• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  มกราคม 2014
  พฤ อา
  « ธ.ค.   ก.พ. »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Advertisements

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ มกราคม 2557


 การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ระยะที่ 3   

                        จังหวัด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน  13 ครั้ง  โดย   ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2556  ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556  และ ครั้งที่ 13  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2556

                          โดยจังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด  รวมจำนวน 2,093 กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 98.31  ดังนี้     

                         รอบที่ 1  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    จำนวน  281 กองทุน 
                         รอบที่ 2  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    จำนวน  516 กองทุน   
                         รอบที่ 3  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    จำนวน  560 กองทุน 
                         รอบที่ 4   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน  291 กองทุน 
                         รอบที่ 5   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน  232 กองทุน
                         รอบที่ 6   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน    44 กองทุน
                         รอบที่ 7   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน    57 กองทุน
                         รอบที่ 8   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน    27 กองทุน
                         รอบที่ 9   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน    11 กองทุน
                         รอบที่ 10 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน      9 กองทุน
                         รอบที่ 11 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน    33 กองทุน
                         รอบที่ 12 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน    23 กองทุน
                         รอบที่ 13 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน      9 กองทุน
 • ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มทุนระยะที่ 3 จาก สทบ.  4 รอบ  แล้ว จำนวน  1,893 กองทุน คิดเป็นเงิน 1,893,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามล้านบาท )                
 •  ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจาก ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   จำนวน 168 กองทุน  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 • และ อีก  32 กองทุน  ที่ผ่านการพิจารณาจาก อนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดในรอบ 12 และ 13  อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สทบ.  

การจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล 

จังหวัดสุรินทร์ มี หมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามประกาศกระทรวงฯ ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงิน ๑ ล้าน บาท จำนวน  9 แห่ง ( หมู่บ้าน 1 แห่ง  ,ชุมชนเมือง 8 แห่ง) 
  จังหวัดสุรินทร์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหมู่บ้านที่ยื่นแบบขอจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (จัดตั้งใหม่) จังหวัดสุรินทร์ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติฉบับที่ 14 ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 เสนอคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดให้การพิจารณารับรองเพื่อเสนอต่อประธานอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดในฐานะนายทะเบียนออกใบสำคัญนิติบุคคลแสดงการจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำนวน 1 กองทุนคือบ้านรังผึ้งหมู่ที่ 12 ตำบลคอโคอำเภอเมืองสุรินทร์ที่ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอตามแบบกทบ .3 และกทบ . 6 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉรรท์ให้การรับรองการจัดตั้งและจดทะเบียนจำนวน 1 กองทุน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่ปี  2544 – 2557 
ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล  2,144 กองทุน ( 2119 หมู่บ้าน , 25 ชุมชนเมือง) 
ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้ว 
2550- 2556  
 2,131 กองทุน ( 
2119 หมู่บ้าน , 12 ชุมชน

เมือง ) 
คงเหลือจำนวน  13 ชุมชนเมือง ที่ยังไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (เป้าหมาย 9 กองทุน ) 
2557  จำนวน  1 กองทุน (1 หมู่บ้าน ) 
คงเหลือ 8 ชุมชนเมือง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้้งและจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล 
รวมหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคลคลแล้ว  2,132 กองทุน 
กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 2,120 กองทุน , กองทุนชุมชนเมือง  12 กองทุน 
ข้อมูล โดย Somluck  ณ วันที่  13 มกราคม  2557 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: