• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  เมษายน 2017
  พฤ อา
  « ก.พ.    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

บรรยายพิเศษกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการแลเปิดปฏิบัติการ”โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ”19 กพ.59


สูตรปุ๋ยน้ำของ ลุงแกะ 1ไร่1แสนบาทต่อเดือน


ดาวโหลด แบบ อคป.01-04 พร้อมแนวทางการดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้ม แข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ


กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านการประชุมประชาคมทำแบบสำรวจ ส่ง  สทบ. คีย์ผ่านระบบออนไลน์  เรียบร้อยแล้ว  และได้รับการแจ้ง จาก สทบ. กองทุนหมู่บ้านต้องประชุมประชาคม  ขอมติ

 • 1.ขอมติโครงการ
 • 2.ขอมติแต่งแต่งผู้รับผิดชอบ(ดำเนินโครงการ/เบิกจ่ายเงินจัดทำบัญชี/จัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจสอบประเมินผล)
 • 3.ขอมติ เปิดปัญชีประชารัฐ
 • 4.ขอมติคัดเลือกอาสาประชารัฐ 3 คน

และจัดทำโครงการ ตามแบบ อคป.01  พร้อมแนบ อคป.02 ,อคป.03 และจัดทำหนังสือนำส่งโครงการ อคป.04  ต่อไป

ดาวโหลดแบบ อคป.04 แบบหนังสือนำส่งโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

 • ดาวโหลด แบบ อคป.01 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
 • ดาวโหลด แบบ อคป.02 (แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก)
 • ดาวโหลด แบบ อคป.03 (แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก)
 • ดาวโหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (ประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน)

ดาวโหลด แบบ อคป.01-04 ไฟล์ .doc  (ก่อนโหลดต้องมี font  ThaiSaraban 9 ในเครื่อง)

http://1drv.ms/1Qm5LSn

 

ที่มา http://www.villagefund.or.th/index.aspx?

ปัญหาที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน


 • ปัญหาที่ตรวจพบในแบบสำรวจที่นำเสนอโครงการเข้ามาและ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย ผอ.สทบ.(นายนที ขลิบทอง)และนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ พบว่า

1. โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่เกิดรายได้ เช่น ลานตาก ถามว่า คนในชุมชน ได้ประโยชน์อะไร ข้าวสุกพร้อมกัน 1,000 ไร ใครจะได้ตากข้าวในลานตากก่อน ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี

2. โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวเกิดรายได้ น้อย โรงเรือน โรงสี ถามว่า มีรับซื้อผลผลิต จากชุมชน และสีข้าวจำหน่ายไหม หาตลาด ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน
3. โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่เกิดรายได้ สร้าง/ปรับปรุงยุ้งฉาง ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี มีกิจกรรมอื่นด้วยไหม
4. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น เลี้ยงวัว 3 ปี เอาลูก ปีที่ 3 เอาแม่วัวคืน ลูกให้สมาชิก ถามว่า สมาชิก 15 คน ได้ประโยชน์ แล้วคนในชุมชน ได้ประโยชน์อะไร ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี
ถ้าเลี้ยงวัวขาย 6 เดือน ได้รายได้ รอบละ60,000บาท  ขี้วัวเอามาทำปุ๋ยอินทรีย์ /อัดเม็ด ขายให้สมาชิกได้ด้วย
5. โครงการซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว มาแจก ให้คนในชุมชน ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี มีการทำแปลงปลูกข้าวเพื่อไว้ใช้รุ่นต่อไป หรือ ไปหาซื้อจากที่อื่นมาอย่างเดียว
6. โครงการซ่อมแซมประปา 500,000 บ. ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี ขายน้ำให้สมาชิกไหม หรือเป็นของประปาหมู่บ้าน
7. โครงการร้านค้าชุมชน 500,000 รับซื้อทุกอย่างมาจาก ร้านในเมือง ไม่มีหุ้นสมาชิก จ้างพนักงาน เดือนละ 9000 บาท (ปีละ 108,000บ.) ถามว่า : ใครได้ประโยชน์ ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี
8. โครงการทอผ้าไหม ซื้อ กี่ ฟืม เส้นไหม และอบรม สมาชิก 20 คน หมดไป 500,000 ถามว่า สมาชิก 20 คน ได้ประโยชน์ แล้วคนในชุมชน ได้ประโยชน์อะไร ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี มีการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิก ไปขาย หาตลาดให้ด้วยไหม
9. เงินนี้ ไม่ได้ให้มาแจกกัน หารกัน หรือ ปล่อยกู้ (เพราะซ้ำกับบัญชี 1)
10. เสนอได้ทุกโครงการ แต่ต้องมองเห็นรายได้ คนในชุมชนได้ประโยชน์ มีทุนหมุนเวียนในบัญชีประชารัฐต่อไปเรื่อยๆ (จะอยู่ในรูป สังหาริมทรัพย์ /อสังหาริมทรัยพ์ /ผลิตภัณฑ์ หรือใดๆ)
 • จนท. สทบ.จ.สุรินทร์ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. กรณีโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียว ไม่เกิดรายได้ เช่น ลานตากข้าว ให้มีกิจกรรม อื่นด้วยไหม ตลาดรับซื้อผลผลิต และหาตลาดขายให้สมาชิก 1อาทิตย์ มีการขายของ แบ่งล็อกให้ สมาชิกเช่า อาจจะมีรายได้ เพิ่มขึ้น อาทิตย์ ละ 1,000 เดือนละ 4,000 ปีละ 48,000 เพิ่มเติมจาก ทำแค่ลานตากข้าวอย่างเดียว
2. กรณี สร้างงาน-อาชีพ-รายได้ให้คนในชุมชน  เช่น (โค-กระบือ เอาลูก ปี ที่ 2-3 ) .ให้ เพิ่มกิจกรรมที่มองเห็นได้ชัดว่า ใน 1 ปีมี มีรายได้/กำไร เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร เช่น รับซื้อมูลสัตว์ จากสมาชิก มารวมกับ มูลโค-กระบือ ในโครงการ แล้วทำปุ๋ยอินทรีย์ –ปุ๋ยอัดเม็ด จำหน่าย ให้คนในชุมชน สมาชิกควรมีหุ้นด้วย
3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีหุ้นด้วย จะได้มีความรักและหวงแหน ในสมบัติของส่วนรวม
4. กิจกรรมนี้ ให้ กรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านผู้เสนอโครงการ แต่ส่วนรวม คนในชุมชนทั้งหมด ต้องได้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบคือ กรรมการกองทุนหมู่บ้านเท่านั้น ไม่ใช่กรรมการอื่น
5. ใน 1 ปี กองทุนประชารัฐมีรายได้จากการดำเนินงาน รายได้ กำไร เข้าบัญชี ประชารัฐ และมีการจัดสรร ตามระเบียบ เช่น 50% สมทบ กองทุนประชารัฐ และ บัญชี 2 ของกองทุนหมู่บ้าน 20% (ค่าดำเนินงาน+ตอบแทนกรรมการ)30 % (สวัสดิการชุมชน +ปันผล (กรณีสมาชิกมีหุ้นส่วน)
 • แนวทางการดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จะต้องมีลักษณะดังนี้  ที่มา http://www.villagefund.or.th/
 • 1.สนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
 • 2.เป็นการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างาน และสร้างรายได้ ในหมู่บ้าน/ชุมชน มุ่งเน้นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป การตลาด อย่างครบวงจร และเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชน
 • 3.โครงการมีลักษณะกิจกรรมต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได้ ผลกำไร ซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนกองทุนประชารัฐต่อไปในอนาคต
 • 4.เป็นโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับ โครงการภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือโึครงการอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานเดียวกัน /ไม่ซ้ำกับโครงการตำบลละ 5 ล้าน
 • 5.เป็นโครงการที่สอดคล้องหรือสอดรับกับแผนพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น แผนชุมชน แผนสภาพเกษตรกร หรือเเผนพัฒนาอื่นๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน

แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน


กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถดาวโหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านได้ที่นี่

IMG_20160220_085649

ที่มา http://www.villagefund.or.th/index.aspx

ปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามนโยบายประชารัฐวงเงิน 35,000 ล้านบาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้


รัฐบาลเริ่มปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามนโยบายประชารัฐวงเงิน 35,000 ล้านบาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ย้ำทุกโครงการต้องเป็นประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้นายกฯ เตรียมกดปุ่มจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้าน 19 ก.พ.นี้

 • ทำเนียบรัฐบาล 12 ก.พ. – กองทุนหมู่บ้านพร้อมดำเนินการ 19 ก.พ.นี้ คาดจ่ายเงินหมดภายใน 6 เดือน ย้ำทุกโครงการต้องผ่านหลักเกณฑ์สร้างรายได้และความยั่งยืนให้ชุมชน พร้อมมีกลไกประเมินผลและตรวจสอบให้โปร่งใส

  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุมัติงบประมาณให้กับกองทุนตามโครงการประชารัฐ วงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยสาระสำคัญของระเบียบ คือ โครงการที่เสนอเข้ามาต้องผ่านการทำประชาคมและได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก ขณะที่กองทุนหมู่บ้านจะตั้งคณะอนุกรรมการ 1 ชุด ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคประชาชนและประชาสังคมในพื้นที่ รวมถึงเอกชน เช่น ธนาคารต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการ

  นอกจากนี้ กองทุนที่ได้รับการอนุมัติจะมีการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งกองทุนต้องเปิดบัญชีใหม่ ชื่อว่า “บัญชีประชารัฐ” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและรองรับโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต รวมถึงต้องมีการสอบทานความถูกต้องของโครงการและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น รวมถึงต้องเป็นโครงการเพื่อส่วนรวมและเห็นผลสัมฤทธิ์มีความยั่งยืน

  ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริต หากมีกรณีพบการทุจริตหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็จะระงับโครงการและเรียกเงินคืน ขณะที่การติดตามประเมินผลจะมีการตั้งเครือข่ายอาสาประชารัฐจากสมาชิกของกองทุน ส่วนวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินงานในภาพรวม โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการเปิดปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นการเริ่มขับเคลื่อนโครงการจ่ายเงิน 35,000 ล้านบาทลงไปสู่ชุมชน โดยจะเร่งจ่ายงบประมาณทั้งหมดให้เสร็จภายใน 6 เดือน หลัง ครม. มีมติอนุมัติโครงการเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2559

  อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามีบางหมู่บ้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับงบประมาณ แต่ทางกองทุนจะเข้าไปช่วยเหลือ ขณะเดียวกันมีหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถได้รับการเพิ่มทุนรวมวงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูและคาดว่าจะเสร็จเดือนมีนาคมนี้ ทำให้ทราบว่ามีกองทุนใดที่ต้องใช้มาตรการเข้มข้น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการทบทวนกองทุนซึ่งอยู่ในระดับ C และ D ที่ประเมินว่าสามารถปรับไปสู่ระดับ A และ B ได้ เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ในการรับงบประมาณสนับสนุน ส่วนโครงการตลาดประชารัฐขณะนี้เริ่มดำเนินการโครงการหลายพื้นที่แล้ว ซึ่งต้องเข้าไปดูรายละเอียดของการบริหารจัดการ ขณะที่ภาคเอกชนยืนยันที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น .-สำนักข่าวไทย

  ที่มา http://www.tnamcot.com/content/401972

รายการรอบรั้วปทายสมันต์ “ตอน ประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน35,000ล้าน”


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยพนักงาน สทบ.ร่วมสัมภาษณ์สดออกรายการ ในกิจกรรม ทีวี พช. รายการ รอบร้้วปทายสมันต์ตอน”กองทุนหมู่บ้าน กับการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ” 

 • พร้อมด้วย ตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านที่เสนอโครงการ ตลาดกองทุนชุมชนบ้านโนง  โดยคณะกรรมการมาให้สัมภาษณ์แนวทาง กระบวนการ กิจกรรมซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน เอง
 • โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตด้านการเกษตร ของชุมชน -ฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนในชุมชน /กลุ่มอาชีพ -เพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียน แลกเปลี่ยน ผลผลิต การเกษตรของชุมชน /กลุ่มอาชีพ-เพื่อใช้ในการปลูกฝังให้เกษตรกรได้มีงานทำตลอดทุกฤดูกาล-เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนของชุมชน
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ประชาชน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนมุมมองของคนในชุมชน  ประชาชนเกิดรายได้ทุกฤดูกาล

เน้นย้ำว่า โครงการต้องตอบโจทย์ของประชาชน ในพื้นที่ชุมชนของตนเองให้ได้ ถึงจะเป็นกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการ แต่คนในชุมชนต้องได้รับประโยชน์ จากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน “และเพัื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งด่วน โครงการที่ทำ ควรมองเห็นรายได้ ที่จะเข้ามาในกองทุนหมุู่ เกิดการ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ และมีกำไร  เกิดสวัสดิการ ต่อยอด ให้คนในชุมชน ได้ประโยชน์ ร่วมกัน

 • ซึ่งนายกฯ สั่งการว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอยู่เป็นระยะ ดังนั้น โครงการประชารัฐครั้งนี้ จะต้องไม่ซ้ำซ้อน กับโครงการที่เคยเสนอมาแล้ว ต้องเป็นโครงการที่แต่ละชุมชนเสนอขึ้นมาเองจริงๆ โดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะต้องพิจารณาด้วยว่า ชุมชนนั้นๆ มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินโครงการนั้นได้จริงหรือไม่
 • และท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ ฯได้มอบนโยบาย แก่พนักงาน สทบ. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เน้นย้ำ
 • 1.โครงการเป็นส่วนรวมไม่ใช่ของกรรมการคนใดคนหนึ่ง
 • 2.เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ระยะยาว
 • 3.ไม่ซ้ำกับโครงการตำบลละ 5 ล้าน
 • 4.เหมาะสมกับพื้นที่ (สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน/ การดำรงชีวิต/สิ่งขาดแคลน/ความเดือดร้อนในพื้นที่
 • 5.เป็นความต้องการของชุมชน
 • 6.ต้องไม่มีทุจริต คอรัปชั่น
 • ซึ่ง ผอ.นทีฯ ได้ ย้ำในประเด็นเดิม คือ ต้อง เป็นโครงการที่มองเห็นรายได้ เป็นทุนหมุนเวียนต่อยอดกองทุนไปเรื่อยๆ และ ตอบโจทย์ สภาพปัญหา ความต้องการ ของคนในชุมชนเป็นหลัก
%d bloggers like this: