โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)


คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ได้ประชุมครั้งที่ 1/2554 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ SML ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาครับ โดยการประชุมครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ท่านธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) รองประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ประธานแทนท่านประธานอนุกรรมการ (ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี) เนื่องจากติดภารกิจราชการต่างประเทศ และผู้อำนวยการ สทบ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพอสรุปได้ ดังนี้ครับ
bulet.gif  รับทราบมติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SML (เสนอให้ท่านผู้อ่านทราบแล้วนะครับ)
bulet.gif  รับทราบระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. 2554 และคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
bulet.gif  รับทราบการขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและตอบรับของกระทรวงมหาดไทย
bulet.gif  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ SML โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นที่ประชุม
bulet.gif   เห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการ SML ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554
bulet.gif   เห็นชอบแนวทางการเสนอโครงการโดยมีการปรับแก้เพิ่มเติมตามความเห็นที่ประชุม
bulet.gif  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการหมู่บ้านและชุมชน โดยให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเพิ่มเติม
bulet.gif  เห็นชอบการจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ SML ของกรมการปกครอง และพิจารณาเรื่องการเพิ่มวงเงินจัดสรรให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยตามความเห็นของกรมการปกครอง

ขอเสนอสาระสำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ  SML ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ SML ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ต่อเลยนะครับ

1187747328.gif  จัดงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
–    หมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก (S) จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามขนาด ดังนี้
–    ประชากรไม่เกิน 200 คน       ได้รับ   100,000         บาท
–    ประชากร 201 – 350 คน       ได้รับ   200,000         บาท
–    ประชากร 351 – 500 คน       ได้รับ   300,000         บาท
–    หมู่บ้าน/ชุมชนขนาดกลาง (M) ที่มีประชากรระหว่าง 501 – 1,000 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 400,000 บาท
–    หมู่บ้าน/ชุมชนขนาดใหญ่ (L) ที่มีประชากร 1,001 คนขึ้นไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท
1187747328.gif หมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ SML ต้องเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีงบประมาณที่มีการจัดสรรงบประมาณตามประกาศของจังหวัด เทศบาลและกรุงเทพมหานคร โดยการรับรองของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
1187747328.gif โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีความยั่งยืน มีผลวัดได้และผลลัพธ์มีความต่อเนื่อง โดยอาจเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือโครงการเพิ่มรายได้ สร้างโอกาสในอาชีพ หรือโครงการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือโครงการสร้างความมั่นคง เข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน หรือโครงการพัฒนาสินทรัพย์ของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือโครงการที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด หรือโครงการอื่น ๆ ที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ SML เห็นชอบ โดยต้องไม่เป็นโครงการเพื่อให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือต้องไม่เป็นโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปล่อยกู้
1187747328.gifการเสนอโครงการต้องเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน โดยสามารถเสนอได้หลายโครงการตามมติของที่ประชุม
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้ประชาคมและโครงการ ตลอดจนแผนดำเนินการโครงการ SML ขอเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ

ที่มา:http://webboard.villagefund.or.th/index.php/nateetalk/1863-hello-template

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: