• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  พฤษภาคม 2018
  พฤ อา
  « เม.ย.    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
 • Advertisements

สรุปกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับโอนเงิน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ


กองทุนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเลขบัญชี

กองทุนที่ได้รับเงินโอนแล้ว

ส่วนกองทุนที่ผ่านการอนุมัติจาก อคป.แล้ว ยังไม่พบรายชื่อ จังหวัดได้ คีย์ข้อมูลส่ง เลขที่บัญชีพร้อมไฟล์แนบ ่ให้ สทบ. ส่วนกลาง เพื่อ ตรวจสอบกับ เลขบัญชีที่ธนาคารส่ง ผ่านทางสำนักงานใหญ่ต่อไป

สำหรับกองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่เปิดบัญชีให้เร่งดำเนินการ

ขอบคุณ

สทบ. จ.สุรินทร์

Advertisements

กองทุนหมู่บ้านดาวโหลดแบบฟอร์ม อคป.01- อคป.23


สำหรับกองทุนที่เปิดบัญชีและจัดส่งเอกสาร อคป.14 พร้อมรายละเอียด ให้ สทบ. เรียบร้อยแล้ว ให้กองทุนหมู่บ้านศึกษาข้อมูลในเอกสาร คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข้งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ตามแบบ  อคป. 01- อคป. 23 ต่างๆ ดังนี้

 • แบบ อคป.01 คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
 • แบบ อคป.02  รายงานการประชุมสมาชิก
 • แบบ อคป.03 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 • แบบ อคป.04 หนังสือนำส่งโครงการ
 • แบบ อคป.05 การพิจารณาความพร้อมของโครงการ
 • แบบ อคป.06 รายงานการประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ
 • แบบ อคป.07  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ
 • แบบ อคป.08 หนังสือนำส่งเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ
 • แบบ อคป.09 บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
 • แบบ อคป.10 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
 • แบบ อคป.11 หนังสือนำส่งเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
 • แบบ อคป.12 ขอเปิดปัญชีประชารัฐ
 • แบบ อคป.13 ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ
 • แบบ อคป.14 แจ้งบัญชีประชารัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
 • แบบ อคป.15 ใบสืบราคา  เสนอราคา
 • แบบ อคป.16 ใบสำคัญรับเงิน
 • แบบ อคป.17 แผนการใช้จ่ายเงิน
 • แบบ อคป.18 การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แบบ อคป.19 รายงานการ พิจารณาความพร้อมความเห็นของคณะทำงานดำเนินงานโครงการ
 • แบบ อคป.20 รายงานการพิจารณาความพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ
 • แบบ อคป.21 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
 • แบบ อคป.22 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • แบบ อคป.23 ประเมินผลการดำเนินโครงการ เมื่อครบ 6 เดือน / 1 ปี
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2559

​แจ้งเตือน การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ500,000บาท(กองทุนหมู่บ้าน)


​แจ้งเตือนการดำเนินคดีกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใดก็ตาม

ที่มีพฤติกรรมดังนี้

1.กรรมการใดดำเนินการจัดซื้อสินค้ามือสอง  รถไถ, รถ4ล้อ,รถหกล้อ,เครื่องอัดฟาง,เครื่องคัดเมล็ดพันข้าว,โรงสี,เครื่องกรองน้ำดื่ม,อื่นๆอีก

ทั้งที่โครงการระบุ เป็นสินค้าใหม่.แต่จัดซื้อ มือสอง ถือว่า ดำเนินการไม่ถูกต้อง

2.ผู้ใด หรือ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านใด ที่ชักนำ ส่งเสริม มีส่วนได้เสีย ทำให้เกิดความเสียหายกับกองทุนหมู่บ้าน อาจจะต้องร่วมรับผิด

3.ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนของการที่กองทุนหมู่บ้านซื้อสินค้ามือ 2  ไม่เป็นไปตามโครงการ 

หากดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ กรรมการกองทุนจักต้องคืนเงิน รับผิดชอบ ดอกผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

ตรวจสอบ กองทุนใกล้เคียงหากมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้  เร่งดำเนินการแก้ไข ตัวเองด่วน

หาก จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบพบอาจจะต้องดำเนินการตามกฏหมาย

****

กรรมการกองทุนใดหรือใคร ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเงิน นี้  

พึงระลึกไว้  ว่าได้ไม่คุ้้มเสีย

กรุณาใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าที่สุด 

ส่วนต่างที่ท่านได้มา จะโดยการทุจริตหรือไม่ หรือ อื่นใดก็ตาม  หากดำเนินคดีแล้ว  จักไม่คุ้มกันกับเงินที่ได้รับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สทบ.จ.สุรินทร์

เก็บมาฝาก กองทุนหมู่บ้านกับหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย  


 • การหักภาษีเงินได้-ณ-ที่จ่าย-ของกองทุนหมู่บ้าน-หรือโครงการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
  • ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนเงินทุนให้หมู่บ้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนหมู่บ้
   านและชุมชนเมือง หรือโครงการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน นั้น
  • นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า “กรณีรัฐบาล องค์การขการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของกองทุนหมู่บ้าน หรือโครงการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันองรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินโครงการตามนโยบายสนับสนุนเงินทุนของรัฐบาลให้หมู่บ้านต่าง ๆ หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน เมื่อจ่ายเงินได้พึงประเมินซึ่งเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าจ้างงานต่างๆ ย่อมมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
  • 1.การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย โดยประมวลรัษฎากรบัญญัติให้รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 (4) และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
  • 2.กองทุนหมู่บ้านซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ถือเป็นองค์การของรัฐบาลตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อกองทุนหมู่บ้านจ่ายเงินได้พึงประเมินจึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 50 (4) และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในนามกองทุนหมู่บ้านและต้องนำเงินภาษีที่หักไปนำส่ง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงิน 
  • 3.กรณีส่วนราชการได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดำเนินโครงการใด ๆ โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งอาจมีการตั้งคณะกรรมการในระดับตำบลหรือในระดับหมู่บ้านเป็นผู้แทนส่วนราชการในการอนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชี เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการของส่วนราชการโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้แทน เมื่อคณะกรรมการจ่ายเงินได้แทนส่วนราชการ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 (4) และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และส่วนราชการโดยคณะกรรมการในระดับตำบลหรือในระดับหมู่บ้านมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในนามของส่วนราชการ และมีหน้าที่ต้องนำเงินภาษีที่หักไปนำส่ง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงิน 
  • แนวทางปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้น สามารถใช้เป็นทางปฏิบัติสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการดำเนินโครงการตามนโยบายสนับสนุนเงินทุนของรัฐบาลในโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรืออาจมีการดำเนินการในอนาคตได้ทุกโครงการ
  • สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดได้จากคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่ายของกองทุนหมู่บ้าน หรือโครงการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร โทร.1161
  • ที่มา : กระทรวงการคลัง
  • ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลั:http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-16-

ดาวโหลดรายชื่อกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการอนุมัติจาก อคป.ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จ.สุรินทร์ และได้รับโอนเงินครั้งที่ 15(กองทุนหมู่บ้านละไม่เกิน 5แสน)


ดาวโหลดรายชื่อกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการอนุมัติจาก อคป.ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จ.สุรินทร์ (กองทุนหมู่บ้านละไม่เกิน 5แสน)


กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการอนุมัติโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ (กองทุนละไม่เกิน500,000บ.)

กองทุนหมู่บ้านที่ผ่านได้รับการโอนเงินแล้ว ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสุรินทร์

กองทุนหมู่บ้านที่ไม่ผ่านและไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสุรินทร์

ดาวโหลดแบบฟอร์มขออนุญาติจำหน่ายปุ๋ย/เมล็ดพันธ์


กองทุนหมู่บ้านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการขออนุญาตขายปุ๋ย/เมล็ดพันธ์ /วัตถุอันตราย

http://www.oard1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=73

สิ่งที่ต้องมีในการเปิดร้านจำหน่ายเคมีเกษตร

1. ทะเบียนพาณิชย์ (ให้ระบุขายปุ๋ย, วัตถุอันตราย, เมล็ดพันธุ์)
2.ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย ตาม พรบ.ปุ๋ย
3. ใบผ่านการอบรมของกรมวิชาการเกษตร

หลักฐานสำรับการยื่นขอใบอนุญาต จำหน่ายปุ๋ย ตาม พรบ.ปุ๋ย

สำหรับขอทำใหม่
1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ให้ระบุขายปุ๋ย, วัตถุอันตราย, เมล็ดพันธุ์)
2. สำเนาใบนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน  จำนวน 1 ชุด                                       3.สำเนามติที่ประชุมสมาชิกการคัดเลือกคณะกรรมการ /พร้อมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดปัจจุบัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประธาน  จำนวน 1 ชุด
5. ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 100 บาท

สำหรับขอต่ออายุ
1. ใบอนุญาตขายปุ๋ย ตัวจริง
2. ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 100 บาท

หลักฐานสำหรับยื่นขอทำใบอนุญาต จำหน่ายวัตถุอันตราย ตาม พรบ. วัตถุอันตราย

สำหรับขอทำใหม่
1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ให้ระบุขายปุ๋ย, วัตถุอันตราย, เมล็ดพันธุ์)
2. สำเนาใบนิติบุคคล  จำนวน 1 ชุด                                                    3.สำเนามติที่ประชุมสมาชิกการคัดเลือกคณะกรรมการ /พร้อมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดปัจจุบัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประธาน  จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาใบประกาศนียบัตร แสดงว่าผ่านการอบรมจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำนวน 1 ชุด
6. ค่าธรรมเนียม การทำใบอนุญาต จำนวน 500 บาท

สำหรับขอต่ออายุ
1. ใบอนุญาตขายวัตถุอันตราย ตัวจริง
2. สำเนาใบประกาศนียบัตร แสดงว่าผ่านการอบรมจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำนวน 1 ชุด
3. ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 500 บาท

หลักฐานสำหรับยื่นขอทำใบอนุญาต จำหน่ายปุ๋ย ตามพรบ.เมล็ดพันธุ์

สำหรับขอทำใหม่
1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ให้ระบุขายปุ๋ย, วัตถุอันตราย, เมล็ดพันธุ์)
2. สำเนาใบนิติบุคคล  จำนวน 1 ชุด                                                    3.สำเนามติที่ประชุมสมาชิกการคัดเลือกคณะกรรมการ /พร้อมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดปัจจุบัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประธาน  จำนวน 1 ชุด                               5. ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 100 บาท
สำหรับขอต่ออายุ
1. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์พืช ตัวจริง
2.ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 100 บาท

%d bloggers like this: