• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  สิงหาคม 2013
  พฤ อา
  « มิ.ย.   ก.ย. »
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • Advertisements

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นเป็นสถาบันการเงินชุมชน


Photo
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์            
        ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 12 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  5,513,667,327 บาท   จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน ๒,๑๔๔ กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน ๒,๑๑๙ กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง ๒๕ กองทุน)  ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน จำนวน  ๒๒๑,๐๓๘ ราย (แยกเป็นชาย ๘๔,๕๘๑ คน  หญิง ๑๓๖,๔๕๗ คน)คณะกรรมการกองทุน จำนวน ๒๓,๙๘๗ ราย (แยกเป็นชาย ๑๑,๙๖๑ คน หญิง ๑๒,๐๒๖ คน) และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ๑ แห่ง ระดับอำเภอ ๑๗ แห่ง ระดับตำบลจำนวน ๑๕๙ แห่ง (แยกเป็น ตำบล ๑๕๘ แห่ง ,เทศบาล ๑ แห่ง) 
                        ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 ของกองทุนฯทั้งหมด  พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ว จำนวน 16 แห่ง
                   การจัดระดับ A B C D กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามโครงการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ปี 2555 โดยการประเมินจากทีมประเมินระดับอำเภอ ตามเกณฑ์ที่ สทบ. กำหนด จำนวน 2,144 กองทุน ดำเนินการประเมินฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม -กันยายน 2555) สรุปผล ดังนี้  
                   ระดับดีมาก (A)         จำนวน  1,186        กองทุน          คิดเป็นร้อยละ 55.32
                   ระดับดี  (B)              จำนวน    697         กองทุน          คิดเป็นร้อยละ 32.51
                   ระดับ  (C)               จำนวน    222         กองทุน          คิดเป็นร้อยละ 10.35
                   ระดับปรับปรุง(D)       จำนวน      39         กองทุน          คิดเป็นร้อยละ   1.82
                        และจังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 10 ครั้ง จำนวน 2,028 กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 95.17  และผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. 3 ครั้ง แล้ว จำนวน 1 ,772 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 83.15  
                        ในปี 2556 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด สนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งในระดับจังหวัดได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนอำเภอ  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบล 158 ตำบล กับ 1 เทศบาล  , ผู้แทนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงินชุมชนที่พัฒนายกระดับจากกองทุนหมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่โครงการ 6 คน รวม 500 คน
                        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการบริหารจัดการกองทุน และสามารถแก้ไขปัญหาการเนินงานกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพ สามารถพัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกระตุ้นให้สมาชิกกองทุน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมากขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน กิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ให้แก่สมาชิกกองทุน กรรมการกองทุน และบุคคลทั่วไป
            การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์  มาให้ความรู้แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการป้องกันด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (การเงิน/การบัญชี/การบริหารจัดการ) 

Photo

วิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรมาให้ความรู้แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ด้านระบบบัญชีกองทุน/ระบบคอมพิวเตอร์ วิทยากรจาก ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์  มาให้ความรู้แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ด้านระบบการบริหารจัดการกองทุน      ทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: