• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  มกราคม 2012
  พฤ อา
  « ธ.ค.   ก.พ. »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Advertisements

เชิญเที่ยวงาน “นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม” ประจำปี 2555อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


     อำเภอเขวาสินรินทร์ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล “นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม” ประจำปี 2555

         “เมื่อประมาณ 270 ปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวเขมรกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีสงครามจากกรุงพนมเปญข้ามภูเขาบรรทัด มาตั้งภูมิลำเนาในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ ซึ่งชาวเขมรกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถในการตีทองรูปพรรณเป็นเครื่องประดับ และได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานที่อยู่บ้านโชค บ้านสดอ บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ ต่อมาทองรูปพรรณมีราคาแพง จึงได้เปลี่ยนจากการทำทองเป็นหัตถกรรมเงินโบราณ ปะเกือม หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนเขวาสินรินทร์ ปะเกือม เป็นภาษาเขมร ซึ่งใกล้เคียงกับภาษาไทยว่า ประคำ ใช้เรียกเม็ดเงิน เม็ดทองชนิดกลม ที่นำมาร้อยเป็นเครื่องประดับ ปะเกือม สุรินทร์ เป็นลูกกลมทำด้วยเงิน เช่นเดียวกับที่อื่นๆ แต่สิ่งที่แตกต่างคือ มีหลากหลายรูปแบบและลวดลาย เนื่องจากทำด้วยแผ่นเงินบางๆ ที่ตีเป็นรูปต่างๆ พร้อมกับอัดครั่งไว้ภายใน ทำให้สามารถแกะลายได้สะดวก ปะเกือมมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งเซ็นติเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ประมาณ 2.5 – 3 เซ็นติเมตร มีหลายลวดลาย ได้แก่ ถุงเงิน หมอน แปดเหลี่ยม หกเหลี่ยม กรวย แมงดา กระดุม โอ่ง มะเฟือง ตะโพน ฟักทอง จารย์(ตะกรุด) ส่วนใหญ่จำลองมาจากธรรมชาติ เช่น ลายตาราง ลายกลีบบัว ลายดอกพิกุล ลายดอกจันทร์ ลายพระอาทิตย์ ลายดอกทานตะวัน ลายตากบ ปะเกือมส่วนใหญ่จะรมดำเพื่อให้ลายเด่นชัด ความสวยงามของปะเกือมจึงอยู่ที่ลายที่แกะด้านนอก และความแวววาวของเนื้อโลหะเงิน ทั้งนี้ เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบสานต่อไป อำเภอเขวาสินรินทร์ จึงได้จัดงานเทศกาล นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกีอม เรือมกันตรึม ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

 • วันที่ 26 มกราคม 2555 
 • ภาคบ่าย ชมขบวนแห่งปะเกือม, ขบวนแห่ปราสาทโบราณ ขบวนแห่เกษตรอินทรีย์ ขบวนแห่กันตรึม การประกวดแอโรบิคแดนซ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ดาว ภาคกลางคืน ชม การแสดงละครประวัติศาสตร์เขวาสินรินทร์ การเดินแบบผ้าไหมกิตติมศักดิ์ กิจกรรมโฮบบายละเงี๊อย ลิเกคณะสังเวยมัจจุราช การแสดงศิลปะกันตรึมพื้นบ้านตำนานอีสานใต้ 

 • วันที่ 27 มกราคม 2555 
 • ภาคบ่าย ชม การแสดงศิลปะกันตรึมพื้นบ้านตำนานอีสานใต้ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ดาว ภาคกลางคืน ชม การประกวดเทพี-ธิดาปะเกือม นอกจากนี้จะได้ร่วมสนุกกับสอยดาวการกุศล และชมนิทรรศการผลงานเด่นจากส่วนราชการ การแสดงผลงานความสามารถของนักเรียน การจำหน่ายศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน และผ้าไหมลายสวยงาม ตลอดงาน

 

Advertisements

3 Responses

 1. กรณีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านไปยังอำเภอ ตามมารยาทแล้วอำเภอควรสำเนาจดหมายร้องเรียนและรายชื่อผู้ร้องเรียนให้คณะกรรมการกองทุนหรือไม่..

  • ตอบคุณ Nichakan Yuenyao Wantanajarn

   การร้องเรียน(ที่มีมูล)ปกติแล้วผู้ร้องต้องลงชื่อถึงจะตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้เป็นเพียงแค่การกล่าวอ้าง
   …กระบวนการสอบข้อเท็จจริงอาจจะต้องสอบทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ร้อง
   ถ้าเป็นเรื่องการบริหารจัดการไม่โปร่งใส่ สามารถสอบข้อเท็จจริงเฉพาะผู้ถูกร้องก็ได้ ,
   ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้ร้องมีส่วนได้เสีย ก็ต้องสอบข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย
   หลังจากสอบข้อเท็จจริงแล้วเรื่องยุติหรือไม่ ให้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ

   ปกติแล้วตามมารยาทอำเภอจะไม่สำเนาหนังสือร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องทราบก่อน จะแจ้งเฉพาะข้อมูลที่ถูกร้อง “เพื่อป้องกันความขัดเเย้งในชุมชน”

   • ขอบคุณค่ะ สำหรับคำชี้แจง..เพราะตอนนี้ที่ชุมชน กำลังเกิดความขัดแย้งขึ้น เพราะประธานกองทุนหมู่บ้านมีการนำสำเนาหนังสือร้องเรียนและรายชื่อชาวบ้านที่ลงลายมือชื่อ มาเผยแพร่ให้ญาติพี่น้องอ่าน ทำให้มีการตามด่าทอ คุกคาม เสียดสี ตามเช็คบิล คนที่ลงรายมือชื่อให้ตรวจสอบกองทุนหมู่บ้าน…ซึ่งไม่แน่ใจว่า หนังสือร้องเรียนที่ประธานกองทุนนำออกมา นำออกมาได้อย่างไร มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอรู้เห็นเป็นใจหรือไม่…แล้วถ้ามีเจ้าหน้าที่ข้างในแอบเอาออกมาให้ จะมีความผิดหรือไม่อย่างไรค่ะ..

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: