• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  ตุลาคม 2016
  พฤ อา
  « ก.ย.    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  

ดาวโหลดแบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ


 • ตามที่รัฐบาลปัจจุบันตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก และมีแนวคิดที่จะผลักดันการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมในรูปแบบประชารัฐ ที่จะมีการประสานความร่วมมือของภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชน ในทุกมิติตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
 • สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จึงได้จัดทำแบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
 • โดยขอความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ได้ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนในรูปแบบโครงการภายใต้กรอบงบประมาณดำเนินการ 500,000-1,000,000 บาท ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน หรือบูรณาการโครงการร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในพื้นที่ตำบล โดยควรเป็นโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ในหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและการเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อรวบรวมความต้องการและความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มาประมวลนำเสนอฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป

ดาวโหลดแบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในแนวคิดประชารัฐ  

 • โดยให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพปัญหาด้านการประกอบการของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เป็นหลัก

การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์


การประชุมอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้่านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ยื่นแบบคำขอเพิ่มทุน ระยะที่ 3 จำนวน 10 กองทุน โดยมี ท่านณรงค์  รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ท่านปลัดจังหวัด รองประธาน และ รักษาการพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เลขานุการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัด และส่วนราชการ จนท. สทบ. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนการเพิ่มทุน ระยะที่ 3 จำนวน 10 กองทุน รวมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดำเนินการยื่นขอรับการเพิ่มทุนระยะที่ 3  และผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด รวมจำนวน 2,117 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 99.34

การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

 1.  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145กองทุน (กองทุนหมู่บ้าน 2,120กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25กองทุน) ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2557 แล้วจำนวน 2,132 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.39 คงเหลือ  13 กองทุน
 2.  การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2555 ( A B C D) โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สทบ.
 3.  มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B  สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,589 กองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,585,934,800บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-) คิดเป็นร้อยละ 84.39
 4.  รวมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดำเนินการยื่นขอรับการเพิ่มทุนระยะที่ 3  และผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด รวมจำนวน 2,117 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 99.34
 •  ได้รับอนุมัติเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 จาก สทบ. 8 รอบ แล้ว จำนวน 2,075 กองทุน จำนวนเงิน 2,075,000,000 บาท (-สองพันเจ็ดสิบห้าล้านบาท-)
 • ไม่ผ่านการอนุมัติเงินจาก สทบ. จำนวน 32 กองทุน โดย ในจำนวนนี้มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นเอกสารแก้ไขปรับปรุงฯ ให้ จังหวัด โดยจัดส่ง ให้ สทบ. สาขา แล้วจำนวน 32 กองทุน รอการอนุมัติเงินจาก สทบ. ในรอบถัดไป

5. คงเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ดำเนินการยื่นแบบคำขอเพิ่มทุน จำนวน 14กองทุน  และมีกองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำนวน 13 กองทุน โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3  พร้อมรายชื่อกองทุนหมู่บ้านที่ต้องดำเนินการ ตามประเด็นการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ โดยจังหวัดได้มีหนังสือประสานอำเภอดำเนินการเบื้องต้นแล้ว

7. สรุปยอดการบริจาคข้าวสารของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แต่ละอำเภอ มอบให้กาชาด  ประจำปี  2558  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ บริจาคข้าวสาร จำนวน 16,380 กก. เป็นเงิน 655,200 บาท และเงินสด จำนวน 44,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 699,400 บาท  (-หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีฯ


ดาวโหลด

ดาวโหลด

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ


ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ  รายละเอียด
  ** หมายเหตุ ขยายเปิดรับสมัครภายในวันที่ 3-30 พ.ย. 2558 เวลา 8.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
                  สถานที่  ณ  สทบ.(ส่วนกลาง) จ.นนทบุรี และ สทบ.สาขา 13 สาขา
ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  ดาวน์โหลด

ดาวโหลด คู่มือ แบบฟอร์ม ขยายวงเงินกู้ กทบ. 9


แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้   กทบ. 9

โหลดคู่มือการขยายวงเงินกุ้ จาก สถาบันการเงิน ธกส. ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย

https://onedrive.live.com/redir?resid=E957702451EBAD0B!2788&authkey=!AGX6iM5fDzGB7R0&ithint=folder%2c

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ “มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผุ้มีรายได้น้อย”


สรุป 6หมื่นล้าน 27 ต.ค.58 สร

จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,145 กองทุน  ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558  จำนวน 1,321 กองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,319,249,400 บาท (-หนึ่งพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) คิดเป็น ร้อยละ 70.15

ดาวโหลด ประกาศระเบียบ และ ข้อบังคับ จรรยาบรรณฯ ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ


ดาวโหลด

ประกาศคณะทำงานกำกับดูแล การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง กำหนด ค่าธรรมเนียมการทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต  การแก้ไขใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผุ้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ข้อบังคับคณะทำงานกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

ประกาศคณะทำงานกำกับดูแลhttps://onedrive.live.com/redir?resid=E957702451EBAD0B!2516&authkey=!AImRzGhs4dc2EJ4&ithint=file%2cpdfการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.2558

ประกาศคณะทำงานกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ.2558

%d bloggers like this: