รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์


กองทุนหมู่บ้านที่พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน กับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ


 • พนักงาน สทบ. สาขา ร่วมกับประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน และร่วมประชุมรับฟัง แนวทางการดำเนินงานแก้ไขหนี้นอกระบบของ สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด โดยมี นายทวีศักดิ์ มานะกุล ที่ปรึกษาโครงการปฏิรูประบบการเงินสานักงาน เศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับธนาคาร คุณโชติกา บัวสุวรรณ์ รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชน ธ.ออมสิน ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผลโครงการโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยสถาบันการเงินชุมชนเป็นกลไก เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเป็นหนี้สิน แนวทาง /วิธีการแก้ไขหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินชุมชนที่ดำเนินการ อีกหนึ่งในสองแห่ง ที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ โดยมีกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน ในพื้นที่ และ ส่วนราชการ ตำรวจ ผู้นำในชุมชน มาร่วมงานในครั้งนี้
 • ข้อมููลโดยย่อของสถาบันการเงินชุมชนแนงมุด
 • ตั้งอยู่ที่299  ม.13 ต.แนงมุด  อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทร. ,0807973779 ,0862452900

  บริหารจัดการโดยนายวิศิษฐ์   ภานุพินทุ และทีมงาน 

  เปิดดำเนินการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 

  คติ “สถาบันการเงินชุมชน สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ ใช้ชีวิตพอเพียง”

  เงินทุนหมุนเวียนปัจจุบัน 16,176,306.06 บาท สมาชิก 1,800 ราย

  จุดเด่น 

 • 1.เป็นศูนย์รวมการบริหารจัดการ บูรณาการเรียนรู้ด้าน ต่างๆ และเป็น สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน (นำร่อง) ของจังหวัดสุรินทร์ ,คณะกรรมการ , การเชื่อมโยงเครือข่าย , สวัสดิการชุมชน
 • 2. มีการดำเนินการแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยใช้เงินของสถาบันการเงินชุมชนเอง ที่ยอดเงินไม่เกิน 50,000 บาท เป็นเงิน 3,000,000 บาท  มีลูกหนี้ 54 ราย  และ ประกันโดยใช้สถาบันการเงินชุมชนค้ำประกันให้กับ ลูกหนี้  กับ ธนาคารออมสิน จำนวน 100 รายๆ ละ ไม่เกิน 200,000 บาท  เป็นเงิน ประมาณ 17 ล้านบาท  (โดยมีหลักทรัพย์ ที่เป็น โฉนดที่ดิน นส3 ฯลฯ มาเป็นหลักประกันไว้ ที่สถาบันการเงินชุมชน )

เก็บมาฝาก : ตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านที่พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนสถาบันการเงินชุมชนแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
วันที่ข่าว : 26 พฤศจิกายน 2557
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,144 กองทุน มีเงินทุนหมุนเวียนรวม 6,077,574,482 บาท ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน เป้าหมายการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ 2 แห่ง จำนวน 34 แห่ง ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 16 แห่ง สำหรับสถาบันการเงินชุมชนนำร่องระหว่าง ปี พ.ศ. 2547-2553 เปิดดำเนินการ ได้แก่ สถาบันการเงินบ้านทนง ม.6 ต.นอกเมือง อ.เมือง สถาบันการเงินตำบลไผ่ ม.9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง สถาบันการเงินหนองขอนใหญ่ ม.13 ต.บุแกรง อ.จอมพระ สถาบันการเงินหนองสนิท ม.9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้ คือ สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง ซึ่งสถาบันการเงินชุมชนแนงมุด มีจุดเด่น คือ ได้พัฒนายกระดับจากกองทุนหมู่บ้านแนงมุด ม. 13 ตั้งอยู่ที่ 299 ม.13 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง มีกระบวนการบริหารจัดการโดยบูรณาการกลุ่มกองทุนหมู่บ้านในตำบล ระดมเงินที่เป็นผลกำไรของแต่ละกองทุนในตำบล มาเป็นทุนตั้งต้น การได้มาของคณะกรรมการจากทุกๆ กองทุน มาร่วมบริหารจัดการกัน มีการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมีกิจกรรมรับฝาก-ปล่อยกู้ให้สมาชิกในเขตตำบลแนงมุด ตลอดจนมีการบูรณาการกลุ่ม สวัสดิการออมบุญคุณธรรมวันละบาท

โดยสมาชิกทุกคนต้องเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ปัจจุบันสถาบันการเงินชุมชนแนงมุดมีสมาชิก 1,700 คน มีเงินทุนหมุนเวียนจากการรับฝากเงินของสมาชิก 11,000,000 บาท ลูกหนี้ 400 ราย เป็นเงิน 8,000,000 บาท จุดเด่นของสถาบันการเงินชุมชนแนงมุด คือ คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง ,การปล่อยกู้ให้กลุ่มอาชีพ โดยสมาชิกกู้เงินไปประกอบอาชีพ ทำเข็มขัด ส่งขาย , เกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง , การทำอิฐประสาน ,และปลูกผักอินทรีย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้สมาชิกจะนำไปจำหน่ายใน “ตลาดสีเขียวชุมชน ตำบลแนงมุด” ซึ่งจะมีขึ้นทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของเดือน
ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 146
ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล
Rewriter : มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

รัฐบาลสานต่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯระยะที่ 3


วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 12:11 น.  ข่าวสดออนไลน์

รัฐบาลลุยสานต่อหมู่บ้านละล้าน เผย13ปีกำไรแล้ว5หมื่นล้าน-แถมยอดหนี้เสียแค่4%

รัฐบาลสานต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านละล้าน หลังพบ 13 ปีที่ผ่านมาใช้เงิน 1.5 แสนล้าน แต่ตอนนี้มียอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 2 แสนล้านเศษ แถมหนี้เสียต่ำแค่ 4% เร่งระบายเงินค้างท่อเฟส 3 ที่ครม.ปูอนุมัติเกือบ 80,000 ล้าน แต่มีเงินค้างอยู่กว่า 20,000 ล้าน

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมรับทราบการดำเนินงานและมอบนโยบายการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า หารือกับผู้บริหารของ สทบ.และตัวแทนผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านฯในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศถึงแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านในอนาคตว่าจะทำอย่างไรให้ ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ปัญหา ในขณะนี้ก็คือการดำเนินการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านในระยะที่ 3 หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ที่อนุมัติไปเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมา 79,255 ล้านบาท ยังโอนไปยังหมู่บ้านต่างๆ ไม่แล้วเสร็จ มีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้โอนประมาณ 20,000 ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) หมดวาระและยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเงินให้กับหมู่บ้านต่างๆ

“ให้ นโยบายกับ สทบ.ว่าให้สรรหาคณะกรรมการ กทบ.ชุดใหม่ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ 14 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.2558 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านที่คงค้างอยู่เป็นเวลานานสามารถ ดำเนินการต่อเนื่องได้ด้วยความรวดเร็ว”

สำหรับการดำเนิน การนโยบายกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนในบางรัฐบาลที่ผ่านมารวมทั้งที่ให้เดินหน้าโครงการต่อนี้ไม่ใช่ เรื่องของประชานิยม แต่เป็นการจัดสรรแหล่งเงินทุนลงไปในชุมชนซึ่งช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน เช่นเรื่องการชำระหนี้สิน การสร้างอาชีพของ เอสเอ็มอี ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างอาชีพและการรวมกลุ่มด้วย

ทั้งนี้การ ดำเนินการตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านในระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลใช้เงินในโครงการนี้ไป 152,409.3 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินการในปัจจุบันมียอFB_IMG_1417230537034ดเงินหมุนเวียนกว่า 205,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินที่ภาครัฐใช้ในโครงการนี้มากกว่า 5 หมื่นล้านบาท ขณะที่หนี้สูญจากการกู้ยืมเงินในชุมชนที่ สทบ.ประเมินพบว่ามีต่ำเพียง 10% ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ประเมินหนี้เสียของกองทุนหมู่บ้านไว้ที่ 4% เท่านั้น

ฐานข้อมูลสำหรับอำเภอ การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จังหวัดสุรินทร์


ท่านสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์

ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3

1. กองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการอนุมัติจาก สทบ. 4 รอบ ( 1-11 ของ จว สุรินทร์ จำนวน 2061  กองทุน )
2. กองทุนหมู่บ้านที่ผ่านอนุจังหวัด ฯ  32 กองทุน ( รอบ 12-13  )
3. กองทุนหมู่บ้านที่ ส่งเอกสารทบทวน จำนวน 112 กองทุน
4. กองทุนหมู่บ้านที่ยื่นขอรับการเพิมทุน จาก อนุฯจังหวัด รอบที่  14   จำนวน 3 กองทุน
5. กองทุนหมู่บ้านที่ยังไมยื่นแบบคำขอ  35 กองทุน โดยมี กองทุนหมู่บ้านที่ ยื่นแบบคำขอ ถึงจังหวัด รอ เข้า อนุจังหวัด รอบที่ 15  จำนวน 2 กองทุน
6. กองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่จดทะเบียนนิติบุคคล  13 กองทุน
พนักงาน สทบ. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ข้อมูล ในส่วนต่างๆ จึงไม่อาจจะสรุป ยอดเงิน ได้ทั้งหมด และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จักจัดส่ง กทบ. 14 , กทบ. 15 กทบ. 16 และ กทบ. 18 เป็น Cd .ให้อำเภอเพื่อเป็นฐานข้อมุลต่อไป
โดย  somluck  พนักงาน สทบ. สาขา 7

คสช สนับสนุนงบ 26,000 ล้าน สานต่อโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3


ทีมโฆษ กคสช กล่าวว่าหัวหน้า คสช  กำชับถึงการใช้งบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน). รวมไปถึงงบประมาณในกองทุนต่างๆให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ สลน ทำการพิจารณาทบทวน 6 กองทุนที่รับผิดชอบ
โดยส่วนที่ให้ดำเนินการต่อไป คือ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทางคสช เห็นว่าควรให้ดำเนินการต่อไป  เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินการไม่ได้ก่อหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) เกินกว่า 10% จากการสำรวจทั่วประเทศพบว่าเกณฑ์
 • การดำเนินงาน 30-40% ระดับดี
 • 50-60% ระดับปานกลาง
 • และเพียง 10% ต้องปรับปรุง    
ดยปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบสนับสนุนเพิ่มทุน 2.6 หมื่นล้านบาทและมีเงินทุนสะสมทั้งหมด 3.4 หมื่นล้านบาท
 
ส่วนที่ให้ยุติการดำเนินการคือ
1 กองทุนพัฒนาศักยภาพหมุ่บ้าน /ชุมชนหรือกองทุนเอสเอ็มแอลทางคสช ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนและดำเนินการในส่วนของปี 55-56 พร้อมกับยุติโครงการในงบปี 57 วงเงิน 5.7 พันล้านบาท
2 กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชนทางคสช ให้ยุติการใช้งบประมาณ 3 พันล้านบาทและ 3 กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคให้ยุติการดำเนินการในส่วนของปี 57 วงเงิน 1,225 ล้านบาททั้งนี้
งบประมาณในส่วนของข้อ 1 – 2 ให้โอนไปให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ). นพ. ยงยุทธกล่าวอีกว่าสำหรับ
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วงเงิน 596 ล้านบาทได้ให้ชะลอการดำเนินการและโอนงบประมาณไปยังโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว).​​ หรือกองทุนสสว ต่อไป
นอกจากนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทางคสช ให้โอนย้ายไปสังกัดกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับให้ทบทวนหรือยุบรวมภารกิจเข้ากับกระทรวง เช่นเดียวกับสภาเกษตรกรที่ให้นำไปรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งทบทวนหรือยุบภารกิจเข้ากับกระทรวงดำเนิการแทนทั้งนี้งบประมาณที่คสชน เรียกคืนจากสลน จากทั้ง 5 กองทุนที่ให้ยุติและทบทวนรวมเป็นเงินราว 9,925 ล้านบาทโดยงบดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนกยศ และกองทุนสสว ตามที่ระบุข้างต้นนอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่เหลืออยู่บางส่วนซึ่งจะมีการสั่งการนำไปใช้ในภารกิจต่างๆอีกครั้ง . ยงยุทธกล่าวว่าที่ประชุมคสชนพ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่า

ยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีการปรับลดงบประมาณจำนวน 7,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้เร่งด่วนแบบบูรณาการ 14 ด้านให้ต่อเนื่องระหว่างปี 2557-2558

คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมเมืองสัญจร โรงเรียนทุงนาค อ.จอมพระ


จังหวัดสุรินทร์กิจกรรมจัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอย “คืนความสุขให้ประชาชน” ยิ้ม

วันนี้ (18 มิ.ย. 57) ธ / อำเภอสาขา 7 ร่วมจัดและแจกคู่มือฯ โปสเตอร์, แผ่นพับ, DVD 7
และนำผู้ร่วมงานร่วมกล่าวปฏิญาณตน แต่ฐานะยากจนจำนวน 1 7 ตำบลเมืองลีงมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคจากกองทุนเพื่อชาวสุรินทร์

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: