• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  พฤษภาคม 2012
  พฤ อา
  « มี.ค.   มิ.ย. »
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
 • Advertisements

“นายกฯ” เปิดโครงการ SML ยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย


“นายกฯ” เปิดโครงการ SML ยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการเปิดปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า โครงการ SML เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง หรือการที่จะช่วยกันในการพัฒนาชุมชนให้แข็งแรง และมีการสร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งโครงการ SML นี้ เป็นโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2548  โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงหลังได้มีการหยุดชะงักลงไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น และตราบใดที่ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้จะส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของการกระจายการปกครองลงไปสู่ท้องถิ่นให้เกิดความแข็งแรง  
     โครงการ SML เป็นหนึ่งในโครงการที่จะตอบโจทย์ในการที่จะช่วยกันที่จะพัฒนาความแข็งแรงของศักยภาพในชุมชน  โดยวัตถุประสงค์หลักและเจตนารมณ์ของรัฐบาลนั้น ต้องการให้เป็นโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาชุมชนและหมู่บ้านอย่างแท้จริง  นอกจากนี้การสนับสนุนโครงการ SML เป็นส่วนช่วยเยียวยาประชาชนในท้องถิ่น หลังจากที่ต้องเผชิญปัญหากับภาวะมหาอุทกภัยต่างๆ ซึ่งการฟื้นฟูในระดับชุมชนเป็นสิ่งจำเป็น รัฐบาลจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ในการที่จะเข้าไปช่วยกันแก้ไข เพื่อให้สร้างความเจริญกลับมายังชุมชน ทั้งหมดเป็นงบประมาณ จำนวนกว่า 30,000 ล้านบาท ที่จะกระจายลงไปยังชุมชนทั้ง 80,000 ชุมชน ทั่วประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งทุกจังหวัดทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน จะได้รับโอกาสนี้ ในปริมาณที่เท่ากันหมดอย่างทัดเทียมทุกพื้นที่ ตามขนาดของโครงการ โดยเริ่มจาก โครงการขนาดเล็ก (S) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชาชนในหมู่บ้านไม่เกิน 500 คน มีงบประมาณให้ 300,000 บาท ขนาดกลาง (M) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีประชาชนตั้งแต่ 501 – 1,000 คน ให้งบประมาณ 400,000 บาท และ ขนาดใหญ่ (L) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชาชนอยู่อาศัย 1,001 คนขึ้นไป ให้งบประมาณ 500,000 บาท
นอกจากนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมสนทนาและทักทายกับผู้แทนประชาชนในแต่ละภูมิภาคโดยผ่านการถ่ายทอดสัญญาณ  และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และ ธนาคาร (เอกชน) ที่ร่วมกันในการช่วยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการนี้ลงไปยังชุมชน 
     หลังจากนั้น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) และ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: