• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กุมภาพันธ์ 2016
  พฤ อา
  « ม.ค.   มี.ค. »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  29  
 • Advertisements

ปัญหาที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน


 • ปัญหาที่ตรวจพบในแบบสำรวจที่นำเสนอโครงการเข้ามาและ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย ผอ.สทบ.(นายนที ขลิบทอง)และนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ พบว่า

1. โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่เกิดรายได้ เช่น ลานตาก ถามว่า คนในชุมชน ได้ประโยชน์อะไร ข้าวสุกพร้อมกัน 1,000 ไร ใครจะได้ตากข้าวในลานตากก่อน ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี

2. โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวเกิดรายได้ น้อย โรงเรือน โรงสี ถามว่า มีรับซื้อผลผลิต จากชุมชน และสีข้าวจำหน่ายไหม หาตลาด ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน
3. โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่เกิดรายได้ สร้าง/ปรับปรุงยุ้งฉาง ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี มีกิจกรรมอื่นด้วยไหม
4. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น เลี้ยงวัว 3 ปี เอาลูก ปีที่ 3 เอาแม่วัวคืน ลูกให้สมาชิก ถามว่า สมาชิก 15 คน ได้ประโยชน์ แล้วคนในชุมชน ได้ประโยชน์อะไร ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี
ถ้าเลี้ยงวัวขาย 6 เดือน ได้รายได้ รอบละ60,000บาท  ขี้วัวเอามาทำปุ๋ยอินทรีย์ /อัดเม็ด ขายให้สมาชิกได้ด้วย
5. โครงการซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว มาแจก ให้คนในชุมชน ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี มีการทำแปลงปลูกข้าวเพื่อไว้ใช้รุ่นต่อไป หรือ ไปหาซื้อจากที่อื่นมาอย่างเดียว
6. โครงการซ่อมแซมประปา 500,000 บ. ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี ขายน้ำให้สมาชิกไหม หรือเป็นของประปาหมู่บ้าน
7. โครงการร้านค้าชุมชน 500,000 รับซื้อทุกอย่างมาจาก ร้านในเมือง ไม่มีหุ้นสมาชิก จ้างพนักงาน เดือนละ 9000 บาท (ปีละ 108,000บ.) ถามว่า : ใครได้ประโยชน์ ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี
8. โครงการทอผ้าไหม ซื้อ กี่ ฟืม เส้นไหม และอบรม สมาชิก 20 คน หมดไป 500,000 ถามว่า สมาชิก 20 คน ได้ประโยชน์ แล้วคนในชุมชน ได้ประโยชน์อะไร ถามว่า รายได้ เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร ภายใน 1 ปี มีการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิก ไปขาย หาตลาดให้ด้วยไหม
9. เงินนี้ ไม่ได้ให้มาแจกกัน หารกัน หรือ ปล่อยกู้ (เพราะซ้ำกับบัญชี 1)
10. เสนอได้ทุกโครงการ แต่ต้องมองเห็นรายได้ คนในชุมชนได้ประโยชน์ มีทุนหมุนเวียนในบัญชีประชารัฐต่อไปเรื่อยๆ (จะอยู่ในรูป สังหาริมทรัพย์ /อสังหาริมทรัยพ์ /ผลิตภัณฑ์ หรือใดๆ)
 • จนท. สทบ.จ.สุรินทร์ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. กรณีโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียว ไม่เกิดรายได้ เช่น ลานตากข้าว ให้มีกิจกรรม อื่นด้วยไหม ตลาดรับซื้อผลผลิต และหาตลาดขายให้สมาชิก 1อาทิตย์ มีการขายของ แบ่งล็อกให้ สมาชิกเช่า อาจจะมีรายได้ เพิ่มขึ้น อาทิตย์ ละ 1,000 เดือนละ 4,000 ปีละ 48,000 เพิ่มเติมจาก ทำแค่ลานตากข้าวอย่างเดียว
2. กรณี สร้างงาน-อาชีพ-รายได้ให้คนในชุมชน  เช่น (โค-กระบือ เอาลูก ปี ที่ 2-3 ) .ให้ เพิ่มกิจกรรมที่มองเห็นได้ชัดว่า ใน 1 ปีมี มีรายได้/กำไร เข้ากองทุนประชารัฐอย่างไร เช่น รับซื้อมูลสัตว์ จากสมาชิก มารวมกับ มูลโค-กระบือ ในโครงการ แล้วทำปุ๋ยอินทรีย์ –ปุ๋ยอัดเม็ด จำหน่าย ให้คนในชุมชน สมาชิกควรมีหุ้นด้วย
3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีหุ้นด้วย จะได้มีความรักและหวงแหน ในสมบัติของส่วนรวม
4. กิจกรรมนี้ ให้ กรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านผู้เสนอโครงการ แต่ส่วนรวม คนในชุมชนทั้งหมด ต้องได้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบคือ กรรมการกองทุนหมู่บ้านเท่านั้น ไม่ใช่กรรมการอื่น
5. ใน 1 ปี กองทุนประชารัฐมีรายได้จากการดำเนินงาน รายได้ กำไร เข้าบัญชี ประชารัฐ และมีการจัดสรร ตามระเบียบ เช่น 50% สมทบ กองทุนประชารัฐ และ บัญชี 2 ของกองทุนหมู่บ้าน 20% (ค่าดำเนินงาน+ตอบแทนกรรมการ)30 % (สวัสดิการชุมชน +ปันผล (กรณีสมาชิกมีหุ้นส่วน)
 • แนวทางการดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จะต้องมีลักษณะดังนี้  ที่มา http://www.villagefund.or.th/
 • 1.สนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
 • 2.เป็นการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างาน และสร้างรายได้ ในหมู่บ้าน/ชุมชน มุ่งเน้นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป การตลาด อย่างครบวงจร และเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชน
 • 3.โครงการมีลักษณะกิจกรรมต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได้ ผลกำไร ซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนกองทุนประชารัฐต่อไปในอนาคต
 • 4.เป็นโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับ โครงการภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือโึครงการอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานเดียวกัน /ไม่ซ้ำกับโครงการตำบลละ 5 ล้าน
 • 5.เป็นโครงการที่สอดคล้องหรือสอดรับกับแผนพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น แผนชุมชน แผนสภาพเกษตรกร หรือเเผนพัฒนาอื่นๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: