สทบ. สาขา ๗ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนชุมชนทหาร


เมื่อวันที่ 13 กันยายน พนักงาน สทบ. สาขา ร่วมกับพนักงานเครือข่ายกองทุนฯ อำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน
ลงพื้นที่บรรยายระเบียบและแนวทางปฏิบัติกรณีหนี้ค้างชำระ
แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร  ณ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน.

ประชุมใหญ่กองทุนชุมชนทหาร

ที่มา  http://inf23regt3bn.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=144

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาประกวด “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น


รางวัล “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น”

หลักการและเหตุผล

จากการที่สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้มีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ อันเป็นผลให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการกำหนดเช่นนั้น สถาบันฯจึงพิจารณาเห็นสมควรติดตามการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งทำการศึกษาเพื่อให้ได้ภาพทั้งในส่วนของกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนผลของการบริหารกองทุนฯ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการวางแผน และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นนโยบายของรัฐบาลประการหนึ่งที่จะลดปัญหาความยากจน ตลอดจนเอื้อต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงและความเสมอภาค รวมทั้งความเป็นธรรมในสังคมตามกรอบของรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค

 1. เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ที่มีการบริหารกองทุนที่สอดคล้องกับกรอบการบริหาร จัดการที่ดี และผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ ส่งผลให้การจัดสรร งบประมาณกองทุนนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่ตอบสนองความต้องการของทั้ง ผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม
 2. เพื่อประมวลปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุนฯ ตาม เกณฑ์ที่กำหนด
 3. เพื่อเผยแพร่บทเรียนและแนวทางการบริหารจัดการของหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นที่ประจักษ์
 4. เพื่อส่งเสริมแนวการพัฒนาในรูปของการสร้างต้นแบบในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้กว้างขวางขึ้น โดยเผยแพร่รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่สอดคล้องกับหลักบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ที่ได้ผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มิถุนายน 2556 – มีนาคม 2557

วิธีการดำเนินการคัดเลือก

 1. ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ใหเสนอชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล และ กองทุนหมู่บ้านฯ พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการคัดเลือก ส่งมายังสถาบันฯ ภายในกรกฎาคม – 30 กันยายน 2556
 2. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ในฐานะเลขานุการองค์กรร่วมดำเนินงานจะรวบรวมรายชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล และ กองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกในเบื้องต้น และลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในรอบสุดท้าย
 3. คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยผู้แทนองค์กรร่วมดำเนินงาน จะพิจารณาคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ประจำปี 2557” และประกาศผลทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่าง ๆ โดยจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานสัปดาห์สตรีสากลเดือนมีนาคม 2557 รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

รางวัล “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่คณะ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องมิติหญิงชายและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

 • เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยผสมผสานระหว่างหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ และมีการจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ อย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม
 • เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีแนวทางในการบริหารและดำเนินงานของกองทุนฯ ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนฯ อีกทั้งยังสามารถติดตามตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
 • เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีการบริหารดำเนินงานกองทุนฯ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของหญิงชายเป็นสำคัญ

องค์กรร่วมดำเนินงาน

 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 2. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 3. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง
 5. สถาบันพระปกเกล้า
 6. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 7. ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
 8. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
 9. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 10. องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.) 4 ภาค

ดาวโหลแบบฟอร์ม ได้ที่

เก็บมาฝาก : ฟ้งเพลงเพราะๆ


ดาวโหลดหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน SML ถึงเดือนสิงหาคม 2556


ฝากแจ้งข่าวเพิ่มเติมและขอความร่วมมือท่าน  “สำหรับหมู่บ้านและชุมชนที่ยังไม่ได้รับเงิน SML”  ว่าหากมีมีกลุ่มบุคคล สส. หรือหน่วยงานราชการใด อ้างว่าที่มีอำนาจในการอนุมัติเงิน หากพบเห็น บุคคล หรือกลุ่มคนใดที่ อ้างการกระทำดังกล่าว สามารถ แจ้ง สทบ.ได้

การอนุมัติเงินเป็นไปตามระบบ ถ้าหาก ข้อมูลถูกต้องและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สทบ.จะโอนเงินให้ ตามปกติ  

หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  17 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556  (ทั่วประเทศ)
หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  16 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 (ทั่วประเทศ)หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  15  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 (ทั่วประเทศ)หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  14 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556(ทั่วประเทศ)

หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  13 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 (ทั่วประเทศ)

หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  12 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556(ทั่วประเทศ)

หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  11 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ทั่วประเทศ)

หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  10 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ทั่วประเทศ)

หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  9  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556(ทั่วประเทศ)

หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  8  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (ทั่วประเทศ) 
หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงิน สนับสนุน SML  รอบที่  7  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 (ทั่วประเทศ)
หรือ
ดาวโหลดได้ที่ https://skydrive.live.com/redir?resid=E957702451EBAD0B!1972
 

หมู่บ้านที่ได้รับเงินโอน SML รอบที่ ๗  สาขา ๗ จังหวัดสุรินทร์ ๑๐๒ แห่ง ตามตารางข้างล่าง 

(ท่านสามารถเลือกรายจังหวัด สุรินทร์/ บุรีรัมย์ /นครราชสีมา  ตามหน้า sheet)

ประกาศรับสมัครงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักฯ  

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๖  ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

ตำแหน่งรับสมัคร 

๑. ผอ.ฝ่ายจัดการความรู้และสาระสนเทศ  ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๔๒,๐๐๐  บาท

๒.ผอ.สำนักบริหาร ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๔๒,๐๐๐ บาท

๓.ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๔๒,๐๐๐ บาท

(คุณสมบัติ อายุ ๓๕ ไม่เกิน ๔๘ ปี  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.villagefund.or.th/index.aspx )

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นเป็นสถาบันการเงินชุมชน


Photo
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์            
        ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 12 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  5,513,667,327 บาท   จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน ๒,๑๔๔ กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน ๒,๑๑๙ กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง ๒๕ กองทุน)  ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน จำนวน  ๒๒๑,๐๓๘ ราย (แยกเป็นชาย ๘๔,๕๘๑ คน  หญิง ๑๓๖,๔๕๗ คน)คณะกรรมการกองทุน จำนวน ๒๓,๙๘๗ ราย (แยกเป็นชาย ๑๑,๙๖๑ คน หญิง ๑๒,๐๒๖ คน) และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ๑ แห่ง ระดับอำเภอ ๑๗ แห่ง ระดับตำบลจำนวน ๑๕๙ แห่ง (แยกเป็น ตำบล ๑๕๘ แห่ง ,เทศบาล ๑ แห่ง) 
                        ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 ของกองทุนฯทั้งหมด  พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ว จำนวน 16 แห่ง
                   การจัดระดับ A B C D กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามโครงการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ปี 2555 โดยการประเมินจากทีมประเมินระดับอำเภอ ตามเกณฑ์ที่ สทบ. กำหนด จำนวน 2,144 กองทุน ดำเนินการประเมินฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม -กันยายน 2555) สรุปผล ดังนี้  
                   ระดับดีมาก (A)         จำนวน  1,186        กองทุน          คิดเป็นร้อยละ 55.32
                   ระดับดี  (B)              จำนวน    697         กองทุน          คิดเป็นร้อยละ 32.51
                   ระดับ  (C)               จำนวน    222         กองทุน          คิดเป็นร้อยละ 10.35
                   ระดับปรับปรุง(D)       จำนวน      39         กองทุน          คิดเป็นร้อยละ   1.82
                        และจังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 10 ครั้ง จำนวน 2,028 กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 95.17  และผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. 3 ครั้ง แล้ว จำนวน 1 ,772 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 83.15  
                        ในปี 2556 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด สนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งในระดับจังหวัดได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนอำเภอ  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบล 158 ตำบล กับ 1 เทศบาล  , ผู้แทนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงินชุมชนที่พัฒนายกระดับจากกองทุนหมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่โครงการ 6 คน รวม 500 คน
                        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการบริหารจัดการกองทุน และสามารถแก้ไขปัญหาการเนินงานกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพ สามารถพัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกระตุ้นให้สมาชิกกองทุน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมากขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน กิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ให้แก่สมาชิกกองทุน กรรมการกองทุน และบุคคลทั่วไป
            การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์  มาให้ความรู้แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการป้องกันด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (การเงิน/การบัญชี/การบริหารจัดการ) 

Photo

วิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรมาให้ความรู้แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ด้านระบบบัญชีกองทุน/ระบบคอมพิวเตอร์ วิทยากรจาก ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์  มาให้ความรู้แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ด้านระบบการบริหารจัดการกองทุน      ทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 

กำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามของ คณะทำงานตรวจติดตามสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ และตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์


กำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามของคณะทำงานตรวจติดตามสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ และตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์  เดือน สิงหาคม 2556

รายชื่อกองทุนชุมชนเมืองที่ยังไม่ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล 13 กองทุน 

รายชื่อกองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุนระยะที่ 3 จำนวน  103 กองทุน 

 

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: