• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กุมภาพันธ์ 2015
  พฤ อา
  « ธ.ค.   มี.ค. »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  232425262728  
 • Advertisements

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด


พนักงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด เพื่อชี้แจง รายละเอียดงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 11005977_10153091329643770_1708955084_n

การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามโครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 

1) จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2,144 กองทุนผ่านการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำนวน 2,131 กองทุน คงเหลือ 13 กองทุน ในเขตชุมชนเมือง     ที่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ผ่านการพิจารณา จากอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด แล้ว จำนวน 2,107 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 98.88  (ได้รายงาน แบบ กทบ. 15-16 ให้ สทบ. แล้ว11022856_10153088792973770_1758879344_n 10877606_10153088828618770_1602465699_n 11004704_10153088807123770_350167449_n 11005675_10153088828113770_160719160_n 11006072_10153088830373770_1796669901_n 11009038_10153088943618770_210460352_n  11016625_10153088821048770_1408884231_n

2) กองทุนยังไม่ดำเนินการยื่นแบบคำขอ จำนวน 24 กองทุน  (อำเภอเมืองสุรินทร์ , อำเภอสังขะ ,อำเภอศรีณรงค์ ,อำเภอศีขรภูมิ ) เบื้องต้น คณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ/ตำบล ร่วมกับ พนักงาน สทบ. และ นักวิชาการจังหวัด  ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกับอำเภอ พบว่า ปัญหาส่วนมากเกิดจากหนี้ค้างชำระของสมาชิก  งบดุลไม่เคลื่อนไหว มากกว่า 2 ปี

11012242_10153088830433770_315181505_n3 ) กองทุนที่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มทุน ระยะที่ 3  จาก สทบ. แล้วจำนวน 1,893 กองทุน

4) กองทุนหมู่บ้านฯที่ไม่ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ.  กองทุนได้แก้ไขปรับปรุงส่งเอกสารให้ จังหวัด  ส่ง สทบ. สาขา แล้ว จำนวน 129 กองทุน
5) กองทุนหมู่บ้านฯที่ไม่ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ยังไม่ดำเนินการส่งเอกสารแก้ไขฯ จำนวน 39  กองทุน อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง (จังหวัดได้มีหนังสือประสานอำเภอดำเนินการแล้ว)

6) ปัญหาเรื่องร้องเรียน ปัจจุบัน

 1. การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
 2. การยักยอกเงินของคณะกรรมการ (โทษทางอาญา-แพ่ง )
 3. การไม่ส่งมอบงาน /การทำงานเอกสาร (โทษทางอาญา )
 4. การไม่ชำระหนี้ ( แพ่ง)
 5. การเบิกเงินประกันความเสี่ยง และสมทบกองทุน ไปจัดสรรผลกำไร (ทางแพ่ง และอาญา)11024872_10153091329628770_450504073_o

7)  กำหนดการรายงานงบการเงินกองทุนหมู่บ้าน  พร้องมรายละเอียดการจัดสรรผลกำไร สิ้นสุด ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2557) กองทุนหมู่บ้าน ส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม  2558 โดย หนังสือจากประธานอนุฯจังหวัด จะส่ง ให้อำเภอต่
อไป

8) การเบิกดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนจากผลกำไร กองทุนหมู่บ้าน โดยปกติ จะดำเนิืนก่ารเบิกหลังจาก มีการชำระหนี้ตามสัญญาและ ปิดดุล โดยจะต้องมีการประชุมชี้แจง ตามระเบียบ ฯ หมวด7 การทำบัญชี และการตรวจสอบ  ข้อ 46  ข้อ 47- ข้อ 48   และระเบียบ ข้อ 16 (5)  อำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: