• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  ธันวาคม 2017
  พฤ อา
  « พ.ย.    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031

ดาวโหลด แบบฟอร์ม หัก ณ ที่จ่าย กองทุนหมู่บ้าน (ประชารัฐ500,000)


เนื่องจากปัจจุบัน ตามที่กองทุนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง ชุมชนทหาร ละไม่เกิน 500,000 บา่ท ยังไม่มีหนังสือ หรือ ข้อหารือ ในการ ขอยกเว้นภาษี จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับ กรมสรรพากร

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายรัฐบาล  แลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ม.40(7)และ ม.40(8) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ชุมชนทหาร  สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม หักภาษี ณที่จ่าย

แบบฟอร์ม pdf  หัก ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 40(7) สามารถบันทึกตัวเลขลงคอมได้เลย  โดยให้  มี เลขที่ /เล่มที่ เอกสาร  ระบุ ไว้ทุกครั้ง

ตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้าน ก. จัดซ์้อของจาก หจก. ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนต้องออก เอกสาร หัก ณ ที่จ่าย แบบ ภงด.53 (ถอด vat และหัก 1เปอร์เซนต์จากมูลค่าที่เหลือ)

 แบบฟอร์ม pdf  หัก ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 40(8) สามารถบันทึกตัวเลขลงคอมได้เลย  โดยให้  มี เลขที่ /เล่มที่ เอกสาร  ระบุ ไว้ทุกครั้ง 

ตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้าน ก. จัดซ์้อของจากร้าน. ที่ไม่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนต้องออก เอกสาร หัก ณ ที่จ่าย แบบ ภงด.03 (หัก 1เปอร์เซนต์ จากยอดของ)

ข้อมูลเพิ่มเติม จนท. สทบ.จ.สร. ได้มีการประสาน ผู้ช่วย สรรพากร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.45น.

 1. กรณีซื้อปุ๋ย ซื้อสุกร โคขุน สัตว์ปีก ฯ น้ำมัน ให้หัก ณ ที่ จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์
 2. กรณี ซื้อสินค้า ห้างฯ ร้านค้าทั่วไป อุปโภคบริเภค หัก ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซนต์
 3. วัตถุดิบประกอบอาชีพ เส้นไหม หัก ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซนต์

ข้อยกเว้น กรณีพืชผลทางการเกษตร ที่ยังไม่แปรรูป เช่น ข้าวเปลือก ยางพารา อ้อย ฯ ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

การคำนวณ ภาษี ณ ที่ จ่าย มี 2 กรณี คือ 

กรณีที่ผู้ขาย หรือผู้ที่กองทุนหมู่บ้านทำธุรกรรมด้วย มี การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  จะต้องดำเนินการถอด vat  ก่อน เช่น

ตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้า น ก. ซื้อสินค้า  จำนวน 300000 จาก ร้าน  AA

นำ 300,000 x7  /107 = 19,626.17  เอา 300,000-19,626.17 =280,373.83

นำยอด ทีเหลือ 280,373.83 x1เปอร์เซนต์ = 2,803.74

กองทุนต้อง หัก ภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2,803.74 บาท  นำส่ง สรรพากร ต่อไป และจ่ายเงินค่าสินค้า จำนวน  297,196.26 บาท ให้ร้าน AA  พร้อมออก หลักฐาน หัก ณ ที่จ่ายให้ ร้าน จำนวน 2,803.74 และ นำส่ง สรรพากร ทุกสิ้นเดือน ไม่เกิน 7 วันทำการ

กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้ขาย หรือผู้ที่กองทุนหมู่บ้านทำธุรกรรมด้วย ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   ดำเนินการ หัก 1 % ได้เลย 

ตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้าน ก. ซื้อสินค้า  จำนวน 300,000 จาก ร้าน BB

นำ   300,000 x 1เปอร์เซ็นต์  = 3,000 บาท

กองทุนต้อง หัก ภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 3,000 บาท  นำส่ง สรรพากร ต่อไป และจ่ายเงินค่าสินค้า จำนวน  297,000 บาท ให้ร้าน BB  พร้อมออก หลักฐาน หัก ณ ที่จ่ายให้ ร้าน จำนวน 3,000 บาท และ นำส่ง สรรพากร ทุกสิ้นเดือน ไม่เกิน 7 วันทำการ

Advertisements

ร่างระเบียบประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน


ร่าง่ระเบียบประธารัฐกองทุนหมู่บ้าน จ.สุรินทร์

หมายเหตุ  ด้วยความอนุเคราะห์ ร่างระเบียบจ่าก สทบ. สาขา 3 และ สทบ. สาขา 5

ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ  ด้วยความอนุเคราะห์  แบบร่าง จาก สทบ. สาขา 5

แบบฟอร์มขอออกใบแทนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน


ดาวโหลดระเบียบ พร้อมแบบฟอร์มขออกใบแทน นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้าน (สำหรับจังหวัด)

 1. แบบคำขอออกใบแทนนิติบุคคคล (สำหรับจังหวัด) มี ผวจ.ประจำจังหวัด เป็นนายทะเบียน
 2. แบบคำขอออกใบแทนนิติบุคคล (สำหรับ กทม. และกองทุนชุมชนอืุ่น ชุมชนทหาร )มี ผอ.สทบ.เป็นนายทะเบียน

สำหรับ พนักงานเครือข่าย ดาวโหลดฟอร์มบันทึกข้อมูล ประชารัฐ


 • สำหรับพนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสุรินทร์  

ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกหมายเลขบัญชีประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน    กรุณาตรวจสอบ ความถูกต้องของ บัญชี ตามนี้   บัญชีประชารัฐ(รหัสกองทุน32160402)ชื่อกองทุนบ้านอาไรหมู่ที่7) 

รายชื่อกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ระดับจังหวัด


การดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   (กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง  ชุมชนทหาร กองทุนละไม่เกิน 500,000 บ.)

สรุปผลการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการและผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ในคณะทำงานดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสุรินทร์  จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  จำนวน ๗๓๘ กองทุน  ๘๐๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๖๗,๗๙๕,๐๔๐ บาท
 • ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  จำนวน ๑๒๐ กองทุน  จำนวน ๑๓๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๕๘,๘๓๘,๐๐๐ บาท
 • ครั้งที่ 3/2559 ประชุม วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  กองทุนเสนอโครงการ จำนวน ๘๒๑ กองทุน  ๘๙๖ โครงการ ๔๐๘,๙๓๑,๔๖๙ บาท
  •  ผ่านความเห็นชอบ   ๗๓๔ กองทุน  ๗๙๖ โครงการ  เป็นเงิน ๓๖๕,๕๓๑,๔๖๙ บาท
  • ไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๘๙ กองทุน ๑๐๐ โครงการ เป็นเงิน ๔๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
 • วมกองทุนหมู่บ้านที่ผ่าน การพิจารณา จำนวน ๑,๕๘๗  กองทุน  ๑,๗๓๓ โครงการ ให้ดำเนินการเปิดบัญชี  การขอเปิดบัญชี  เปิดได้ที่ ธนาคาร ออมสิน /ธกส./กรุงไทย/I bank

(กองทุนสามารถ เปิดบัญชี 0 บาท ไม่ต้องใช้เงิน เป็นข้อตกลง ที่ สทบ. ทำไว้กับธนาคาร)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี นำไปยื่นที่ธนาคาร
1 แบบ อคป. 12 พร้อมด้วย
2 บันทึกรายงานการประชุมกองทุนหมู่บ้าน ระบุการเปิดบัญชี
บันทึกรายงานการประชุมกองทุนหมู่บ้าน ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายบัญชีประชารัฐ
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการทุกคน
4 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
5 สำเนาบัญชี 1
และจัดส่งเอกสารให้ สทบ.สาขา 
1 แบบ อคป. 14
2 สำเนาบัญชีกองทุนประชารัฐ
3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย 3 คน

สำหรับกองทุนที่เปิดบัญชีและจัดส่งเอกสาร อคป.14 พร้อมรายละเอียด ให้ สทบ. เรียบร้อยแล้ว ให้กองทุนหมู่บ้านศึกษาข้อมูลในเอกสาร คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข้งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ตามแบบ  อคป. 01- อคป. 23 ต่างๆ ดังนี้

 • แบบ อคป.01 คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
 • แบบ อคป.02  รายงานการประชุมสมาชิก
 • แบบ อคป.03 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 • แบบ อคป.04 หนังสือนำส่งโครงการ
 • แบบ อคป.05 การพิจารณาความพร้อมของโครงการ
 • แบบ อคป.06 รายงานการประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ
 • แบบ อคป.07  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ
 • แบบ อคป.08 หนังสือนำส่งเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ
 • แบบ อคป.09 บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
 • แบบ อคป.10 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
 • แบบ อคป.11 หนังสือนำส่งเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
 • แบบ อคป.12 ขอเปิดปัญชีประชารัฐ
 • แบบ อคป.13 ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ
 • แบบ อคป.14 แจ้งบัญชีประชารัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
 • แบบ อคป.15 ใบสืบราคา  เสนอราคา
 • แบบ อคป.16 ใบสำคัญรับเงิน
 • แบบ อคป.17 แผนการใช้จ่ายเงิน
 • แบบ อคป.18 การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แบบ อคป.19 รายงานการ พิจารณาความพร้อมความเห็นของคณะทำงานดำเนินงานโครงการ
 • แบบ อคป.20 รายงานการพิจารณาความพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ
 • แบบ อคป.21 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
 • แบบ อคป.22 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • แบบ อคป.23 ประเมินผลการดำเนินโครงการ เมื่อครบ 6 เดือน / 1 ปี
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2559

กองทุนหมู่บ้านควรศึกษาข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ หาก โครงการได้รับการอนุมัติจาก  อคป. อนึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่อิงระเบียบของทางราชการ โดยกองทุนหมู่บ้านต้องดำเนินการตามคู่มือ ระเบียบ ฯ ที่ สทบ.กำหนด  และเก็บเอกสารการดำเนินงานไว้ ให้เรียบร้อย  เพื่อการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อไป ตลอดจนดำเนินการปิดงบการเงิน เพื่อรายงานผลให้ สทบ. ทราบ ต่อไป

รายชื่อกองทุนหมู่บ้าน 1,587 กองทุน ที่ผ่านการพิจารณาจากจังหวัด

รายชื่อกองทุนหมู่บ้าน 89 กองทุน ที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากจังหวัด ให้ติดต่อขอรับเอกสารเพื่อแก้ไขต่อไป

 

ข้อมูล : Somluck   1/6/2016   ,19.40

ผลอนุมัติ (อย่างไม่เป็นทางการ) จ.สุรินทร์ กองทุนหมู่บ้านละไม่เกิน 500,000บาท จำนวน738กองทุน


 • จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สทบ.สาขา ๗  จัดประชุม เลขานุการคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ในคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่  ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องมรกต โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวาระประชุมดังนี้

๑. กองทุนที่ผ่านการพิจารณา ในรอบที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  จำนวน ๗๔๕ กองทุน ๘๑๑ โครงการ  จากกองทุนที่ยื่นแบบ่คำขอเสนอโ่ครงการ จำนวน  ๘๘๖ กองทุน  ๙๘๒ โ่ครงการ   และ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอ เข้าที่ประชุม อคป.เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดย อคป.อนุมัติ จำนวน ๗๓๘ กองทุน ๘๐๔ โ่ครงการ เป็นเงิน  ๓๖๖,๔๙๕,๐๔๐ บาทและไม่ผ่านการอนุมัติ จาก   อคป.๗โครงการ (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ รอ สทบ.ส่วนกลางยืนยัน )

โ่ดยกองทุนที่ผ่าน  แล้ว  จำนวน 857 กองทุน สามารถเปิดบัญชี รองรับเงินสนับสนุน ได้ที่ ธนาคารในพื้นที่ (ธกส. ออมสิน  กรุงไทย และ ธนาคารไทยอิสลาม (ไอแบงค์) และส่งเอกสารให้ จนท. สทบ. จังหวัด ตามแบบ อคป.14 พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝาก และสำเนารายชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย

สำหรับกองทุนที่ยื่นเสนอ ๒ โครงการ  ผ่านรอบแรก ๑ โครงการ  ท่านสามารถ ่ตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้ง ในรอบ ๒๕ พค.๕๙  ว่า ได้ครบทั้ง ๒ โครงการหรือไม่

รายชื่อกองทุนหมู่บ้านที่ผ่าน การพิจารณา จาก คปจ. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.59 ผ่าน จำนวน 119 กองทุน ไม่ผ่าน 4 กองทุน

๒.กำหนดสิ้นสุดการยื่นแบบเสนอโ่ครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนละไม่เกิน ๕ แสน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในวันเวลา ราชการ

๓.กองทุนที่ยื่นเอกสาร เข้ารับการพิจารณา ในครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  จำนวน ๑๒๓ กองทุน   ๑๓๗ โครงการ ่ผลการพิจารณา ในรอบที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบผ่านโครงการ จำนวน ๑๑๙  กองทุน ๑๓๓ โครงการ  มติไม่ผ่าน ่ให้กลับไปทบทวน ๔ กองทุน ๔ โครงการ

๔ กองทุนที่ยื่นแบบ่คำขอเสนอโ่ครงการแต่ไม่่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จำนวน  ๑๒๗ กองทุน แจ้งกองทุนห่มู่บ้านแก้ไขเอกสาร ส่งกลับ สทบ. จังหวัดภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๕.กองทุนที่ยื่นเอกสาร่เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๔ กองทุน และ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ่๒๕๕๙ จำนวน ๑๔๕ กองทุน  รวม ๒๔๙  กองทุน  สทบ.สาขา จักดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าประชุม รอบสุดท้ายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รวมกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นเอกสารแล้ว ๑,๒๔๔ กองทุน  คงเหลือ ๘๙๐ กองทุน  กำหนดสิ้นสุดการรับเอกสาร กับ จนท. สทบ. ประจำจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่มา; Somluck

การประชุมเลขาฯ คปจ.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านใน คปจ. จ.สุรินทร์.วันที่ 18 พฤษภาคม 2559


 • จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมเลขานุการ คปจ. (สทบ. สาขา ธ.ออมสิน และ ธกส.) และผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน คปจ. ของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 คน  ครั้งที่  1 /2559  วันที่ 18  พฤษภาคม 2559  เวลา 13.3 น. ณ ห้องทับทิม โรงแรมเพชรเกษม  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  เพื่อพิจารณาสอบทานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง ชุมชนทหาร) ยื่นแบบ อคป. 01-04 ถึง สทบ. สาขา แล้ว 1,022 กองทุน  โดย
 • ระเบียบว่าระเพื่อพิจารณา ข้อที่  1.กองทุนที่ยื่นเข้ามาในรอบรอบที่ 1 และ 2 ผ่านการการตรวจสอบข้อมูล จาก สทบ.สาขา เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน  จำนวน 608 โครงการ เป็นเงิน 279,425,960 บาท
 • ระเบียบว่าระเพื่อพิจารณา ข้อที่ 2.กองทุนที่ยื่นเข้ามารอบที่ 1 และ 2 ผ่านการการตรวจสอบข้อมูล จาก สทบ.สาขา และรอแก้ไขเพิ่มเติม  จึุงขอพิจารณาขออนุมัติในหลักการณ์ เพิ่มเติม  จำนวน 330 กองทุน
 •  และกองทุนที่ยื่นหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 จำนวน 133  กองทุน รอเข้าพิจารณารอบต่อไป

มติที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

 1. ที่ประชุม มีมติตามระเบียบว่าระเพื่อพิจารณา ข้อที่  1. ผ่านความเห็นชอบจำนวน  585 โครงการ เป็นเงิน 268,545,960 บาท   และส่งให้ เลขานุการ อคป. (สทบ.) เพื่อ เสนอต่อ อคป. พิจารณาอนุมัติต่อไป    และที่ประชุม มีมติ  ไม่ผ่านความเห็นชอบ จำนวน  23 กองทุน โดยให้กลับไปแก้ไขทบทวนโครงการใหม่ ในเรื่องของการ เลี้ยงโค-กระบือ (ไม่ให้มีการแจกจ่ายให้สมาชิก /หรือกระทำการในรูปของการกู้ยืม /หรือเสียดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  ) แต่สามารถเลี้ยงเป็นฟาร์ม โคขุน เพื่อจำหน่าย ในแต่ละปี  ,การสร้างศาลาประชาคม ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้กลับไปทบทวนใหม่
 2. ที่ประชุม มีมติตามระเบียบว่าระเพื่อพิจารณา ข้อที่ 2  เห็นชอบในหลักการ สำหรับกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการตรวจสอบจาก สทบ. สาขา แล้ว รอเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 330 กองทุน (แต่ต้องแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามแนวท าง ที่ อคป.  กำหนด)
%d bloggers like this: