• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  ธันวาคม 2014
  พฤ อา
  « พ.ย.   ก.พ. »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Advertisements

กองทุนหมู่บ้านที่พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน กับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ


 • พนักงาน สทบ. สาขา ร่วมกับประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน และร่วมประชุมรับฟัง แนวทางการดำเนินงานแก้ไขหนี้นอกระบบของ สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด โดยมี นายทวีศักดิ์ มานะกุล ที่ปรึกษาโครงการปฏิรูประบบการเงินสานักงาน เศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับธนาคาร คุณโชติกา บัวสุวรรณ์ รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชน ธ.ออมสิน ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผลโครงการโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยสถาบันการเงินชุมชนเป็นกลไก เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเป็นหนี้สิน แนวทาง /วิธีการแก้ไขหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินชุมชนที่ดำเนินการ อีกหนึ่งในสองแห่ง ที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ โดยมีกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน ในพื้นที่ และ ส่วนราชการ ตำรวจ ผู้นำในชุมชน มาร่วมงานในครั้งนี้
 • ข้อมููลโดยย่อของสถาบันการเงินชุมชนแนงมุด
 • ตั้งอยู่ที่299  ม.13 ต.แนงมุด  อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทร. ,0807973779 ,0862452900

  บริหารจัดการโดยนายวิศิษฐ์   ภานุพินทุ และทีมงาน 

  เปิดดำเนินการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 

  คติ “สถาบันการเงินชุมชน สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ ใช้ชีวิตพอเพียง”

  เงินทุนหมุนเวียนปัจจุบัน 16,176,306.06 บาท สมาชิก 1,800 ราย

  จุดเด่น 

 • 1.เป็นศูนย์รวมการบริหารจัดการ บูรณาการเรียนรู้ด้าน ต่างๆ และเป็น สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน (นำร่อง) ของจังหวัดสุรินทร์ ,คณะกรรมการ , การเชื่อมโยงเครือข่าย , สวัสดิการชุมชน
 • 2. มีการดำเนินการแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยใช้เงินของสถาบันการเงินชุมชนเอง ที่ยอดเงินไม่เกิน 50,000 บาท เป็นเงิน 3,000,000 บาท  มีลูกหนี้ 54 ราย  และ ประกันโดยใช้สถาบันการเงินชุมชนค้ำประกันให้กับ ลูกหนี้  กับ ธนาคารออมสิน จำนวน 100 รายๆ ละ ไม่เกิน 200,000 บาท  เป็นเงิน ประมาณ 17 ล้านบาท  (โดยมีหลักทรัพย์ ที่เป็น โฉนดที่ดิน นส3 ฯลฯ มาเป็นหลักประกันไว้ ที่สถาบันการเงินชุมชน )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: