• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  พฤศจิกายน 2012
  พฤ อา
  « ก.ย.   ธ.ค. »
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • Advertisements

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายพิภพ ดำทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์  พร้อมมอบนโยบายฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 

Photo
ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 11 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  5,513,667,327 บาท  (-ห้าพันห้าร้อยสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) แยกเป็น  4 บัญชี ดังนี้                                                                                                       
 • Ø บัญชี 1 (1 ล้านบาท)  เป็นเงิน  4,328,285,168 บาท  ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน
                        ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล  ได้แก่
                        1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,144 กองทุน เป็นเงิน 2,144,000,000 บาท
                        2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน  65,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.74
                        3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2  จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
                            คิดเป็นร้อยละ 99.11
                        4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (25 ต.ค.55) จำนวน 898 กองทุน เป็นเงิน 898,000,000 บาท
                            จัดสรรเพิ่มเติมอีก จำนวน ๓๙๐ กองทุน ๓๙๐,๐๐๐,๐๐๐ เป็นเงิน รวม ๑,๒๘๘ กองทุน           
                            รวมเป็นเงิน 1,288,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.44  
                        ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง  เป็นเงินทั้งสิ้น 361,185,168 บาท         คิดเป็นร้อยละ 16.85
 • บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) รวมเป็นเงิน  441,348,824.27    บาท 
 • บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนซึ่งเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมเป็นเงิน  726,136,627.37  บาท 
 • บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน รวมเป็นเงิน 17,896,707.33  บาท
                        ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และได้จัดสรรเงินแก่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้กู้ยืมไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินฉุกเฉินแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกองทุนฯ ในทุกระดับอย่างยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,144 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,119 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน)
ภาพถ่าย
                        ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน จำนวน  221,038 ราย (แยกเป็นชาย 84,581 คน  หญิง 136,457 คน)คณะกรรมการกองทุน จำนวน 23,987 ราย (แยกเป็นชาย 11,961 คน หญิง 12,026 คน) และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด 1 แห่ง ระดับอำเภอ 17 แห่ง ระดับตำบลจำนวน 159 แห่ง (แยกเป็น ตำบล 158แห่ง ,เทศบาล 1 แห่ง) 
                        ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 ของกองทุนฯทั้งหมด ซึ่งได้ดำเนินการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2555 โดยทีมประเมินระดับอำเภอ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมการประเมิน online แล้ว 17 อำเภอ จำนวน 2,144 กองทุน คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
ภาพถ่าย
                        และจังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง จำนวน 1,648 กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 77.33  และผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2555  แล้ว จำนวน 1,288 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 60.44  
                        ในปี  2555 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ สนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งในระดับจังหวัดได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 182,2๐๐ บาท ดำเนินการ 1 วัน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน  ดังนี้
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอๆละ 1 คน รวม 17 คน
 • กรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลๆละ 3 คน รวม 477 คน
 • เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 6 คน  ภาพถ่าย
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการบริหารจัดการกองทุน มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกระดับ  รวมทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านพลังคน พลังทุน และพลังความคิด เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกภายในชุมชน
Photo
            ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ที่มาให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติกรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประสบปัญหาฯ ต้องดำเนินการแจ้งความ/ฟ้องร้อย ทั้งทางแพ่งและทางอาญา และแนวทางการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางศาล การบังคับคดียึดทรัพย์  วิทยากรกลุ่มกระบวนการ จาก สทบ. สาขา ที่จะมาทบทวนแนวทางการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สทบ. วิทยาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ มาให้ความรู้ด้านจัดทำ SWOT  ตลอดจนร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี ๒๕๕๖ Photo
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: