• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  มีนาคม 2011
  พฤ อา
  « ก.พ.   พ.ค. »
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
 • Advertisements

ประชุมขับเคลื่อน มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุิรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ”


เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการ ” มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเีกียรติ”

This slideshow requires JavaScript.

จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒,๑๔๔ กองทุน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จำนวน ๒,๑๒๙ กองทุน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๑  คงเหลือกองทุนที่ยื่นระดับตำบลแล้วอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง และยังไมเป็นนิติบุคคล จำนวน ๑๕ กองทุน (ชุมชนเมือง ๑๔ กองทุน /หมู่บ้าน ๑ กองทุน) คิดเป็น ๐.๖๙       ได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนระยะที่ ๒  จำนวน ๒,๑๒๕ กองทุน คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๘๑ ไม่ได้รับการเพิ่มทุน จำนวน ๐.๑๙      จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จำนวน ๑๓ แห่ง สถาบันการเงินชุมชนนำร่อง จำนวน ๕ แห่ง เปิดเป็นสถาบันการเงินชุมชน(ออมสินสนับสนุน) จำนวน ๒ แห่ง

ประเด็นในการประชุมต่างๆ ดังนี้

๑.จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดกิจกรรม “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ” ในเดือนมิถุนายน มีกิจกรรมเด่นดังนี้  กองทุนหมู่บ้านโดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ร่วมกับอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับอำเภอ ทุกอำเภอร่วมจัดกิจกรรมแสดงสินค้าที่สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพแล้วประสบผลสำเร็จ  อำเภอละ ๑ กิจกรรม   ประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ๓ โซน  ประกอบด้วย  โซนที่ ๑ อำเภอจอมพระ, สนม, ท่าตูม,รัตนบุรี,ชุมพลบุรี และโนนนารายณ์   โซนที่ ๒ อำเภอเมืองสุรินทร์,ศีขรภูมิ,สำโรงทาบ,เขวาสินรินทร์ และศรีณรงค์ โซนที่ ๓ อำเภอปราสาท, สังขะ, ลำดวน, บัวเชด, กาบเชิง และพนมดงรัก รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ในงาน “มหกรรม ๑๐ปีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ”  พร้อมเงินรางวัล  รายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ         (โล่+ใบประกาศ+เงินสด ๓,๐๐๐ บาท) จำนวน ๓ รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ( ใบประกาศ+เงินสด ๒,๐๐๐ บาท ) จำนวน ๓ รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ( ใบประกาศ+เงินสด ๑,๕๐๐ บาท ) จำนวน ๓ รางวัล

รางวัลชมเชย   (รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท)               จำนวน  ๓ รางวัล ให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับแต่ละอำเภอประชาสัมพันธ์ให้กองทุนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบทราบและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. การอบรมความรู้ทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ วันที่  ๒๑  เดือนเมษายน ๒๕๕๔

๓.การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  และชุมชนเทศบาล ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้าน ๑ ล้านบาท และมีความพร้อมและต้องการจัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้าน

๔.การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ทีมวิทยากรบัญชีประจำอำเภอ จะต้องจัดส่งรายงานผลการติดตามการจัดทำบัญชีและการช่วยเหลือการจัดทำงบการเงิน ภายในวันที ๘ เมษายน ๒๕๕๔ (งบการเงิน คือ งบ  ล /งบกำไรขาดทุน/ งบทดลอง รายละเอียดประกอบงบ/ทะเบียนคุมลูกหนี้รวม หรือหนังสือสั่งจ่ายที่มี ชื่อและจำนวนเงินที่กู้ของสมาชิก)

๕.การขอรับการสนับสนุนเป็นสถาบันการเงินชุมชนจากธนาคารออมสินหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเป็นตามที่ธนาคารออมสินสนับสนุน  และต้องไม่นำบัญชี ๒  (เงินออม/สัจจะ) ไปต่อยอดให้เปิดเป็นชื่อบัญชี  “สถาบันการเงินชุมชนบ้าน…………….”

๖.รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๗.โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินประจำหมู่บ้าน (หมอหนี้)ธนาคารออมสิน โดยธนาคารได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๒ ระยะ คือระยะที่ ๑ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๕๙๐คน และระยะที่ ๒  ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๔๒๗ คน ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์ ได้กำหนดดำเนินโครงการฯ ระยะที่ ๑ เป็น ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑  วันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๔    จำนวน  ๕๓๐ คน  (ดำเนินการอบรมแล้ว)     รุ่นที่ ๒  วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔    จำนวน  ๕๓๐ คน  รุ่นที่ ๓  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวน  ๕๓๐ คน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: