• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  ตุลาคม 2011
  พฤ อา
  « ก.ย.   พ.ย. »
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Advertisements

“สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ พร้อมร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วม เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งอุปโภคบริโภค”


“สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ พร้อมร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วม เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งอุปโภคบริโภค”

     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วม เปิดรับบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านโครงการ “กทบ. ร่วมใจช่วยผู้ประสบพิบัติภัย”  
     จากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหาย ประชาชนจำนวนมากเกิดความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดแคลนสิ่งของสำหรับอุปโภคและบริโภค สทบ.จึงได้ตั้งโครงการ “กทบ. ร่วมใจช่วยผู้ประสบพิบัติภัย” เพื่อเป็นศูนย์กลางอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ โดยเปิดการรับบริจาคเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้
1.รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชื่อบัญชีกทบ. ร่วมใจช่วยผู้ประสบพิบัติภัย ประเภทออมทรัพย์  
     ธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล
     เลขที่บัญชี 020-0-5035838-9
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง
     เลขที่บัญชี 000-2-52299-5
     ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
     เลขที่บัญชี 067-0-07639-2
2.รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ สทบ. สาขา
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
     อาคารจัสมิน ชั้น ๒๔ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐     
     โทร. ๐๒-๑๐๐-๔๒๐๙ 
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ จังหวัดเชียงใหม่
     เลขที่ 23/1 ม.7  ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
     โทร. 053-121734 
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 จังหวัดอุตรดิตถ์
      เลขที่ ๑๔6/129-130 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
      โทร. 055-412149
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก
      เลขที่ 36/5 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
      โทร. 055-259470
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 จังหวัดร้อยเอ็ด
      เลขที่ 308 ม.16 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
      โทร. 055-259470
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น
      เลขที่ 164/7 ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
      โทร. 055-259470

– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 จังหวัดอุดรธานี
      เลขที่ 53/4-5 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
      โทร. 042-222076
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ จังหวัดนครราชสีมา
      เลขที่ 283/6-7 ซ.มิตรภาพ 15 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
      โทร. 044-222787
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 จังหวัดอุบลราชธานี
      เลขที่ 8 ซ.ชยางกูร 34 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
      โทร. 045-313740-1
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      เลขที่ 396/102 ม.4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000
      โทร. 077-289631
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 จังหวัดสงขลา
      เลขที่ 580 และ 582 ม.2 ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90100
      โทร. 074-333262
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 จังหวัดชลบุรี
      เลขที่ 625 ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000
      โทร. 038-341245
– สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 จังหวัดราชบุรี
      เลขที่ 260/17 ม.2 ต.เจดีย์หัก  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
      โทร. 032-327571

     ทั้งนี้ เงินที่ได้รับบริจาคทุกบาททุกสตางค์ รวมทั้งสิ่งอุปโภคและบริโภคทั้งหมด สทบ.จะนำไปมอบให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสบพิบัติภัย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: