คสช สนับสนุนงบ 26,000 ล้าน สานต่อโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3


ทีมโฆษ กคสช กล่าวว่าหัวหน้า คสช  กำชับถึงการใช้งบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน). รวมไปถึงงบประมาณในกองทุนต่างๆให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ สลน ทำการพิจารณาทบทวน 6 กองทุนที่รับผิดชอบ
โดยส่วนที่ให้ดำเนินการต่อไป คือ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทางคสช เห็นว่าควรให้ดำเนินการต่อไป  เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินการไม่ได้ก่อหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) เกินกว่า 10% จากการสำรวจทั่วประเทศพบว่าเกณฑ์
  • การดำเนินงาน 30-40% ระดับดี
  • 50-60% ระดับปานกลาง
  • และเพียง 10% ต้องปรับปรุง    
ดยปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบสนับสนุนเพิ่มทุน 2.6 หมื่นล้านบาทและมีเงินทุนสะสมทั้งหมด 3.4 หมื่นล้านบาท
 
ส่วนที่ให้ยุติการดำเนินการคือ
1 กองทุนพัฒนาศักยภาพหมุ่บ้าน /ชุมชนหรือกองทุนเอสเอ็มแอลทางคสช ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนและดำเนินการในส่วนของปี 55-56 พร้อมกับยุติโครงการในงบปี 57 วงเงิน 5.7 พันล้านบาท
2 กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชนทางคสช ให้ยุติการใช้งบประมาณ 3 พันล้านบาทและ 3 กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคให้ยุติการดำเนินการในส่วนของปี 57 วงเงิน 1,225 ล้านบาททั้งนี้
งบประมาณในส่วนของข้อ 1 – 2 ให้โอนไปให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ). นพ. ยงยุทธกล่าวอีกว่าสำหรับ
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วงเงิน 596 ล้านบาทได้ให้ชะลอการดำเนินการและโอนงบประมาณไปยังโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว).​​ หรือกองทุนสสว ต่อไป
นอกจากนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทางคสช ให้โอนย้ายไปสังกัดกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับให้ทบทวนหรือยุบรวมภารกิจเข้ากับกระทรวง เช่นเดียวกับสภาเกษตรกรที่ให้นำไปรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งทบทวนหรือยุบภารกิจเข้ากับกระทรวงดำเนิการแทนทั้งนี้งบประมาณที่คสชน เรียกคืนจากสลน จากทั้ง 5 กองทุนที่ให้ยุติและทบทวนรวมเป็นเงินราว 9,925 ล้านบาทโดยงบดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนกยศ และกองทุนสสว ตามที่ระบุข้างต้นนอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่เหลืออยู่บางส่วนซึ่งจะมีการสั่งการนำไปใช้ในภารกิจต่างๆอีกครั้ง . ยงยุทธกล่าวว่าที่ประชุมคสชนพ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่า

ยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีการปรับลดงบประมาณจำนวน 7,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้เร่งด่วนแบบบูรณาการ 14 ด้านให้ต่อเนื่องระหว่างปี 2557-2558

คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมเมืองสัญจร โรงเรียนทุงนาค อ.จอมพระ


จังหวัดสุรินทร์กิจกรรมจัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอย “คืนความสุขให้ประชาชน” ยิ้ม

วันนี้ (18 มิ.ย. 57) ธ / อำเภอสาขา 7 ร่วมจัดและแจกคู่มือฯ โปสเตอร์, แผ่นพับ, DVD 7
และนำผู้ร่วมงานร่วมกล่าวปฏิญาณตน แต่ฐานะยากจนจำนวน 1 7 ตำบลเมืองลีงมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคจากกองทุนเพื่อชาวสุรินทร์

การบันทึกแบบรายงาน โครงการ SML’55 ผ่านระบบ online


 ท่านสามารถเข้าศึกษารายละเอียดการบันทึกข้อมูล แบบรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML’55 ผ่านระบบออนไลน์คลิกที่ 

[ฝัง] http://122.155.174.21:7999/ [/ embed]

คู่มือการใช้งานระบบ

สำหรับการบันทึกข้อมูลและรหัสการเข้าใช้งานพนักงานสทบ สาขาจะประสานอีกครั้ง

ขอบคุณ 

การบันทึกข้อมูลตามแบบจัดเก็บ ข้อมูล SML’55


ตามที่ พนักงาน สทบ. จังหวัดได้แจ้งในที่ประชุม เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2557  เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML’55  โดยขอความอนุเคราะห์ ให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแต่ละอำเภอ รับผิดชอบการดำเนินการ และมอบหมาย ให้ พนักงาน เครือข่าย ดำเนินการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ Online  นั้น  
1. จัดเก็บข้อมูล SML’55  
2. บันทึกข้อมุล ผ่านระบบ Online-SML’55  ของ สทบ. 
 
ปัจจุบัน ระบบโปรแกรม บันทึกข้อมูล Online -SML’55 ยังไม่สมบูรณ์  คาดว่าจะสามารถเริ่มบันทึกได้ประมาณกลางสัปดาห์นี้  พนักงา นสทบ. จักแจ้งท่านอีกครั้ง 
 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน 
พนักงาน สทบ.  สาขา 
 
 

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด


จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7    จัดประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองสุรินทร์  ชั้น 2  โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายทัศนัย พิริยาสัยสันติ   และนักวิชาการจังหวัด   ได้พบปะ พูดคุย ให้แนวทางการดำเนินการจัดหาที่ทำการเครือข่ายฯ จังหวัด   โดย  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๕- กันยายน  2556 แล้ว 13 รอบ จำนวน ๒,๐93 กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๙8.22  คงเหลือ 38 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 1.78 (คงเหลือ 4 อำเภอ  อ.เมืองสุรินทร์  16 กองทุน ,อ.สังขะ 12กองทุน,อ.ศีขรภูมิ 4 กองทุน และอำเภอศรีณรงค์ 15 กองทุน) และ กองทุนหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนระยะที่ 3 จาก สทบ. แล้ว จำนวน 1,๘๙๓ กองทุน  ไม่ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. จำนวน ๑๖๘ กองทุน และอีกจำนวน  2๓ กองทุนรอการพิจารณาจาก สทบ.  และวาระประชุม ดังนี้ 

  •               การรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3  แบบ 1-3
  •               กองทุนที่ยังไม่ยื่นแบบคำขอเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3  คงเหลือ 38 กองทุน ให้เร่งรัดดำเนินการ
  •               การรายงานงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำปี  2556 ให้จัดส่ง ให้อำเภอ
  •               การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ปี 2556 ให้เร่งรัดดำเนินการ สำหรับอำเภอที่ยังไม่ขอรับการสนับสนุน
  •               สทบ. ขอความร่วมมือเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสำรวจข้อมูล SML “55 ให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูล รายงานผล ระยะที่ 1 ภายใน วันจันทร์ ที่  9  มิถุนายน  2557

ระเบียบวาระ  เรื่องอื่นๆ   กองทุนหมู่บ้านหนองสองห้อง   จ.สุพรรณบุรี  ขอศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ  “สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด” วันที่ 21  มิถุนายน  2557

มาตรการภาษี เกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากการให้บริการกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งประเทศ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินอย่างเร่งด่วน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งประเทศ อันจะทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น  ดาวโหลด 

มา ตรการภาษีนี้จะช่วย สนับสนุนการดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่มีภาระภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนของดอกเบี้ยรับ ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น”

สำนักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร
โทร. 0 2272 9214

คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจร อ.สนม


จังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 และมอบบ้านธารน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้ ที่อำเภอสนม
คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ในงานสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม วันนี้ (21 พ.ค. 57) ที่บ้านสะทืด หมู่ 7 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์ โดย นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปเป็นประธานในการมอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม โดยจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนหมุนเวียนไปยังตามท้องถิ่นต่างๆดยมีส่วนราชการต่างๆ ทั้งจังหวัดและอำเภอออกให้บริการและเยี่ยมเยือนประชาชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ  , แผ่นพับ , DVDการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: