• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  สิงหาคม 2016
  พฤ อา
  « ก.ค.    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ “มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผุ้มีรายได้น้อย”


สรุป 6หมื่นล้าน 27 ต.ค.58 สร

จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,145 กองทุน  ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558  จำนวน 1,321 กองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,319,249,400 บาท (-หนึ่งพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) คิดเป็น ร้อยละ 70.15

ดาวโหลด ประกาศระเบียบ และ ข้อบังคับ จรรยาบรรณฯ ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ


ดาวโหลด

ประกาศคณะทำงานกำกับดูแล การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง กำหนด ค่าธรรมเนียมการทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต  การแก้ไขใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผุ้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ข้อบังคับคณะทำงานกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

ประกาศคณะทำงานกำกับดูแลhttps://onedrive.live.com/redir?resid=E957702451EBAD0B!2516&authkey=!AImRzGhs4dc2EJ4&ithint=file%2cpdfการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.2558

ประกาศคณะทำงานกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ.2558

สำหรับอำเภอดาวโหลดใบสำคํญ ใบรายงานตัวงานมหกรรม 14 ปีกองทุนหมู่บ้าน 20 ตุลาคม 2558


สำหรับอำเภอดาวโหลดใบสำคัญ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมือง


ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ  รายละเอียด
  ** หมายเหตุ เปิดรับสมัครภายในวันที่ 1-31 ต.ค. 2558 เวลา 8.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
                  สถานที่  ณ  สทบ.(ส่วนกลาง) จ.นนทบุรี และ สทบ.สาขา 13 สาขา
ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  ดาวน์โหลด

ประกาศมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผุู้มีรายได้น้อย


วัตถุประสงค์ของโครงการ :การให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุนหมู่บ้านระดับ A และ B จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนฯละ ไม่เกิน 1 ล้าน บาท โดยมีเงื่อไข ไม่ให้กองทุน ฯ Refinance หนี้เดิม  กำหนดวงเงิน 60,000 ล้าน ประกอบด้วย สินเชื่อจาก ธกส. 30,000 ล้านบาท  สินเชื่อจาก ธ.ออมสิน 30,000 บ้านบาท  

การชดเชย :โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธนาคารตามต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง เป็นระยะเวลา 2 ปี  (ธกส. ร้อยละ 1.92 บาท/ปี  ,ออมสิน ร้อยละ 2.21 บาท/ปี ) ไม่เกิน วงเงิน 2,478 ล้านบาท  โดยให้แยกบัญชีโครงการดังกล่าวเป็นบัญชีธุรกรรมการเงินตามนโยบายรัฐบาล (Public service Account :PSA)  โดยไม่ได้รับการชดเชยในอนาคต และสามารถนำต้นทุนในการบริหารจัดการบวกกลับเพื่อใช้ในการคำรสณโบนัสประจำปีของพนักงาน ธนาคารได้

อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลา:  กำหนดให้ธนาคารให้สินเชื่อกับกองทุนฯระยะเวาลา 7 ปี นับจากวันลงนาม โดยมีเงื่อนไข  ในปีที่ 1-2 ในอัตราดอเบี้ย 0 ต่อปี  ละ ปีที่ 3-7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงิน บวกด้วย ร้อยละ 1 ต่อปี (ตามธนาคาร)

และกำหนดให้กองทุนฯ ให้สินเชื่อกับสมาชิกกองทุนโดยมีเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย  ในปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ต่อปี  ปีที่ 3-7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากันอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บจากกองทุน

*** เงื่อนไข ห้ามไม่ให้สมาชิกกองทุนฯ Refinance หนี้เดิม ***

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศ

 

อนึ่งการพิจารณา ปล่อยกู้แต่ละราย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วย หากเงินก้อนใหญ่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ สมาชิกรายใดรายหนึ่ง การกระตุ้นเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นหรือไม่ กรรมการควรใช้ดุลพินิจในการดำเนินการ

เงินนี้เป็นเงินกู้อีก บัญชี  หากการบริหารจัดการไม่ดี ผิดนัดชำระแม้แต่วันเดียว ค่าปรับจะเกิดขึ้นทันที่ และ หากไม่ดำเนินการชำระตามกำหนดเวลา  หากเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี กรรมการจะต้องรับเป็นรายตัว ตามสัญญาที่ท่านได้ไปค้ำประกันไว้ และการดำเนินงานนี้ กรรมการเป็นคนดำเนินงานในการเก็บเงิน ทั้งหมด ให้ธนาคาร

ปัจจุบันเรื่องร้องเรียน การไม่รับสมัครสมาชิกใหม่  และ ความไม่โปร่งใส กรณีกรรมการปล่อยกู้เฉพาะ พวกพ้องกรรมการ และเครือญาติมีมาเรื่อย ๆ และ การไม่ให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน มีมากขึ้น ขอให้กรรมการได้ระมัดระวัง และใช้หลักคุณธรรม ควบคุู่ กับมาตรการของชุมชนในการปล่อยกู้ อย่ามองเพียงคนที่มีศักยภาพในการชำระคืนอย่างเดียว  แต่ควรมองในหลายๆ ด้าน ทั้งคนที่ด้อยโอกาสในชุมชน ให้เขาสามารถที่จะกุู้เงินกองทุนหมู่บ้านไปประกอบอาชีพ ได้ และ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ด้วย  และ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามาเป็นสมาชิก ได้ตลอด (ระเบียบไม่มีการปิดกั้นการรับสมัครสมาชิก) และ ระเบียบ สทบ. ฯ ไม่ได้กำหนดว่าถ้าสมาชิกอายุมากต้องออกจากการเป็นสมาชิก  ประเด็นดังกล่าวนี้ คือร้องเรียนที่เกิดขึ้นกับกรรมการทั้งนั้น

ขอบคุณ

somluck

สำหรับอำเภอ ดาวโหลดแบบฟอร์ม ประกวดกองทุนหมู่บ้าน/สมาชิกกองทุน ปี 2558


มหกรรม 14 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดิน

ดาวโหลดไฟล์หนังสือสั่งการ ที่ สร 0019/ว4903 ลว 30 กันยายน 2558

ดาวโหลดแนวทาง (คะแนน) และ แบบฟอร์มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ แบบฟอร์ม สำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ

https://onedrive.live.com/redir?resid=E957702451EBAD0B!2483&authkey=!ALgaKMUd-T2YtpE&ithint=folder%2c

สำหรับอำเภอดาวโหลด ผลการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2555


ผลการประเมินกองทุนหมู่บ้าน A B C D 2555 จ.สร

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,013 other followers

%d bloggers like this: