• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  มิถุนายน 2017
  พฤ อา
  « พ.ค.    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  

ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี กทบ.


  ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด

http://www.villagefund.or.th/Sitedirectory/my_files/post-acc.pdf

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ดาวโหลดใบปะหน้าส่ง อคป.01-04


เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ /พนักงานเครือข่ายประจำอำเภอ สามารถดาวโหลดใบปะหน้าแนบส่ง แบบ อคป.เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้ง 8 ข้อ และ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจะลงชื่อรับรองหรือไม่รับรอง ก็ได้ เพราไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ส่งใบปะหน้า ให้ จนท.สทบ. พร้อมเอกสาร  อคป.01-04 ต่อไป

ดาวโหลดแบบปะหน้า แบบ อคป 01-04 .pdf

ดาวโหลดแบบปะหน้า แบบ อคป 01-04  .doc

ดาวโหลดคู่มือการดำเนินงานโครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน


คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) ฉบับสมบุูรณ์

http://www.villagefund.or.th/Sitedirectory/my_files/guidelines.pdf

ดาวโหลด ระเบียบฯ ประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน


ดาวโหลด ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

บทเรียนจาก โครงการ SML สู่ โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน


โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ต้องไม่เป็นแบบนี้

 • การประชาคม ไม่ครบองคืประชุม (การล่าลายมือชื่อของผุ้เข้าร่วมประชุม
 • การปลอมแปลงลายมือชื่อ ปลอมแปลงรายงานการประชุม รับรองการประชุมเท็จ
 • การเสนอโครงการ ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างเเท้จริง
 • การดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินไม่โปร่งใส
 • การทุจริตของประธาน และกรรมการโครงการ
 • การซื้อสินค้าราคาแพงเกินความเป็นจริง  สินค้าไม่ได้คุณภาพ  ,กรรมการเรียกส่วนต่าง
 • การซื้อหลักฐานทางการเงิน แต่ไม่มีการซื้อสินค้าจริง
 • การสวมสิทธิ์ โครงการที่มีอยู่เดิม
 • การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามมติที่ประชุม และระเบียบที่ดำหนด
 • การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามโครงการ
 • การเรียกรับผลประโยชน์ ของกลุ่มบุคคล (ก่อน -ระหว่าง-หลัง) การดำเนินโครงการ
 • การดำเนินงานในพื้นที่บ้านของ (ประธาน ,กรรมการ.โครงการ .)สุดท้ายจากส่วนร่วม กลายเป็นของส่วนตัว
 • การแอบอ้าง จนท. สทบ. สาขา ในพื้นที่ ในการแทกแซงการดำเนินโครงการ

ที่มา Villagefund 2 News  : จากบทเรียน SML สู่การเรียนรู้ Civil  State

บรรยายพิเศษกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการแลเปิดปฏิบัติการ”โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ”19 กพ.59


สูตรปุ๋ยน้ำของ ลุงแกะ 1ไร่1แสนบาทต่อเดือน


%d bloggers like this: