• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  พฤศจิกายน 2014
  พฤ อา
  « ก.ย.   ธ.ค. »
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Advertisements

รัฐบาลสานต่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯระยะที่ 3


วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 12:11 น.  ข่าวสดออนไลน์

รัฐบาลลุยสานต่อหมู่บ้านละล้าน เผย13ปีกำไรแล้ว5หมื่นล้าน-แถมยอดหนี้เสียแค่4%

รัฐบาลสานต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านละล้าน หลังพบ 13 ปีที่ผ่านมาใช้เงิน 1.5 แสนล้าน แต่ตอนนี้มียอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 2 แสนล้านเศษ แถมหนี้เสียต่ำแค่ 4% เร่งระบายเงินค้างท่อเฟส 3 ที่ครม.ปูอนุมัติเกือบ 80,000 ล้าน แต่มีเงินค้างอยู่กว่า 20,000 ล้าน

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมรับทราบการดำเนินงานและมอบนโยบายการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า หารือกับผู้บริหารของ สทบ.และตัวแทนผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านฯในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศถึงแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านในอนาคตว่าจะทำอย่างไรให้ ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ปัญหา ในขณะนี้ก็คือการดำเนินการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านในระยะที่ 3 หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ที่อนุมัติไปเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมา 79,255 ล้านบาท ยังโอนไปยังหมู่บ้านต่างๆ ไม่แล้วเสร็จ มีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้โอนประมาณ 20,000 ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) หมดวาระและยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเงินให้กับหมู่บ้านต่างๆ

“ให้ นโยบายกับ สทบ.ว่าให้สรรหาคณะกรรมการ กทบ.ชุดใหม่ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ 14 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.2558 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านที่คงค้างอยู่เป็นเวลานานสามารถ ดำเนินการต่อเนื่องได้ด้วยความรวดเร็ว”

สำหรับการดำเนิน การนโยบายกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนในบางรัฐบาลที่ผ่านมารวมทั้งที่ให้เดินหน้าโครงการต่อนี้ไม่ใช่ เรื่องของประชานิยม แต่เป็นการจัดสรรแหล่งเงินทุนลงไปในชุมชนซึ่งช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน เช่นเรื่องการชำระหนี้สิน การสร้างอาชีพของ เอสเอ็มอี ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างอาชีพและการรวมกลุ่มด้วย

ทั้งนี้การ ดำเนินการตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านในระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลใช้เงินในโครงการนี้ไป 152,409.3 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินการในปัจจุบันมียอFB_IMG_1417230537034ดเงินหมุนเวียนกว่า 205,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินที่ภาครัฐใช้ในโครงการนี้มากกว่า 5 หมื่นล้านบาท ขณะที่หนี้สูญจากการกู้ยืมเงินในชุมชนที่ สทบ.ประเมินพบว่ามีต่ำเพียง 10% ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ประเมินหนี้เสียของกองทุนหมู่บ้านไว้ที่ 4% เท่านั้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: