• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  มกราคม 2013
  พฤ อา
  « ธ.ค.   ก.พ. »
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
 • Advertisements

สำนักนายกฯ มอบนโยบาย แก่ กทบ. มุ่งส่งความสุขเพื่อประชาชนทั้งประเทศ


สำนักนายกฯ มอบนโยบาย แก่ กทบ. มุ่งส่งความสุขเพื่อประชาชนทั้งประเทศ

     นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แถลงข่าวมอบนโยบายสำคัญปี 2556 ให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อส่งความสุข สร้างความเข้มแข็งเพื่อประชาชน ย้ำ! สานต่อโครงการสำคัญให้มีความต่อเนื่อง เพื่อประชาชนนำไปพัฒนาชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขับเคลื่อนโครงการใหม่ที่นำประโยชน์สู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศมีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดยมี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบและขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
นายวราเทพ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการที่มอบหมายให้เป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) นับว่านำประโยชน์โดยตรงสู่ประชาชนในท้องถิ่น / ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง อันเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ SML โครงการเพิ่มทุนเงินล้าน โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ ทั้งนี้ในปี 2556 สำนักนายกรัฐมนตรี ก็จะยังคงสานต่อแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อมุ่งเน้นส่งความสุขให้แก่ประชาชน จึงวางแผนงาน และนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ดังนี้ 1. การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนดแผนดำเนินการโอนเงินเพื่อทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 57,641 กองทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 โดยจะจัดกิจกรรมปฏิบัติการโอนเงินเพิ่มทุนในการะดับภูมิภาคหมุนเวียนกันไปทั่วประเทศทั้งนี้ได้กำหนดการโอนเงินเพิ่มทุนครั้งต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2556 2. การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั้งในแง่ของการโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้กับหมู่บ้านและชุมชน กำหนดแผนดำเนินการโอเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่เหลือ จำนวนประมาณ 24,840 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 3. สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้อนุมัติหลักการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 80 แห่ง ใน 77 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพิ่มเติมจากสถาบันเรียนรู้ที่จัดตั้งไว้เดิม 84 แห่ง ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. สถาบันการเงินชุมชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ดำเนินการพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 10,000 กองทุน ในปี 2556 ดังนี้
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน 2,000 กองทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 3,000 กองทุน, ธนาคารออมสิน จำนวน 5,000 กองทุน 5. การพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดย สทบ.ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือและฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านต่างๆ ดังนี้ 5.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง 5.2 การพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีกลางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยความร่วมมือสถาบันการเงิน 5.3 การพัฒนาศักยภาพ ด้านไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทโดยความร่วมมือสำนักงานอัยการสูงสุด 6. โครงการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดำเนินการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายในการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในปี 2556 จำนวน 1,000 คน 7. การพัฒนาอาชีพและสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งกระบวนการผลิต การจำหน่าย และ การแลกเปลี่ยนสินค้า 8. การดำเนินงานนโยบายความร่วมมือกับภาคเอกชน CSR โดย สทบ. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือของภาคเอกชนในการดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ และ สทบ. จะดำเนินการสำรวจความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 9. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี 9.1 โครงการความร่วมมือกับสถาบันการเงินสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงิน ร่วมกำหนดแผนงานในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ และการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 9.2 โครงการความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ บทเรียนความสำเร็จเพื่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ผ่านกลไกทีวีชุมชน และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนให้ประชาชน(สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน) ได้รับทราบด้วยผ่านกลไกของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อขยายองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วม AEC ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและภาคีเครือข่ายต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: