 ปี

11012242_10153088830433770_315181505_n3 ) กองทุนที่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มทุน ระยะที่ 3  จาก สทบ. แล้วจำนวน 1,893 กองทุน

4) กองทุนหมู่บ้านฯที่ไม่ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ.  กองทุนได้แก้ไขปรับปรุงส่งเอกสารให้ จังหวัด  ส่ง สทบ. สาขา แล้ว จำนวน 129 กองทุน
5) กองทุนหมู่บ้านฯที่ไม่ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ยังไม่ดำเนินการส่งเอกสารแก้ไขฯ จำนวน 39  กองทุน อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง (จังหวัดได้มีหนังสือประสานอำเภอดำเนินการแล้ว)

6) ปัญหาเรื่องร้องเรียน ปัจจุบัน

 1. การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
 2. การยักยอกเงินของคณะกรรมการ (โทษทางอาญา-แพ่ง )
 3. การไม่ส่งมอบงาน /การทำงานเอกสาร (โทษทางอาญา )
 4. การไม่ชำระหนี้ ( แพ่ง)
 5. การเบิกเงินประกันความเสี่ยง และสมทบกองทุน ไปจัดสรรผลกำไร (ทางแพ่ง และอาญา)11024872_10153091329628770_450504073_o

7)  กำหนดการรายงานงบการเงินกองทุนหมู่บ้าน  พร้องมรายละเอียดการจัดสรรผลกำไร สิ้นสุด ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2557) กองทุนหมู่บ้าน ส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม  2558 โดย หนังสือจากประธานอนุฯจังหวัด จะส่ง ให้อำเภอต่
อไป

8) การเบิกดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนจากผลกำไร กองทุนหมู่บ้าน โดยปกติ จะดำเนิืนก่ารเบิกหลังจาก มีการชำระหนี้ตามสัญญาและ ปิดดุล โดยจะต้องมีการประชุมชี้แจง ตามระเบียบ ฯ หมวด7 การทำบัญชี และการตรวจสอบ  ข้อ 46  ข้อ 47- ข้อ 48   และระเบียบ ข้อ 16 (5)  อำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอ

“คลัง” อัดฉีดงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน”7หมื่นล้าน” ช่วยคนจน-รับมือภัยแล้ง


อัดงบ6.8หมื่นล.ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 14244904521424490482lเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งกับกองทุนหมู่บ้าน เป็นการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) สศค.จะสรุปเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุม ครม.กลางเดือนมีนาคมนี้ การช่วยเหลือแบ่งตามระดับของกองทุนคือ กองทุนหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ดี (ระดับ A, B) ประมาณ 5 หมื่นกองทุน ได้เงินเพิ่มทุนล้านที่ 2 ไปหมดแล้ว ดังนั้น ในกลุ่มนี้จะให้ออมสินและ ธ.ก.ส.สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษกว่าปกติปล่อยไม่เกิน 5% เพื่อให้กองทุนมีเงินทุนไปพัฒนาโครงการต่างๆ เพิ่มเติมและแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 4.3 หมื่นล้านบาท โดยออมสินและ ธ.ก.ส.ร่วมกันสนับสนุนสินเชื่อคนละครึ่ง

ให้ออมสิน-ธ.ก.ส.ช่วยแก้หนี้เสีย

นายกฤษฎากล่าวว่าส่วนกองทุนหมู่บ้านที่เหลืออีก2.5หมื่นกองทุนจะมีวงเงินเพิ่มทุนตามเกณฑ์เดิมจากงบประมาณปี 2554 -2555 ทั้งสิ้น 2.5 หมื่นล้านบาท เป็นกองทุนเกณฑ์พอใช้ (C) กลุ่มแรกประมาณ 5 พันกองทุน มีความพร้อม จะได้วงเงินเพิ่มทุนล้านที่ 2 เพิ่มอีกกองทุนละ 1 ล้านบาทตามเกณฑ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และกลุ่มที่ 2 อีกประมาณ 1.2 หมื่นกองทุน อาจต้องปรับปรุงประสิทธิภาพกองทุนอีกเล็กน้อย จากนั้นคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนตามเกณฑ์ประมาณ 4-5 เดือน และจะมีอีกประมาณ 7 พันกองทุน หรือกองทุนหมู่บ้านเกณฑ์มีปัญหาต้องฟื้นฟู (D) ส่วนใหญ่มีปัญหาจากการบริหารจัดการกองทุนไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางบัญชีและการชำระหนี้ ทำให้เกิดหนี้เสียสูง คาดว่าจะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนตามเกณฑ์เดิม แต่ได้เสนอให้ออมสินและ ธ.ก.ส.เข้าไปช่วยแก้ไขปรับกระบวนการทำบัญชีใหม่และแก้ไขปัญหาหนี้เสียก่อน จะต้องแยกบัญชี 2 บัญชีเงินใหม่และเงินเก่า จากนั้นถึงจะพิจารณาเพิ่มทุนและวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้ แต่จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ต้องบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพตามลำดับ

สัปดาห์หน้าเคาะดบ.สินเชื่อ

นายนทีขลิบทองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบ. กล่าวว่า สำหรับกองทุนเกณฑ์พอใช้ (C) จะมีเงินงบประมาณปี 2554 และ 2555 เข้ามาสนับสนุน 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อยกระดับเป็นกองทุนเกณฑ์ดีต่อไป ส่วนกองทุนเกณฑ์ดี (A, B) แต่ละกองทุนจะต้องเสนอโครงการพัฒนาเพิ่มเติม มาขอสินเชื่อกับออมสินหรือ ธ.ก.ส. จะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 5% ในสัปดาห์หน้าจะมีประชุมสรุปหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อดังกล่าว เบื้องต้นได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 5% และเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

“หากใช้หลักการต่อยอดจากวงเงินสินเชื่อในหลักเดิมที่รัฐบาลที่ผ่านมา จะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1-3 ล้านบาทต่อกองทุน ใช้การประเมิน 3A ผ่านวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องมีโครงการมาเสนอ และหากมีโครงการที่ดี แบงก์สามารถใช้วงเงินสินเชื่อเดิม 3 ล้านบาทได้ บางกองทุนเคยได้ถึง 10 ล้านบาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยต่ำจะเป็นเท่าไหร่ยังต้องรอข้อสรุป แต่หากเป็นโครงการที่กองทุนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้ว จะได้รับดอกเบี้ยตามแผนธุรกิจอยู่แล้ว” นายนทีกล่าว

เน้นช่วยภัยแล้ง-หนี้นอกระบบ

นายนทีกล่าวว่า ส่วนกลุ่มที่มีปัญหาต้องฟื้นฟู 7 พันกองทุน มีหนี้เสียเกิน 15% เกิดจากปัญหาคณะกรรมการชุดก่อนหละหลวม ดังนั้น ต่อจากนี้จะให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหาร รวมถึงให้ออมสินและ ธ.ก.ส.เข้ามาช่วยเหลือสินเชื่อประมาณหลักแสนบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 4-5 เดือน จากนั้นเมื่อการบริหารเริ่มเข้าที่ ยกระดับมาเท่ากับกองทุน A หรือ B จะให้แบงก์รายงานยืนยันมาที่ กทบ.เพื่อเพิ่มทุนล้านที่ 2 ให้ตามเกณฑ์เดิมต่อไปในช่วงปลายปีนี้

สำหรับหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว หากหารือกับ สศค.และกระทรวงการคลังชัดเจนในสัปดาห์หน้า จะเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กทบ.ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ มาตรการนี้จะช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้งที่ประสบปัญหาพื้นที่เกิดภัยแล้งและภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ช่วยลดผล กระทบจากการเกิดหนี้นอกระบบตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพราะที่ผ่านมากองทุนเป็นกลไกแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างมาก โดยกองทุนไปซื้อหนี้นอกระบบและเจรจากับเจ้าหนี้นอกระบบมาบริหารจัดการแทน รวมถึงมาปล่อยเงินกู้ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดถูกกว่าหนี้นอกระบบแน่นอน ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านมีทั้งหมด 7.9 หมื่นกองทุน รัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มาได้มีการเพิ่มทุนช่วยเหลือมาโดยตลอด

 ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1424490452

คลินิกกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจร ในงานสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ณ อบต.ตรวจ


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558  นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์11009494_10153075896743770_853984626_o  เป็นประธาน เปิด งาน สุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจำปี 2558 นำ10994700_10153075907533770_103884779_nหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนรับทราบปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในท้องถิ่น และดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ โดยส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอจัดกิจกรรมให้บริการด้าน ต่าง ๆ แก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย โดยจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนหมุนเวียนไปยังตามท้องถิ่นต่างๆดยมีส่วนราชการต่างๆ ทั้งจังหวัดและอำเภอออกให้บริการและเยี่ยมเยือนประชาชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมช
นเมืองแห่งชา10998138_10153075896458770_2046727028_oติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ  , แผ่นพับ , DVDการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป และ รับปรึิกษาปัญหา ตลอดจนให้คำแนะนำต่าง ในเรืองเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน 11001107_10153075896648770_826075914_o
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างร้อยยิ้ม มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 2 คันโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบทุนจำนวน 4 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น
คงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนให้กับคนพิการ ผู้ยากไร้         จำนวน 11005924_10153075907498770_1549167977_n2 ทุน ๆ ละ 1,0010994794_10153075907603770_512553642_n0 บาท
ละ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ตำบลตรวจ และ กองทุนหมู่บ้านโนนคำ ตำบลหนองแวง ได้ร่วมมอบทุน จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ให้เด็กนักเรียน ในเขตตำบลตรวจ เรียนดี แต่ยากจน จำนวน 8 ทุน 11016663_10153075907743770_873817701_n

ประกาศ : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เตรียมรายงาน ผลประกอบการและงบการเงินฯ ประจำปี 2557


ข้อมูลประกอบการรายงาน

ผลประกอบการและงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2557 และข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  ,พ.ศ. 2552,พ.ศ. 2555 ซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้10997209_10153070704098770_1516514249_n

1. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 9 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (13) รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และมาตรา 9 (14) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 หมวด 7 การทำบัญชีและการตรวจสอบ ข้อ 46 วรรคแรก ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และจัดทำรายรับรายจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ หนึ่งครั้งและแจ้งสมาชิกทราบ รวมทั้งให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง   และ ข้อ 46 วรรคสี่ ให้ผู้ตรวจสอบตามวรรคสาม จัดส่งผลประกอบการและงบการเงินให้สำนักงาน และแสดงความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี)  โดยปีนี้กำหนดให้ส่งข้อมูลดังนี้

1. ผลประกอบการและงบการเงินกองทุนหมู่บ้านฯ ประจำปี 2557 บัญชี 1 และบัญชี 2 ตามแบบของ สทบ. (เท่านั้น)          ที่ผ่านการตรวจสอบของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล/ระดับอำเภอ และ/หรือผู้ตรวจสอบฯ ประจำอำเภอ

 • งบดุล (บัญชี 1 และ บัญชี 2 )
 • งบกำไรขาดทุน (บัญชี 1 และ บัญชี 2)
 • งบทดลอง (บัญชี 1 และ บัญชี 2  )
 • รายละเอียดลูกหนี้ พร้อมรายระเอียดจำนวนเงินกู้/หนังสือสั่งจ่าย (บัญชี 1 และ บัญชี 2)
 • รายละเอียดบัญชีกำไรสะสมและการจัดสรรประจำปี (ใบขวาง) ปีล่าสุด (บัญชี 1) และ /หรือ บัญชี 2
 • อื่นๆ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (โดยปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน )
 • **กรณีกองทุนหมู่บ้านที่ได้มีการดำเนินงานเป็นสถาบันการเงิน ให้ รายงานงบฯ เพิ่มเติม ตาม รายละเอียดข้างต้น

2.ทะเบียนรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ ตามแบบฟอร์ม ลงแผ่น CD ดาวโหลดไฟล์ https://surinvillagefund.wordpress.com/

3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ตามระเบียบฯ พร้อมแนบมติที่ประชุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน (เอกสารการประชุมห้ามมีการตัดต่อ ลบ เขียนทับ เปลี่ยนวันที่ โดยเด็ดขาด หากกองทุนใดไม่ได้ดำเนินการประชุมคัดเลือกกรรมการ เกินกว่า 2 ปี ให้รีบดำเนินการโดยประสานแจ้งอำเภอ)

4.ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

5.ปัญหาอุปสรรค์ เรื่องฟ้องร้อง ดำเนินคดี ตามแบบฟอร์ม

หมายเหตุ

 • ให้กองทุนหมู่บ้านจัดส่งผลการดำเนินงานดังกล่าวต่ออนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ ภายใน วันที่ 16  มีนาคม 2558
 • อำเภอรายงานผลให้จังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลและรายงาน สทบ. ต่อไป

***อนึ่ง ข้อมูลการรายงานนี้ ขอให้กองทุนฯสำเนาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบของ สตง. และเพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุนในปีต่อไป

*** รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง คำว่า “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

*** หมวด 3 คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน  ข้อ 14  วรรคสาม ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ (5) ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติ ที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และบรรลุ ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ (7) จัดทำระบบข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทราบ (8) รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดให้คณะกรรมการทราบตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด  (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

****

 • ข้อสังเกต 
 • กรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกคน ต้องร่วมกัน ตรวจสอบว่า เงินที่ได้รับจัดสรร  มาเท่าไหร่ + เงินสมทบกองทุน + เงินประกันความเสี่ยง เพราะ จากการตรวจสอบ ของ  เจ้าหน้าที่ สทบ. จังหวัด ปีที่ผ่านมา พบว่า บางกองทุนหมู่บ้าน ได้มีการ เบิกเงิน สมทบกองทุน และ ประกันความเสี่ยง ไปจัดสรรผลกำไร  ซึ่งไม่ถูกต้อง  โดย ได้ดำเนินการ แจ้งกองทุน นั้นๆ เบื้องต้นแล้ว เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ ต่อไป

เก็บมาฝาก : ความคืบหน้า การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที 3 (ปี 2558)


เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) ได้รายชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ กทบ.แล้ว โดยจะเสนอให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กทบ.พิจารณาลงนามแต่งตั้งในวันที่ 16 มกราคม โดยกรรมการ กทบ.มาจากการคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านทั่วประเทศ 14 คน จากคณะกรรมการคัดเลือก 19 คน คณะกรรมการเสนอ 5 คน รวมกับส่วนราชการต่างๆ เป็นทั้งหมด 41 คน

https://i0.wp.com/www.matichon.co.th/online/2015/01/14213849931421385003l.jpg

นายนทีกล่าวว่า หลังแต่งตั้งคณะกรรมการ กทบ.แล้วจะเริ่มประชุมนัดแรกภายในเดือนมกราคม เพื่อพิจารณาโครงการที่หมู่บ้านทั่วประเทศยื่นเรื่องเข้ามาเพื่อรับการจัดสรรเงินได้ทันที คาดว่าเม็ดเงินจะเริ่มลงสู่หมู่บ้านทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเงินส่วนที่เหลือของเงินเพิ่มทุนใน กทบ.ระยะที่ 3 ที่เหลือราว 2 หมื่นล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 79,255 ล้านบาท มีการโอนเงินให้หมู่บ้านต่างๆ ที่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 53,590 ล้านบาท

“โครงการที่หมู่บ้านทั่วประเทศยื่นเข้ามา ณ สิ้นปี 2557 กว่า 6,000 แห่ง ถ้ารวมกับเดือนมกราคม 2558 คงไม่ต่ำกว่า 8,000 แห่ง หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท คิดเป็นเงิน 8,000 ล้านบาทที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่าจะใช้เวลาเพียง 1-2 เดือนจ่ายได้หมดทั้ง 8,000 ล้านบาท” นายนทีกล่าว

นายนทีกล่าวว่า มีหมู่บ้านทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 79,255 แห่ง โดยในนี้ประมาณ 7,000 แห่ง หรือไม่เกิน 10% มีปัญหาที่ กทบ.ต้องเข้าไปติดตามทั้งกรณีไม่ชำระหนี้คืน หรือคณะกรรมการกองทุนของหมู่บ้านฟ้องร้องกัน กรณีที่มีปัญหาไม่คืนหนี้ ปิดบัญชีไม่ได้ กทบ.ก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับครั้งต่อๆ ไปได้ ต้องปรับปรุงก่อนจึงจะจัดสรรงบให้ได้

“นายสุวพันธุ์ให้ประชุมคณะกรรมการ กทบ.ทุกเดือน เพื่อเร่งแก้ปัญหากองทุนที่มีปัญหาให้เร็วที่สุด ผลักดันวงเงินส่วนที่เหลือให้ได้ภายในปี 2558” นายนทีกล่าว และว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2547 จัดสรรงบลงไปแล้ว 1.52 แสนล้านบาท แบ่งเป็นสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย 79,255 ล้านบาท รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ 19,000 ล้านบาท และรัฐบาลเพื่อไทย 53,590 ล้านบาท ทำให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนล้านบาท หรือมีเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1421384993

บ่ายนี้มีคำตอบ :กองทุนหมู่่บ้าน(รายการสด ) ช่อง9


บ่ายนี้มีคำตอบ :กองทุนหมู่่บ้านอีก 20,000กองทุน ที่จะได้รับเงินเพิ่มทุนฯระยะที่3(1ล้านบาท)กับ ผอ.นที ขลิบทองบ

สัมภาษณ์สด ผอ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.)

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 986 other followers

%d bloggers like this: