• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กุมภาพันธ์ 2015
  พฤ อา
  « ธ.ค.   มี.ค. »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  232425262728  
 • Advertisements

เก็บมาฝาก : ความคืบหน้า การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที 3 (ปี 2558)


เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) ได้รายชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ กทบ.แล้ว โดยจะเสนอให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กทบ.พิจารณาลงนามแต่งตั้งในวันที่ 16 มกราคม โดยกรรมการ กทบ.มาจากการคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านทั่วประเทศ 14 คน จากคณะกรรมการคัดเลือก 19 คน คณะกรรมการเสนอ 5 คน รวมกับส่วนราชการต่างๆ เป็นทั้งหมด 41 คน

https://i0.wp.com/www.matichon.co.th/online/2015/01/14213849931421385003l.jpg

นายนทีกล่าวว่า หลังแต่งตั้งคณะกรรมการ กทบ.แล้วจะเริ่มประชุมนัดแรกภายในเดือนมกราคม เพื่อพิจารณาโครงการที่หมู่บ้านทั่วประเทศยื่นเรื่องเข้ามาเพื่อรับการจัดสรรเงินได้ทันที คาดว่าเม็ดเงินจะเริ่มลงสู่หมู่บ้านทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเงินส่วนที่เหลือของเงินเพิ่มทุนใน กทบ.ระยะที่ 3 ที่เหลือราว 2 หมื่นล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 79,255 ล้านบาท มีการโอนเงินให้หมู่บ้านต่างๆ ที่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 53,590 ล้านบาท

“โครงการที่หมู่บ้านทั่วประเทศยื่นเข้ามา ณ สิ้นปี 2557 กว่า 6,000 แห่ง ถ้ารวมกับเดือนมกราคม 2558 คงไม่ต่ำกว่า 8,000 แห่ง หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท คิดเป็นเงิน 8,000 ล้านบาทที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่าจะใช้เวลาเพียง 1-2 เดือนจ่ายได้หมดทั้ง 8,000 ล้านบาท” นายนทีกล่าว

นายนทีกล่าวว่า มีหมู่บ้านทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 79,255 แห่ง โดยในนี้ประมาณ 7,000 แห่ง หรือไม่เกิน 10% มีปัญหาที่ กทบ.ต้องเข้าไปติดตามทั้งกรณีไม่ชำระหนี้คืน หรือคณะกรรมการกองทุนของหมู่บ้านฟ้องร้องกัน กรณีที่มีปัญหาไม่คืนหนี้ ปิดบัญชีไม่ได้ กทบ.ก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับครั้งต่อๆ ไปได้ ต้องปรับปรุงก่อนจึงจะจัดสรรงบให้ได้

“นายสุวพันธุ์ให้ประชุมคณะกรรมการ กทบ.ทุกเดือน เพื่อเร่งแก้ปัญหากองทุนที่มีปัญหาให้เร็วที่สุด ผลักดันวงเงินส่วนที่เหลือให้ได้ภายในปี 2558” นายนทีกล่าว และว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2547 จัดสรรงบลงไปแล้ว 1.52 แสนล้านบาท แบ่งเป็นสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย 79,255 ล้านบาท รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ 19,000 ล้านบาท และรัฐบาลเพื่อไทย 53,590 ล้านบาท ทำให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนล้านบาท หรือมีเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1421384993

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: