• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กันยายน 2013
  พฤ อา
  « ส.ค.   ต.ค. »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
 • Advertisements

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาประกวด “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น


รางวัล “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น”

หลักการและเหตุผล

จากการที่สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้มีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ อันเป็นผลให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการกำหนดเช่นนั้น สถาบันฯจึงพิจารณาเห็นสมควรติดตามการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งทำการศึกษาเพื่อให้ได้ภาพทั้งในส่วนของกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนผลของการบริหารกองทุนฯ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการวางแผน และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นนโยบายของรัฐบาลประการหนึ่งที่จะลดปัญหาความยากจน ตลอดจนเอื้อต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงและความเสมอภาค รวมทั้งความเป็นธรรมในสังคมตามกรอบของรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค

 1. เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ที่มีการบริหารกองทุนที่สอดคล้องกับกรอบการบริหาร จัดการที่ดี และผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ ส่งผลให้การจัดสรร งบประมาณกองทุนนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่ตอบสนองความต้องการของทั้ง ผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม
 2. เพื่อประมวลปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุนฯ ตาม เกณฑ์ที่กำหนด
 3. เพื่อเผยแพร่บทเรียนและแนวทางการบริหารจัดการของหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นที่ประจักษ์
 4. เพื่อส่งเสริมแนวการพัฒนาในรูปของการสร้างต้นแบบในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้กว้างขวางขึ้น โดยเผยแพร่รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่สอดคล้องกับหลักบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ที่ได้ผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มิถุนายน 2556 – มีนาคม 2557

วิธีการดำเนินการคัดเลือก

 1. ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ใหเสนอชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล และ กองทุนหมู่บ้านฯ พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการคัดเลือก ส่งมายังสถาบันฯ ภายในกรกฎาคม – 30 กันยายน 2556
 2. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ในฐานะเลขานุการองค์กรร่วมดำเนินงานจะรวบรวมรายชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล และ กองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกในเบื้องต้น และลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในรอบสุดท้าย
 3. คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยผู้แทนองค์กรร่วมดำเนินงาน จะพิจารณาคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ประจำปี 2557” และประกาศผลทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่าง ๆ โดยจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานสัปดาห์สตรีสากลเดือนมีนาคม 2557 รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

รางวัล “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่คณะ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องมิติหญิงชายและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

 • เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยผสมผสานระหว่างหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ และมีการจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ อย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม
 • เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีแนวทางในการบริหารและดำเนินงานของกองทุนฯ ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนฯ อีกทั้งยังสามารถติดตามตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
 • เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีการบริหารดำเนินงานกองทุนฯ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของหญิงชายเป็นสำคัญ

องค์กรร่วมดำเนินงาน

 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 2. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 3. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง
 5. สถาบันพระปกเกล้า
 6. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 7. ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
 8. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
 9. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 10. องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.) 4 ภาค

ดาวโหลแบบฟอร์ม ได้ที่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: