เชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


๑. คลิกที่รูปเพื่อร่วมลงนามถวายพระพร

รายงา่นผลการอนุมัติเิงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ รอบที่ ๔


 กทบ.อนุมัติการโอนเงินเพิ่มทุนระยะที่ ๓  รอบที่ ๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (ทั่วประเทศ)ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ระยะที่ 3 รวม 8,860 กองทุน 8,860 ล้านบาท 
ดาวโหลด รายชื่อได้ที่ 

กทบ.อนุมัติการโอนเงินเพิ่มทุน ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ระยะที่ 3 รวม 8,860 กองทุน 8,860 ล้านบาท


มติประชุมบอร์ด

ที่ประชุม กทบ.อนุมัติการโอนเงินเพิ่มทุน ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ระยะที่ 3 รวม 8,860 กองทุน       8,860 ล้านบาท

วันนี้ (23 ก.ย. 56) เวลา 15.30 น. ห้องประชุม อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมได้มีมติเรื่องการจัดสรรโอนเงินเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 4 (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2556) ดังนี้
1. อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 จำนวน 8,860 กองทุน เป็นเงิน 8,860,000,000 บาท
2. เห็นชอบให้พิจารณาจัดสรรและโอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมการขอรับสนับสนุนเพิ่มทุน เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 สำหรับกองทุนฯคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน คาดว่าจะทำให้สามารถเพิ่มทุนได้ 80 % ในปีนี้
3. อนุมัติให้ สทบ. ดำเนินการจัดทำระบบการติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการของหมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั่วประเทศ จำนวน 86,300 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานโครงการ และการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และจัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตัวอย่าง โดยเตรียมรางวัลให้จังหวัดละประมาณ 3-7 รางวัล รางวัลละ 3 หมื่น – 1 แสนบาท ดังนี้
รางวัลที่ 1 จังหวัดละ 1 รางวัล รางวัลละ 100,000.- บาท
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 30,000.- บาท ตามขนาดจำนวนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดังนี้
– ขนาด S (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 400 แห่ง) มี 3 รางวัล
– ขนาด M (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 401-1,200 แห่ง) มี 4 รางวัล
– ขนาด L (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 1,201-2,400 แห่ง) มี 5 รางวัล
– ขนาด XL (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 2,400 แห่งขึ้นไป) มี 6 รางวัล

นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท ให้ชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ตามประกาศเทศบาล (กระทรวงมหาดไทย) และกรุงเทพมหานคร 934 ชุมชน (ชุมชนละ 1 ล้านบาท) วงเงิน 934 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนชุมชนเมืองทั่วประเทศ(66 แห่งในกทม./ต่างจังหวัด 868 แห่ง) โดยมอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประสานการดำเนินการจัดตั้งกองทุนชุมชนเมือง ตามกระบวนการขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบที่กำหนดต่อไป

 

ดาวโหลด VDO กิจกรรมเชียร์ “กีฬาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์” 27 กันยายน 2556


<!– Place this tag in your head or just before your close body tag. –>

<script type=”text/javascript” src=”https://apis.google.com/js/plusone.js”></script&gt;

<!– Place this tag where you want the widget to render. –>
<div class=”g-post” data-href=”https://plus.google.com/116716572834326172663/posts/JG2MKZLkyEm”></div&gt;

สทบ. สาขา ๗ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนชุมชนทหาร


เมื่อวันที่ 13 กันยายน พนักงาน สทบ. สาขา ร่วมกับพนักงานเครือข่ายกองทุนฯ อำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน
ลงพื้นที่บรรยายระเบียบและแนวทางปฏิบัติกรณีหนี้ค้างชำระ
แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร  ณ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน.

ประชุมใหญ่กองทุนชุมชนทหาร

ที่มา  http://inf23regt3bn.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=144

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาประกวด “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น


รางวัล “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น”

หลักการและเหตุผล

จากการที่สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้มีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ อันเป็นผลให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการกำหนดเช่นนั้น สถาบันฯจึงพิจารณาเห็นสมควรติดตามการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งทำการศึกษาเพื่อให้ได้ภาพทั้งในส่วนของกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนผลของการบริหารกองทุนฯ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการวางแผน และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นนโยบายของรัฐบาลประการหนึ่งที่จะลดปัญหาความยากจน ตลอดจนเอื้อต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงและความเสมอภาค รวมทั้งความเป็นธรรมในสังคมตามกรอบของรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค

 1. เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ที่มีการบริหารกองทุนที่สอดคล้องกับกรอบการบริหาร จัดการที่ดี และผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ ส่งผลให้การจัดสรร งบประมาณกองทุนนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่ตอบสนองความต้องการของทั้ง ผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม
 2. เพื่อประมวลปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุนฯ ตาม เกณฑ์ที่กำหนด
 3. เพื่อเผยแพร่บทเรียนและแนวทางการบริหารจัดการของหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นที่ประจักษ์
 4. เพื่อส่งเสริมแนวการพัฒนาในรูปของการสร้างต้นแบบในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้กว้างขวางขึ้น โดยเผยแพร่รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่สอดคล้องกับหลักบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ที่ได้ผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มิถุนายน 2556 – มีนาคม 2557

วิธีการดำเนินการคัดเลือก

 1. ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ใหเสนอชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล และ กองทุนหมู่บ้านฯ พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการคัดเลือก ส่งมายังสถาบันฯ ภายในกรกฎาคม – 30 กันยายน 2556
 2. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ในฐานะเลขานุการองค์กรร่วมดำเนินงานจะรวบรวมรายชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล และ กองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกในเบื้องต้น และลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในรอบสุดท้าย
 3. คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยผู้แทนองค์กรร่วมดำเนินงาน จะพิจารณาคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ประจำปี 2557” และประกาศผลทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่าง ๆ โดยจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานสัปดาห์สตรีสากลเดือนมีนาคม 2557 รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

รางวัล “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่คณะ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องมิติหญิงชายและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

 • เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยผสมผสานระหว่างหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ และมีการจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ อย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม
 • เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีแนวทางในการบริหารและดำเนินงานของกองทุนฯ ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนฯ อีกทั้งยังสามารถติดตามตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
 • เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีการบริหารดำเนินงานกองทุนฯ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของหญิงชายเป็นสำคัญ

องค์กรร่วมดำเนินงาน

 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 2. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 3. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง
 5. สถาบันพระปกเกล้า
 6. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 7. ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
 8. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
 9. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 10. องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.) 4 ภาค

ดาวโหลแบบฟอร์ม ได้ที่

เก็บมาฝาก : ฟ้งเพลงเพราะๆ


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: