• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  สิงหาคม 2017
  พฤ อา
  « ก.ค.    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  

ผลอนุมัติ (อย่างไม่เป็นทางการ) จ.สุรินทร์ กองทุนหมู่บ้านละไม่เกิน 500,000บาท จำนวน738กองทุน


 • จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สทบ.สาขา ๗  จัดประชุม เลขานุการคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ในคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่  ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องมรกต โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวาระประชุมดังนี้

๑. กองทุนที่ผ่านการพิจารณา ในรอบที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  จำนวน ๗๔๕ กองทุน ๘๑๑ โครงการ  จากกองทุนที่ยื่นแบบ่คำขอเสนอโ่ครงการ จำนวน  ๘๘๖ กองทุน  ๙๘๒ โ่ครงการ   และ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอ เข้าที่ประชุม อคป.เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดย อคป.อนุมัติ จำนวน ๗๓๘ กองทุน ๘๐๔ โ่ครงการ เป็นเงิน  ๓๖๖,๔๙๕,๐๔๐ บาทและไม่ผ่านการอนุมัติ จาก   อคป.๗โครงการ (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ รอ สทบ.ส่วนกลางยืนยัน )

โ่ดยกองทุนที่ผ่าน  แล้ว  จำนวน 857 กองทุน สามารถเปิดบัญชี รองรับเงินสนับสนุน ได้ที่ ธนาคารในพื้นที่ (ธกส. ออมสิน  กรุงไทย และ ธนาคารไทยอิสลาม (ไอแบงค์) และส่งเอกสารให้ จนท. สทบ. จังหวัด ตามแบบ อคป.14 พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝาก และสำเนารายชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย

สำหรับกองทุนที่ยื่นเสนอ ๒ โครงการ  ผ่านรอบแรก ๑ โครงการ  ท่านสามารถ ่ตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้ง ในรอบ ๒๕ พค.๕๙  ว่า ได้ครบทั้ง ๒ โครงการหรือไม่

รายชื่อกองทุนหมู่บ้านที่ผ่าน การพิจารณา จาก คปจ. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.59 ผ่าน จำนวน 119 กองทุน ไม่ผ่าน 4 กองทุน

๒.กำหนดสิ้นสุดการยื่นแบบเสนอโ่ครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนละไม่เกิน ๕ แสน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในวันเวลา ราชการ

๓.กองทุนที่ยื่นเอกสาร เข้ารับการพิจารณา ในครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  จำนวน ๑๒๓ กองทุน   ๑๓๗ โครงการ ่ผลการพิจารณา ในรอบที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบผ่านโครงการ จำนวน ๑๑๙  กองทุน ๑๓๓ โครงการ  มติไม่ผ่าน ่ให้กลับไปทบทวน ๔ กองทุน ๔ โครงการ

๔ กองทุนที่ยื่นแบบ่คำขอเสนอโ่ครงการแต่ไม่่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จำนวน  ๑๒๗ กองทุน แจ้งกองทุนห่มู่บ้านแก้ไขเอกสาร ส่งกลับ สทบ. จังหวัดภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๕.กองทุนที่ยื่นเอกสาร่เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๔ กองทุน และ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ่๒๕๕๙ จำนวน ๑๔๕ กองทุน  รวม ๒๔๙  กองทุน  สทบ.สาขา จักดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าประชุม รอบสุดท้ายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รวมกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นเอกสารแล้ว ๑,๒๔๔ กองทุน  คงเหลือ ๘๙๐ กองทุน  กำหนดสิ้นสุดการรับเอกสาร กับ จนท. สทบ. ประจำจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่มา; Somluck

การประชุมเลขาฯ คปจ.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านใน คปจ. จ.สุรินทร์.วันที่ 18 พฤษภาคม 2559


 • จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมเลขานุการ คปจ. (สทบ. สาขา ธ.ออมสิน และ ธกส.) และผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน คปจ. ของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 คน  ครั้งที่  1 /2559  วันที่ 18  พฤษภาคม 2559  เวลา 13.3 น. ณ ห้องทับทิม โรงแรมเพชรเกษม  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  เพื่อพิจารณาสอบทานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง ชุมชนทหาร) ยื่นแบบ อคป. 01-04 ถึง สทบ. สาขา แล้ว 1,022 กองทุน  โดย
 • ระเบียบว่าระเพื่อพิจารณา ข้อที่  1.กองทุนที่ยื่นเข้ามาในรอบรอบที่ 1 และ 2 ผ่านการการตรวจสอบข้อมูล จาก สทบ.สาขา เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน  จำนวน 608 โครงการ เป็นเงิน 279,425,960 บาท
 • ระเบียบว่าระเพื่อพิจารณา ข้อที่ 2.กองทุนที่ยื่นเข้ามารอบที่ 1 และ 2 ผ่านการการตรวจสอบข้อมูล จาก สทบ.สาขา และรอแก้ไขเพิ่มเติม  จึุงขอพิจารณาขออนุมัติในหลักการณ์ เพิ่มเติม  จำนวน 330 กองทุน
 •  และกองทุนที่ยื่นหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 จำนวน 133  กองทุน รอเข้าพิจารณารอบต่อไป

มติที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

 1. ที่ประชุม มีมติตามระเบียบว่าระเพื่อพิจารณา ข้อที่  1. ผ่านความเห็นชอบจำนวน  585 โครงการ เป็นเงิน 268,545,960 บาท   และส่งให้ เลขานุการ อคป. (สทบ.) เพื่อ เสนอต่อ อคป. พิจารณาอนุมัติต่อไป    และที่ประชุม มีมติ  ไม่ผ่านความเห็นชอบ จำนวน  23 กองทุน โดยให้กลับไปแก้ไขทบทวนโครงการใหม่ ในเรื่องของการ เลี้ยงโค-กระบือ (ไม่ให้มีการแจกจ่ายให้สมาชิก /หรือกระทำการในรูปของการกู้ยืม /หรือเสียดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  ) แต่สามารถเลี้ยงเป็นฟาร์ม โคขุน เพื่อจำหน่าย ในแต่ละปี  ,การสร้างศาลาประชาคม ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้กลับไปทบทวนใหม่
 2. ที่ประชุม มีมติตามระเบียบว่าระเพื่อพิจารณา ข้อที่ 2  เห็นชอบในหลักการ สำหรับกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการตรวจสอบจาก สทบ. สาขา แล้ว รอเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 330 กองทุน (แต่ต้องแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามแนวท าง ที่ อคป.  กำหนด)

ด่วน!ประกาศ สิ้นสุดการส่งแบบ อคป. 01-04 ภายใน 27 พค.59( กองทุน ละไม่เกิน 500,000 บาท)


 • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สาขาที่ 7 ได้ ณ ห้องประชุมรัตนสยามโรงแรมทองธา 174 คนเป็นเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบล ๆ ละ 1 คนพนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 10 คนผู้แทนกรรมการชุมชนทหาร 3 กองทุน ” 

 

สาขา 7 แจ้งกำหนดการสิ้นสุดการยื่นแบบอคป 01-04 (กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท) ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

แบบอคป 4/1 27 พฤษภาคม 2559  ณ สาขาประจำจังหวัด

 • โดยจังหวัดสุรินทร์กำหนดส่งโครงการ 3 รอบเพื่อเลขานุการคปจ ตรวจสอบกลั่นกรองและส่ง่ให้เลขาอคปเสนอต่ออคป 3 รอบดังนี้
 1. ตัดยอดโครงการครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559   เพื่อให้เลขานุการคณะทำงานคปจ ทำงานคปจ  18 พฤษภาคม 2559 
 2. ตัดยอดโครงการครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2559   เพื่อให้เลขานุการคณะทำงานคปจ ทำงานคปจ  25 พฤษภาคม 2559 
 3. ตัดยอดโครงการครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559   เพื่อให้เลขานุการคณะทำงานคปจ ทำงานคปจ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

*** เลขานุการคปจประกอบด้วยสทบ สาขาธนาคารออมสินธนาคาร ธ กสร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 5 คนในคณะทำงานคปจ

[YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_VnsuUkgVhw&w=854&h=480%5D

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน


–  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีฯ คลิกhttp://www.villagefund.or.th/Sitedirectory/my_files/post%20acc59.PDF

–   แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ดาวน์โหลด

 

 

คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (สำหรับ คปจ.)


ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี กทบ.


  ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด

http://www.villagefund.or.th/Sitedirectory/my_files/post-acc.pdf

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ดาวโหลดใบปะหน้าส่ง อคป.01-04


เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ /พนักงานเครือข่ายประจำอำเภอ สามารถดาวโหลดใบปะหน้าแนบส่ง แบบ อคป.เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้ง 8 ข้อ และ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจะลงชื่อรับรองหรือไม่รับรอง ก็ได้ เพราไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ส่งใบปะหน้า ให้ จนท.สทบ. พร้อมเอกสาร  อคป.01-04 ต่อไป

ดาวโหลดแบบปะหน้า แบบ อคป 01-04 .pdf

ดาวโหลดแบบปะหน้า แบบ อคป 01-04  .doc

%d bloggers like this: