• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  พฤษภาคม 2016
  พฤ อา
  « เม.ย.   มิ.ย. »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Advertisements

ผลอนุมัติ (อย่างไม่เป็นทางการ) จ.สุรินทร์ กองทุนหมู่บ้านละไม่เกิน 500,000บาท จำนวน738กองทุน


 • จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สทบ.สาขา ๗  จัดประชุม เลขานุการคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ในคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่  ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องมรกต โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวาระประชุมดังนี้

๑. กองทุนที่ผ่านการพิจารณา ในรอบที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  จำนวน ๗๔๕ กองทุน ๘๑๑ โครงการ  จากกองทุนที่ยื่นแบบ่คำขอเสนอโ่ครงการ จำนวน  ๘๘๖ กองทุน  ๙๘๒ โ่ครงการ   และ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอ เข้าที่ประชุม อคป.เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดย อคป.อนุมัติ จำนวน ๗๓๘ กองทุน ๘๐๔ โ่ครงการ เป็นเงิน  ๓๖๖,๔๙๕,๐๔๐ บาทและไม่ผ่านการอนุมัติ จาก   อคป.๗โครงการ (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ รอ สทบ.ส่วนกลางยืนยัน )

โ่ดยกองทุนที่ผ่าน  แล้ว  จำนวน 857 กองทุน สามารถเปิดบัญชี รองรับเงินสนับสนุน ได้ที่ ธนาคารในพื้นที่ (ธกส. ออมสิน  กรุงไทย และ ธนาคารไทยอิสลาม (ไอแบงค์) และส่งเอกสารให้ จนท. สทบ. จังหวัด ตามแบบ อคป.14 พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝาก และสำเนารายชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย

สำหรับกองทุนที่ยื่นเสนอ ๒ โครงการ  ผ่านรอบแรก ๑ โครงการ  ท่านสามารถ ่ตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้ง ในรอบ ๒๕ พค.๕๙  ว่า ได้ครบทั้ง ๒ โครงการหรือไม่

รายชื่อกองทุนหมู่บ้านที่ผ่าน การพิจารณา จาก คปจ. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.59 ผ่าน จำนวน 119 กองทุน ไม่ผ่าน 4 กองทุน

๒.กำหนดสิ้นสุดการยื่นแบบเสนอโ่ครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนละไม่เกิน ๕ แสน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในวันเวลา ราชการ

๓.กองทุนที่ยื่นเอกสาร เข้ารับการพิจารณา ในครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  จำนวน ๑๒๓ กองทุน   ๑๓๗ โครงการ ่ผลการพิจารณา ในรอบที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบผ่านโครงการ จำนวน ๑๑๙  กองทุน ๑๓๓ โครงการ  มติไม่ผ่าน ่ให้กลับไปทบทวน ๔ กองทุน ๔ โครงการ

๔ กองทุนที่ยื่นแบบ่คำขอเสนอโ่ครงการแต่ไม่่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จำนวน  ๑๒๗ กองทุน แจ้งกองทุนห่มู่บ้านแก้ไขเอกสาร ส่งกลับ สทบ. จังหวัดภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๕.กองทุนที่ยื่นเอกสาร่เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๔ กองทุน และ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ่๒๕๕๙ จำนวน ๑๔๕ กองทุน  รวม ๒๔๙  กองทุน  สทบ.สาขา จักดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าประชุม รอบสุดท้ายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รวมกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นเอกสารแล้ว ๑,๒๔๔ กองทุน  คงเหลือ ๘๙๐ กองทุน  กำหนดสิ้นสุดการรับเอกสาร กับ จนท. สทบ. ประจำจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่มา; Somluck

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: