• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  มกราคม 2012
  พฤ อา
  « ธ.ค.   ก.พ. »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Advertisements

ความคืบหน้า โครงการ SML 2555


ความเคลื่อนไหวโครงการ SML ปี 2555

มีการเปลี่ยนแปลง ยุบรวมขนาด S : S1 ,S2,S3 ประชากรไม่เกิน 500 คน เพียงขนาดเดียว ได้รับการจัดสรรงบประมาณแห่งละ 300,000 บาท ส่วน ขนาด M และ L ยังคงเดิม ดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ link ข้างล่าง

หนังสือกรมการปกครองที่ มท 0310.3/ว73 ลงวันที่ 4 มค.55

หรือ https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=e957702451ebad0b&resid=E957702451EBAD0B!1727&parid=root

 

Advertisements

22 Responses

 1. ขอให้โครงการ sml จัดซื้อจัดจ้างแบบโปร่งใสด้วย เนื่องจากว่านะปัจุบันโครงการนี้โดนเจ้าหน้าของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดซื้อจัดจ้าง ทำการจัดซื้อจัดจ้างเอง หรือบังคับให็ซื้อกับผู้จัดจำหน่ายที่รู้จักเพื่อจะได้ค่าคอมมิช่ัน ขอให้ผู้ที่ดูแลโครงการอยู่เปลื่นยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วย หรือจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง เพราะเงินงบประมาณเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนจึงอยากจะให้จัดซื้อจัดจ้างแบบโปร่งใสด้วยจะได้ไม่เสียดายเงินภาษีที่เสียไป ถ้าผู้รับผิดชอบโครงการอยากรู้ว่าเขาจัดซื้อจัดจ้างแบบไหน ลองให้เจ้าของโครงการปลอมตัวไปเสนอขายสินดูได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิดูแล้วจะรู้ความจริงว่าเขาจัดซื้อจัดจ้างกันแบบไหน และให้เจ้าหน้าที่ปลอมตัวไปขายสินค้าให้ชาวบ้านดูแล้วจะรู้ว่าเขาซื้อกับใคร ขอให้ดำเนินการด่วนเพราะประเทศชาติเสียหายมาก อ่ายให้เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา ขอบคุณมากค่ะ

  • ขอบคุณสำหรับข้อมูล และดีใจแทนชาวบ้าน นะคะที่อย่างน้อยก็มีคนดีๆ หลายๆ คน อยากจะเห็นโครงการ SML ดำเนินการไปด้วยความโปร่งใส ถ้าหากมีข้อมูลใดๆ ที่จะเป็นเบาะแส ของการทุจริต ขอความกรุณาได้แจ้งไปยัง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา พื้นที่รับผิดชอบ หรือ สทบ. สำนักงานใหญ่ ได้ ขอบคุณคะ

 2. อยากทราบว่าโครงการ sml มีการเสียภาษีหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสียภาษีอยากให้เก็บภาษีกับผู้มีรายได้ด้วย เพราะโครงการนี้ใช้งบประมาณมากถ้าเก็บภาษีกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าให้กับทางโครงการ คงเป็นเงินไม่ใช่น้อยจะได้นำเงินภาษีที่เก็บได้ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 3. ติดตามหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ อยากทราบว่าเมื่อไหร่เงินถึงจะเข้าหมู่บ้านที่เหลือคะ ขอบคุณค่ะ

 4. จังหวัดบึงกาฬทำไมไม่ได้ทุกหมู่บ้านคะ

  • อาจจะติดปัญหาการประชาคม การกรอกข้อมูลไม่สมบุรณ์ แล้วก็เลขที่บัญชีเกินกว่า 1 บัญชี คะ ลองสอบถามไปที่ สทบ. สาขา พื้นที่รับผิดชอบนะคะ

 5. ผมอยากให้รัฐหรือผู้รับผิดชอบโครงการsml แจ้งข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการนี้ เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากไม่ทราบ และไม่ให้ลงข้อมูลเฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง จึงวิ่งวอนผู้รับผิดชอบแจ้งให้ทราบด้วย

 6. ของชุมชนเขตเทศบาลนครลำปางยังไม่ได้งบประมาณครบทุกชุมชนที่ส่งรายงานการประชาคมเลยค่ะ

  • รบกวนประสานงานไปที่ จนท. สทบ. สาขา ได้เลยคะ
   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑
   เลขที่ 23/1 หมู่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
   โทรศัพท์ 053-121735
   โทรสาร 053-121711
   พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮองสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

 7. ขอความกรุณาตรวจสอบด้วยค่ะชุมชนสามดวงสามัคคีส่งรายงานการประชุมประชาคมกับเทศบาลนครลำปางเป็นชุมชนแรกจนบัดนี้ยังไม่ได้นับการสนับสนุนโครงการsml…ตอบชาวชุมชนไม่ได้ค่ะ

 8. ชุมชนสามดวงสามัคคีได้รับเงินจัดสรรเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน(รับ 11พ.ย 2555 )

 9. โครงการSMLปี2556จะมีหรือไม่ค่ะ

  • มีคะ คร่าวๆ ว่า โครงการปี ๕๕ นี้จะปิด เดือนกุมภาพันธ์ ให้แล้วเสร็จ แล้วจะเปิดปี ๕๖ ประมาณ ก.ย.๕๖ นี้คะ

 10. จังหวัดศรีสะเกษยังอีกตั้งหลายอำเภอเงินยังไม่เข้าไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ครับเห็นชาวบ้านบ่นกันจังช่วยตอบด้วยครับจะได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบขอขอบพระคุณมากครับ

 11. สอบถามงบsmlว่าไม่ได้จริงหรือไม่ ของหมู่ 3 ตำบลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จะติดต่อสอบถามได้ที่ไหน

  • ขออภัย สำหรับความล่าช้า เนื่องจากตอนนี้ จนท. อยู่ในช่วงเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ของจังหวัด
   จนท. ได้ตรวจสอบข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2556 ปัจจุบัน ไม่พบปัญหา น่าจะได้รับการโอนแล้วนะคะ ตอนนี้ ระบบ สทบ. ส่วนกลางปิด ถ้าไม่ได้รับอย่างไร แจ้งอีกทีนะคะ

 12. ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษก็ยังไม่ได้รับเลยครับ

  • ถ้ายังไม่ได้รับ รบกวนประสานเข้าไปที่ สทบ. สาขา พื้นที่รับผิดชอบด่วนนะคะ ใกล้ปิดโครงการแล้วคะ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: