สำหรับอำเภอ :ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการ SML


       ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗  ได้ประสานจังหวัดพิจารณาสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ.2555 ดาวโหลดหนังสือราชการพร้อมรายละเอียด

 1.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ.2555
 2. คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 1/2555 ลงวันที่   30 เมษายน 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (อคบ.)
   (อคบ.)1(อคบ.)2(อคบ.)3
 3.  คู่มือการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
 4.  คำแนะนำการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
 5. คำถาม-คำตอบ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)             
 6. แบบสำรวจความพร้อมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  
 7.  แนวทางเบิกถอนเงินของหมู่บ้านและชุมชน
  7.1 แนวทางเบิกถอนเงินฯตามโครงการ SML
  7.2 แบบขอเบิกถอนเงินตามโครงการ SML
  7.3 แบบเห็นชอบให้เบิกถอนเงินฯ
 8. สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน
 9. รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) รอบที่ ๑ จำนวน 576 หมู่บ้าน/ชุมชน

   เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และนโยบายรัฐบาล  ขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับอำเภอแจ้งเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอทราบ โดยดาวน์โหลดข้อมูล ผ่านทาง http://www3.cdd.go.th/surin/indexmain.htm และhttps://surinvillagefund.wordpress.com/

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: