ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด


จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7    จัดประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองสุรินทร์  ชั้น 2  โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายทัศนัย พิริยาสัยสันติ   และนักวิชาการจังหวัด   ได้พบปะ พูดคุย ให้แนวทางการดำเนินการจัดหาที่ทำการเครือข่ายฯ จังหวัด   โดย  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๕- กันยายน  2556 แล้ว 13 รอบ จำนวน ๒,๐93 กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๙8.22  คงเหลือ 38 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 1.78 (คงเหลือ 4 อำเภอ  อ.เมืองสุรินทร์  16 กองทุน ,อ.สังขะ 12กองทุน,อ.ศีขรภูมิ 4 กองทุน และอำเภอศรีณรงค์ 15 กองทุน) และ กองทุนหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนระยะที่ 3 จาก สทบ. แล้ว จำนวน 1,๘๙๓ กองทุน  ไม่ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. จำนวน ๑๖๘ กองทุน และอีกจำนวน  2๓ กองทุนรอการพิจารณาจาก สทบ.  และวาระประชุม ดังนี้ 

 •               การรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3  แบบ 1-3
 •               กองทุนที่ยังไม่ยื่นแบบคำขอเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3  คงเหลือ 38 กองทุน ให้เร่งรัดดำเนินการ
 •               การรายงานงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำปี  2556 ให้จัดส่ง ให้อำเภอ
 •               การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ปี 2556 ให้เร่งรัดดำเนินการ สำหรับอำเภอที่ยังไม่ขอรับการสนับสนุน
 •               สทบ. ขอความร่วมมือเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสำรวจข้อมูล SML “55 ให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูล รายงานผล ระยะที่ 1 ภายใน วันจันทร์ ที่  9  มิถุนายน  2557

ระเบียบวาระ  เรื่องอื่นๆ   กองทุนหมู่บ้านหนองสองห้อง   จ.สุพรรณบุรี  ขอศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ  “สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด” วันที่ 21  มิถุนายน  2557

มาตรการภาษี เกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากการให้บริการกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งประเทศ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินอย่างเร่งด่วน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งประเทศ อันจะทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น  ดาวโหลด 

มา ตรการภาษีนี้จะช่วย สนับสนุนการดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่มีภาระภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนของดอกเบี้ยรับ ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น”

สำนักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร
โทร. 0 2272 9214

คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจร อ.สนม


จังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 และมอบบ้านธารน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้ ที่อำเภอสนม
คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ในงานสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม วันนี้ (21 พ.ค. 57) ที่บ้านสะทืด หมู่ 7 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์ โดย นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปเป็นประธานในการมอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม โดยจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนหมุนเวียนไปยังตามท้องถิ่นต่างๆดยมีส่วนราชการต่างๆ ทั้งจังหวัดและอำเภอออกให้บริการและเยี่ยมเยือนประชาชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ  , แผ่นพับ , DVDการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป

ร่วมกันรณรงค์ “สงกรานต์ สีขาว” ๕ ทำ ๕ ไม่ หรือ Do & Don’t


ภาพข่าว: ร่วมกันรณรงคฺ์ "สงกรานต์สีขาว" ปีใหม่ไทย 2557 นี้กันเถอะคะ <br /> สิ่งที่ควรปฏิบัติ: </ p> เด 1 ทำความสะอาดบ้านเรือนบริเวณวัดชุมชนด้วยจิตอาสาเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย </ p> <p> 2 ทำบุญตักบาตรสรงน้าพระฟังเทศน์ฟังธรรมและปล่อยนกปล่อยปลารวมทั้งขนทรายเข้าวัด </ p> เด 3 รดน่ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและทำบุญอัฐิอุทิศส่วนกุศล

 
 • เนื่องจากในปัจจุบันนี้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในความสาคัญของประเพณีสงกรานต์น้อยลงโดยเฉพาะแก่นแท้สาระสาคัญ ทาให้กิจกรรมที่เกิดขึ้น อาทิการใช้อุปกรณ์การเล่นน้าที่มีความรุนแรงและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งการแสดงออกการแต่งกายยั่วยุและการฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่นการเล่นน้ โดยไม่ค ซึ่ง เป็นประจาทุกปีทาให้เอกลักษณ์เป็นไทยที่ความ าและแต่งกายล่อแหลม 

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดรณรงค์ “สงกรานต์สีขาว” หวังปลุกกระแสรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมค่านิยมจิตสานึก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงทั่วประเทศโดยมอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น า 5 ไม่ร่วมกันรณรงค์สงกรานต์สีขาวตามห้างสรรพสินค้าและชุมชนต่างๆโดยแจกแผ่นพับ 5 ทหรือทำและทำไม่ได้ ประกอบด้วย

 

สิ่งที่ควรปฏิบัติ:

 1.  ทำความสะอาดบ้านเรือนบริเวณวัดชุมชนด้วยจิตอาสาเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย 
 2. ทำบุญตักบาตรสรงน้าพระฟังเทศน์ฟังธรรมและปล่อยนกปล่อยปลารวมทั้งขนทรายเข้าวัด 
 3. รดน้ำดาหัวผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและทำบุญอัฐิอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
 4. แต่งกายให้เหมาะสมมิดชิดเล่นน้ำอย่างสุภาพปะแป้ง แต่พองาม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
 5. ส่งความปราถนาดีและอวยพรให้กัน 

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 

 1. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ควรขับรถขณะมึนเมา 
 2. งดเล่นน้ำขณะขับขี่ยานพาหนะ และงดสาดน้ำผู้ที่ขับขี่ยวดยานผ่านมา 
 3. งดการใช้แป้งผสมสีและน้ำแข็ง 
 4. งดการขว้างปาหรือใช้อุปกรณ์อัดแรงดันน้ำ ที่จะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและอาจเกิดอุบัติเหตุ
 5. งดการแต่งการยั่วยุ และไม่ฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่น 

 

ที่มา http://www.m-culture.go.th

 

ติดตามการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน


สทบ.สาขา ๗ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านการอบรม “หลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “จังหวัีดสุรินทร์  ของ บ้านตะเคียนหมู่ที่ 1 ต.ตะเคียน อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ 
โดยพบกับ คณะกรรมการสถาบันการเงิินชุมชน ซึ่งพบว่า ปัจจุบันได้ทดลองเปิดดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เดิอนกันยายน 2556  ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. และปัจจุบัน ได้ขยายเวลาทำการ เป็น วันจันทร์ -อังคาร -พุธ เวลา 08.30-15.30 น.  มีกิจกรรมการ รับฝาก ปล่อยกู้  (ปัจจุบันปล่อยกู้ฉุกเฉิน)  มีเงินทุนหมุนเวียน บัญชีสถาบันการเงินชุมชนฯ อยู่ที่ หนึ่งแสนกว่าบาท และ สมาชิก หกร้อยกว่าคน  ซึ่งใช้ กองทุนหมู่บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1   และ รวมกลุ่ม สมาชิกในตำบลตะเคียน  ฝากเงิน ทั้งที่เป็นนิติบุคลล กองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคล    ซึ่ง สมาชิกรายบุคคล จะลงหุ้นขึ้นต่ำ  1 หุ้น (100 บาท)   ส่วนนิติบุคคล ขั้นต่ำ 5 หุ้น (500บาท)  
เน้นการปลดหนี้จากนายทุนนอกระบบ เป็นหลัก 
อนาคตมีแผนจะฝึกอาชีพให้ สมาชิก ไปประกอบอาชีพ ด้านการนวด เพราะในพื้นที่ มีสมุนไพร ที่ปลูก และส่ง ให้ โรงพยาบาลเป็นประจำ  กรรมการจึงมีแนวคิดว่า จะส่งเสริมอาชีพ การนวดแผนไทย ควบคู่ กับการปลูก พืชสมุนไพร  เป็นต้น ฯ 
แนวคิด ” ค่อยๆ ออม ไปเรื่อยๆ ไม่เน้นว่า จะต้อง มีเงินออมมาก แต่ส่งเสริมให้ คนในชุมชน หันมาออมกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในคนในชุมชนเอง ” 
ปัจจุบันสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ บ้านตะเคียน ยังไม่ดำเนินการเปิดเป็นทางการ   
ข้อสังเกตุ  กรรมการ ให้ความร่วมมือในการทำงาน และ เรียนรู้ งาน ด้วยกัน ตลอดจน การหาวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยกัน  และการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อ เน้น ชุมชนเป็นหลัก

“คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร” ในงานสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม อ.ปราสาท


คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ในงานสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

วันนี้ (19 มี.ค. 57) ที่บริเวณโรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้มโดยมีส่วนราชการต่างๆ ทั้งจังหวัดและอำเภอออกให้บริการและเยี่ยมเยือนประชาชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ  โปสเตอร์ , แผ่นพับ , DVDการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป  รวมทั้งได้รับทราบปัญหา และ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 
โดยก่อนหน้านั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ ได้มอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่นายสมจิตร จงห้วยกลาง อยู่บ้านเลขที่ 81 ม. 18 ต. ตาเบา อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ และมอบบ้านท้องถิ่นไทยให้กับนายคำภี เข็มทอง อยู่บ้านเลขที่ 35 / 4 ม. 10 ต. ตาเบา อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ และมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ให้กับนายสุทิพย์ อัครแสง บ้านเลขที่ 35 หมู่ 4 ต. ตาเบา อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  จังหวัดสุรินทร์ โดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พนักงาน สทบ. สาขา   ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์    

 1. การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ๑ ล้านบาท จำนวน 2,144 กองทุน
  1. ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.39
  2. คงเหลือ 13 กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 0.61 ซึ่งเป็นกองทุนในเขตชุมชนเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ทั้งหมด
 2. การดำเนินการและจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 14 ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. 2551   จังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ จำนวน 9 แห่ง (แยกเป็นหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน และชุมชน 8 ชุมชน)
  1. ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนแล้ว 1 แห่ง คือ บ้านรังผึ้ง ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างการรอรับเงินจัดสรรกองทุนหมู่บ้าน  1 ล้านบาท จาก สทบ.
  2. คงเหลือ 8 ชุมชน ยังไม่ยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนชุมชนเมือง  ๑ ล้าน บาท
 3. การดำเนินงานเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์
  1. ปัจจุบัน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดำเนินการเพิ่มทุนไปแล้ว 2,093 กองทุน แยกเป็น
   1. ได้รับการโอนเงินแล้ว 1,893 กองทุน
   2. อยู่ระหว่างการทบทวนปรับปรุง 168 กองทุน
   3. อยู่ระหว่าง สทบ. พิจารณา จำนวน 32 กองทุน
  2. คงเหลือ 38 กองทุน(อ.เมืองสุรินทร์,อ.สังขะ,อ.ศรีณรงค์ ,อ.ศีขรภูมิ) ปัจจุบัน ยื่นมาในระดับจังหวัดแล้ว 2 กองทุน (อ.ศรีณรงค์) 
 4. การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML’55) ตามคู่มือ ฯ แบบ อคบ.13 ,อคบ.14 ,อคบ.15 ,อคบ. 16
 5. การรายงานผลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 (สำหรับกองทุนฯที่ได้รับการโอนเงินแล้ว) แบบ1 , แบบ 2
 6. การรายงานงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  1. กองทุนที่ยังไม่ได้รายงานสถานะทางการเงินของปี 2555  พร้อม ระเบียบข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ , รายงานการจัดสรรผลกำไร
  2. รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปี 2556  พร้อม รายงานการจัดสรรผลกำไร
 7. การจัดหาที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด  จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด  และให้บริการด้านงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง งานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ และการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และอืนๆ เป็นต้น
  1. ดำเนินการประชุมชี้แจง ตามแผนเดิม คือรับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ทุกแห่ง
  2. จัดทำผ้าป่าสมทบฯ เพื่อสร้างที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด
 8. การจัดจ้างพนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำอำเภอเพื่อประสานการดำเนินงานกับ จนท. สทบ. จังหวัด
  1. ปัจจุบันมีพนักงานเครือข่ายแล้ว   อำเภอเมืองสุรินทร์ (3) อำเภอลำดวน ,อำเภอบัวเชด,อำเภอกาบเชิง,อำเภอพนมดงรัก,อำเภอท่าตูม,อำเภอสนม ,อำเภอศีขรภูมิ
  2. อำเภอที่เคยจ้างพนักงาน และตอนนี้ยังว่าง อยู่ อำเภอชุมพลบุรี ,อำเภอศรีณรงค์ 
  3. ปัจจุบันเครือข่ายที่สามารถ ประสาน สทบ. ได้  โดยไม่ต้องจ้าง เพราะมี จนท. เครือข่ายประจำ คืออำเภอปราสาท,อำเภอสำโรงทาบ 
  4. อำเภอที่ไม่มีพนักงาน /ไม่เคยจัดจ้าง  อำเภอรัตนบุรี ,อำเภอโนนนารายณ์ ,อำเภอสังขะ , อำเภอเขวาสินรินทร์ ,อำเภอจอมพระ
 9. หารือการจัดงานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านฯ ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม โดยมีกิจกรรม  การประกวดกองทุนหมู่บ้าน ดีเด่น ,  การประกวดสถาบันการเงินชุมชนดีเด่น , การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานกองทุนหมู่บ้าน  เป็นต้นฯ 
 10. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สทบ.5,000 บาท , 10,000 บาท ,30,000 บาท  ให้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับตำบล /อำเภอ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานล้างหนี้ เร่งรัดดำเนินการส่งหลักฐานล้างหนี้ของปีเก่า  และดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของปี 2556
 11. นายคมสัน  เลือดสกุล  ลาออกจาก ตำแหน่งเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง    เนื่องจากได้รับตำแหน่ง เป็นการรมการ ป.ป.จ. จังหวัดสุรินทร์  คณะกรรมการเครือข่า่ยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด  35 คน ในส่วนของ ชุมชน ว่าง 1 ตำแหน่ง
 12. กำหนดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านครั้งต่อไป ในเดือนพฤษภาคม 2557
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: