• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  พฤศจิกายน 2011
  พฤ อา
  « ต.ค.   ธ.ค. »
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • Advertisements

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)


คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ได้ประชุมครั้งที่ 1/2554 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ SML ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาครับ โดยการประชุมครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ท่านธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) รองประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ประธานแทนท่านประธานอนุกรรมการ (ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี) เนื่องจากติดภารกิจราชการต่างประเทศ และผู้อำนวยการ สทบ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพอสรุปได้ ดังนี้ครับ
bulet.gif  รับทราบมติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SML (เสนอให้ท่านผู้อ่านทราบแล้วนะครับ)
bulet.gif  รับทราบระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. 2554 และคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
bulet.gif  รับทราบการขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและตอบรับของกระทรวงมหาดไทย
bulet.gif  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ SML โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นที่ประชุม
bulet.gif   เห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการ SML ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554
bulet.gif   เห็นชอบแนวทางการเสนอโครงการโดยมีการปรับแก้เพิ่มเติมตามความเห็นที่ประชุม
bulet.gif  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการหมู่บ้านและชุมชน โดยให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเพิ่มเติม
bulet.gif  เห็นชอบการจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ SML ของกรมการปกครอง และพิจารณาเรื่องการเพิ่มวงเงินจัดสรรให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยตามความเห็นของกรมการปกครอง

ขอเสนอสาระสำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ  SML ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ SML ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ต่อเลยนะครับ

1187747328.gif  จัดงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
–    หมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก (S) จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามขนาด ดังนี้
–    ประชากรไม่เกิน 200 คน       ได้รับ   100,000         บาท
–    ประชากร 201 – 350 คน       ได้รับ   200,000         บาท
–    ประชากร 351 – 500 คน       ได้รับ   300,000         บาท
–    หมู่บ้าน/ชุมชนขนาดกลาง (M) ที่มีประชากรระหว่าง 501 – 1,000 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 400,000 บาท
–    หมู่บ้าน/ชุมชนขนาดใหญ่ (L) ที่มีประชากร 1,001 คนขึ้นไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท
1187747328.gif หมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ SML ต้องเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีงบประมาณที่มีการจัดสรรงบประมาณตามประกาศของจังหวัด เทศบาลและกรุงเทพมหานคร โดยการรับรองของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
1187747328.gif โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีความยั่งยืน มีผลวัดได้และผลลัพธ์มีความต่อเนื่อง โดยอาจเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือโครงการเพิ่มรายได้ สร้างโอกาสในอาชีพ หรือโครงการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือโครงการสร้างความมั่นคง เข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน หรือโครงการพัฒนาสินทรัพย์ของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือโครงการที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด หรือโครงการอื่น ๆ ที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ SML เห็นชอบ โดยต้องไม่เป็นโครงการเพื่อให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือต้องไม่เป็นโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปล่อยกู้
1187747328.gifการเสนอโครงการต้องเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน โดยสามารถเสนอได้หลายโครงการตามมติของที่ประชุม
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้ประชาคมและโครงการ ตลอดจนแผนดำเนินการโครงการ SML ขอเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ

ที่มา:http://webboard.villagefund.or.th/index.php/nateetalk/1863-hello-template

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: