• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กุมภาพันธ์ 2015
  พฤ อา
  « ธ.ค.   มี.ค. »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  232425262728  
 • Advertisements

“คลัง” อัดฉีดงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน”7หมื่นล้าน” ช่วยคนจน-รับมือภัยแล้ง


อัดงบ6.8หมื่นล.ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 14244904521424490482lเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งกับกองทุนหมู่บ้าน เป็นการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) สศค.จะสรุปเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุม ครม.กลางเดือนมีนาคมนี้ การช่วยเหลือแบ่งตามระดับของกองทุนคือ กองทุนหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ดี (ระดับ A, B) ประมาณ 5 หมื่นกองทุน ได้เงินเพิ่มทุนล้านที่ 2 ไปหมดแล้ว ดังนั้น ในกลุ่มนี้จะให้ออมสินและ ธ.ก.ส.สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษกว่าปกติปล่อยไม่เกิน 5% เพื่อให้กองทุนมีเงินทุนไปพัฒนาโครงการต่างๆ เพิ่มเติมและแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 4.3 หมื่นล้านบาท โดยออมสินและ ธ.ก.ส.ร่วมกันสนับสนุนสินเชื่อคนละครึ่ง

ให้ออมสิน-ธ.ก.ส.ช่วยแก้หนี้เสีย

นายกฤษฎากล่าวว่าส่วนกองทุนหมู่บ้านที่เหลืออีก2.5หมื่นกองทุนจะมีวงเงินเพิ่มทุนตามเกณฑ์เดิมจากงบประมาณปี 2554 -2555 ทั้งสิ้น 2.5 หมื่นล้านบาท เป็นกองทุนเกณฑ์พอใช้ (C) กลุ่มแรกประมาณ 5 พันกองทุน มีความพร้อม จะได้วงเงินเพิ่มทุนล้านที่ 2 เพิ่มอีกกองทุนละ 1 ล้านบาทตามเกณฑ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และกลุ่มที่ 2 อีกประมาณ 1.2 หมื่นกองทุน อาจต้องปรับปรุงประสิทธิภาพกองทุนอีกเล็กน้อย จากนั้นคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนตามเกณฑ์ประมาณ 4-5 เดือน และจะมีอีกประมาณ 7 พันกองทุน หรือกองทุนหมู่บ้านเกณฑ์มีปัญหาต้องฟื้นฟู (D) ส่วนใหญ่มีปัญหาจากการบริหารจัดการกองทุนไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางบัญชีและการชำระหนี้ ทำให้เกิดหนี้เสียสูง คาดว่าจะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนตามเกณฑ์เดิม แต่ได้เสนอให้ออมสินและ ธ.ก.ส.เข้าไปช่วยแก้ไขปรับกระบวนการทำบัญชีใหม่และแก้ไขปัญหาหนี้เสียก่อน จะต้องแยกบัญชี 2 บัญชีเงินใหม่และเงินเก่า จากนั้นถึงจะพิจารณาเพิ่มทุนและวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้ แต่จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ต้องบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพตามลำดับ

สัปดาห์หน้าเคาะดบ.สินเชื่อ

นายนทีขลิบทองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบ. กล่าวว่า สำหรับกองทุนเกณฑ์พอใช้ (C) จะมีเงินงบประมาณปี 2554 และ 2555 เข้ามาสนับสนุน 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อยกระดับเป็นกองทุนเกณฑ์ดีต่อไป ส่วนกองทุนเกณฑ์ดี (A, B) แต่ละกองทุนจะต้องเสนอโครงการพัฒนาเพิ่มเติม มาขอสินเชื่อกับออมสินหรือ ธ.ก.ส. จะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 5% ในสัปดาห์หน้าจะมีประชุมสรุปหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อดังกล่าว เบื้องต้นได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 5% และเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

“หากใช้หลักการต่อยอดจากวงเงินสินเชื่อในหลักเดิมที่รัฐบาลที่ผ่านมา จะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1-3 ล้านบาทต่อกองทุน ใช้การประเมิน 3A ผ่านวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องมีโครงการมาเสนอ และหากมีโครงการที่ดี แบงก์สามารถใช้วงเงินสินเชื่อเดิม 3 ล้านบาทได้ บางกองทุนเคยได้ถึง 10 ล้านบาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยต่ำจะเป็นเท่าไหร่ยังต้องรอข้อสรุป แต่หากเป็นโครงการที่กองทุนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้ว จะได้รับดอกเบี้ยตามแผนธุรกิจอยู่แล้ว” นายนทีกล่าว

เน้นช่วยภัยแล้ง-หนี้นอกระบบ

นายนทีกล่าวว่า ส่วนกลุ่มที่มีปัญหาต้องฟื้นฟู 7 พันกองทุน มีหนี้เสียเกิน 15% เกิดจากปัญหาคณะกรรมการชุดก่อนหละหลวม ดังนั้น ต่อจากนี้จะให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหาร รวมถึงให้ออมสินและ ธ.ก.ส.เข้ามาช่วยเหลือสินเชื่อประมาณหลักแสนบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 4-5 เดือน จากนั้นเมื่อการบริหารเริ่มเข้าที่ ยกระดับมาเท่ากับกองทุน A หรือ B จะให้แบงก์รายงานยืนยันมาที่ กทบ.เพื่อเพิ่มทุนล้านที่ 2 ให้ตามเกณฑ์เดิมต่อไปในช่วงปลายปีนี้

สำหรับหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว หากหารือกับ สศค.และกระทรวงการคลังชัดเจนในสัปดาห์หน้า จะเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กทบ.ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ มาตรการนี้จะช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้งที่ประสบปัญหาพื้นที่เกิดภัยแล้งและภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ช่วยลดผล กระทบจากการเกิดหนี้นอกระบบตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพราะที่ผ่านมากองทุนเป็นกลไกแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างมาก โดยกองทุนไปซื้อหนี้นอกระบบและเจรจากับเจ้าหนี้นอกระบบมาบริหารจัดการแทน รวมถึงมาปล่อยเงินกู้ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดถูกกว่าหนี้นอกระบบแน่นอน ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านมีทั้งหมด 7.9 หมื่นกองทุน รัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มาได้มีการเพิ่มทุนช่วยเหลือมาโดยตลอด

 ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1424490452

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: