• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กรกฎาคม 2016
  พฤ อา
  « มิ.ย.   ส.ค. »
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Advertisements

ดาวโหลด แบบฟอร์ม หัก ณ ที่จ่าย กองทุนหมู่บ้าน (ประชารัฐ500,000)


เนื่องจากปัจจุบัน ตามที่กองทุนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง ชุมชนทหาร ละไม่เกิน 500,000 บา่ท ยังไม่มีหนังสือ หรือ ข้อหารือ ในการ ขอยกเว้นภาษี จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับ กรมสรรพากร

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายรัฐบาล  แลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ม.40(7)และ ม.40(8) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ชุมชนทหาร  สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม หักภาษี ณที่จ่าย

แบบฟอร์ม pdf  หัก ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 40(7) สามารถบันทึกตัวเลขลงคอมได้เลย  โดยให้  มี เลขที่ /เล่มที่ เอกสาร  ระบุ ไว้ทุกครั้ง

ตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้าน ก. จัดซ์้อของจาก หจก. ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนต้องออก เอกสาร หัก ณ ที่จ่าย แบบ ภงด.53 (ถอด vat และหัก 1เปอร์เซนต์จากมูลค่าที่เหลือ)

 แบบฟอร์ม pdf  หัก ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 40(8) สามารถบันทึกตัวเลขลงคอมได้เลย  โดยให้  มี เลขที่ /เล่มที่ เอกสาร  ระบุ ไว้ทุกครั้ง 

ตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้าน ก. จัดซ์้อของจากร้าน. ที่ไม่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนต้องออก เอกสาร หัก ณ ที่จ่าย แบบ ภงด.03 (หัก 1เปอร์เซนต์ จากยอดของ)

ข้อมูลเพิ่มเติม จนท. สทบ.จ.สร. ได้มีการประสาน ผู้ช่วย สรรพากร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.45น.

 1. กรณีซื้อปุ๋ย ซื้อสุกร โคขุน สัตว์ปีก ฯ น้ำมัน ให้หัก ณ ที่ จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์
 2. กรณี ซื้อสินค้า ห้างฯ ร้านค้าทั่วไป อุปโภคบริเภค หัก ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซนต์
 3. วัตถุดิบประกอบอาชีพ เส้นไหม หัก ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซนต์

ข้อยกเว้น กรณีพืชผลทางการเกษตร ที่ยังไม่แปรรูป เช่น ข้าวเปลือก ยางพารา อ้อย ฯ ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

การคำนวณ ภาษี ณ ที่ จ่าย มี 2 กรณี คือ 

กรณีที่ผู้ขาย หรือผู้ที่กองทุนหมู่บ้านทำธุรกรรมด้วย มี การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  จะต้องดำเนินการถอด vat  ก่อน เช่น

ตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้า น ก. ซื้อสินค้า  จำนวน 300000 จาก ร้าน  AA

นำ 300,000 x7  /107 = 19,626.17  เอา 300,000-19,626.17 =280,373.83

นำยอด ทีเหลือ 280,373.83 x1เปอร์เซนต์ = 2,803.74

กองทุนต้อง หัก ภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2,803.74 บาท  นำส่ง สรรพากร ต่อไป และจ่ายเงินค่าสินค้า จำนวน  297,196.26 บาท ให้ร้าน AA  พร้อมออก หลักฐาน หัก ณ ที่จ่ายให้ ร้าน จำนวน 2,803.74 และ นำส่ง สรรพากร ทุกสิ้นเดือน ไม่เกิน 7 วันทำการ

กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้ขาย หรือผู้ที่กองทุนหมู่บ้านทำธุรกรรมด้วย ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   ดำเนินการ หัก 1 % ได้เลย 

ตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้าน ก. ซื้อสินค้า  จำนวน 300,000 จาก ร้าน BB

นำ   300,000 x 1เปอร์เซ็นต์  = 3,000 บาท

กองทุนต้อง หัก ภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 3,000 บาท  นำส่ง สรรพากร ต่อไป และจ่ายเงินค่าสินค้า จำนวน  297,000 บาท ให้ร้าน BB  พร้อมออก หลักฐาน หัก ณ ที่จ่ายให้ ร้าน จำนวน 3,000 บาท และ นำส่ง สรรพากร ทุกสิ้นเดือน ไม่เกิน 7 วันทำการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: