• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  ธันวาคม 2011
  พฤ อา
  « พ.ย.   ม.ค. »
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • Advertisements

เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองแรต


จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอศีขรภูมิ โดยนายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานเปิด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕  ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ ประชาชนใน ร่วมงานในครั้งนี้ 

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP  /และสมาชิกกองทุนที่กู้เงินไปลงทุน และจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงาน/ส่วนราชการในอำเภอศีขรภูมิ

สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองแรต พัฒนายกระดับจากกองทุนหมู่บ้านหนองแรต  ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2544  ได้เงินจากรัฐบาล  1,000,000  บาท   มีสมาชิก  150  คน  ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพ

2.  เพื่อส่งเสริมการออม  โดยการถือหุ้น  และเงินฝากสัจจะ

3.  เพื่อบริการเงินกู้ให้กับสมาชิก

 
  ปี  2552  ยกฐานะเป็นสถาบันการเงินโดย  การบูรณาการ  เงินทุนจากกองทุนต่างๆดั้งนี้   1.  กองทุนหมู่บ้าน 1,508,000   บาท 2.  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต         75,000 บาท   3.  กองทุน ก.ข.ค.จ   284,000     บาท4.  กลุ่มเลี้ยงโค   41,000        บาท  5.  กลุ่มข้าวฉาง    40,695  บาท 6.  กลุ่มร้านค้าชุมชน   600,000     บาท 7.  สมาชิกร่วมหุ้น     37,700  บาท 8.  กองทุนยา  38,048    บาท     9.  กลุ่มสตรี     10,000  บาท    10.  กลุ่มผู้สูงอายุ      10,000   บาท 11.  เงินขายปลาของหมู่บ้าน   10,000    บาท 12.  เงินค่าถมดินของหมู่บ้าน    24,000    บาท  13.  เงินเพิ่มทุนบัญชี  1    200,000   บาท 
รวมเป็นเงิน   2,878,443  บาท
ประวัติและความเป็นมาของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองแรต    ตั้งเมื่อ   7  พฤษภาคม  2552  มีสมาชิก    161      คน       การรวมทุนเป็นสถาบันโดยการบูรณาการกลุ่มทุนและกองทุนต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  อาทิเช่น กองทุน กขคจ. กองทุนหมู่บ้าน  ธนาคารข้าว  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และร้านค้าชุมชนเป็นต้น              

 

ปัจจุบันสถาบันการเงินชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ  4, 500,000  บาท บริหารงานโดย นายบุญฤทธิ์  สีทา ประธาน และคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองแรต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: