• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กุมภาพันธ์ 2014
  พฤ อา
  « ม.ค.   มี.ค. »
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  2425262728  
 • Advertisements

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  จังหวัดสุรินทร์ โดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พนักงาน สทบ. สาขา   ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์    

 1. การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ๑ ล้านบาท จำนวน 2,144 กองทุน
  1. ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.39
  2. คงเหลือ 13 กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 0.61 ซึ่งเป็นกองทุนในเขตชุมชนเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ทั้งหมด
 2. การดำเนินการและจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 14 ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. 2551   จังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ จำนวน 9 แห่ง (แยกเป็นหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน และชุมชน 8 ชุมชน)
  1. ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนแล้ว 1 แห่ง คือ บ้านรังผึ้ง ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างการรอรับเงินจัดสรรกองทุนหมู่บ้าน  1 ล้านบาท จาก สทบ.
  2. คงเหลือ 8 ชุมชน ยังไม่ยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนชุมชนเมือง  ๑ ล้าน บาท
 3. การดำเนินงานเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์
  1. ปัจจุบัน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดำเนินการเพิ่มทุนไปแล้ว 2,093 กองทุน แยกเป็น
   1. ได้รับการโอนเงินแล้ว 1,893 กองทุน
   2. อยู่ระหว่างการทบทวนปรับปรุง 168 กองทุน
   3. อยู่ระหว่าง สทบ. พิจารณา จำนวน 32 กองทุน
  2. คงเหลือ 38 กองทุน(อ.เมืองสุรินทร์,อ.สังขะ,อ.ศรีณรงค์ ,อ.ศีขรภูมิ) ปัจจุบัน ยื่นมาในระดับจังหวัดแล้ว 2 กองทุน (อ.ศรีณรงค์) 
 4. การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML’55) ตามคู่มือ ฯ แบบ อคบ.13 ,อคบ.14 ,อคบ.15 ,อคบ. 16
 5. การรายงานผลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 (สำหรับกองทุนฯที่ได้รับการโอนเงินแล้ว) แบบ1 , แบบ 2
 6. การรายงานงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  1. กองทุนที่ยังไม่ได้รายงานสถานะทางการเงินของปี 2555  พร้อม ระเบียบข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ , รายงานการจัดสรรผลกำไร
  2. รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปี 2556  พร้อม รายงานการจัดสรรผลกำไร
 7. การจัดหาที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด  จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด  และให้บริการด้านงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง งานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ และการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และอืนๆ เป็นต้น
  1. ดำเนินการประชุมชี้แจง ตามแผนเดิม คือรับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ทุกแห่ง
  2. จัดทำผ้าป่าสมทบฯ เพื่อสร้างที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด
 8. การจัดจ้างพนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำอำเภอเพื่อประสานการดำเนินงานกับ จนท. สทบ. จังหวัด
  1. ปัจจุบันมีพนักงานเครือข่ายแล้ว   อำเภอเมืองสุรินทร์ (3) อำเภอลำดวน ,อำเภอบัวเชด,อำเภอกาบเชิง,อำเภอพนมดงรัก,อำเภอท่าตูม,อำเภอสนม ,อำเภอศีขรภูมิ
  2. อำเภอที่เคยจ้างพนักงาน และตอนนี้ยังว่าง อยู่ อำเภอชุมพลบุรี ,อำเภอศรีณรงค์ 
  3. ปัจจุบันเครือข่ายที่สามารถ ประสาน สทบ. ได้  โดยไม่ต้องจ้าง เพราะมี จนท. เครือข่ายประจำ คืออำเภอปราสาท,อำเภอสำโรงทาบ 
  4. อำเภอที่ไม่มีพนักงาน /ไม่เคยจัดจ้าง  อำเภอรัตนบุรี ,อำเภอโนนนารายณ์ ,อำเภอสังขะ , อำเภอเขวาสินรินทร์ ,อำเภอจอมพระ
 9. หารือการจัดงานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านฯ ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม โดยมีกิจกรรม  การประกวดกองทุนหมู่บ้าน ดีเด่น ,  การประกวดสถาบันการเงินชุมชนดีเด่น , การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานกองทุนหมู่บ้าน  เป็นต้นฯ 
 10. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สทบ.5,000 บาท , 10,000 บาท ,30,000 บาท  ให้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับตำบล /อำเภอ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานล้างหนี้ เร่งรัดดำเนินการส่งหลักฐานล้างหนี้ของปีเก่า  และดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของปี 2556
 11. นายคมสัน  เลือดสกุล  ลาออกจาก ตำแหน่งเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง    เนื่องจากได้รับตำแหน่ง เป็นการรมการ ป.ป.จ. จังหวัดสุรินทร์  คณะกรรมการเครือข่า่ยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด  35 คน ในส่วนของ ชุมชน ว่าง 1 ตำแหน่ง
 12. กำหนดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านครั้งต่อไป ในเดือนพฤษภาคม 2557
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: