• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  พฤศจิกายน 2010
  พฤ อา
  « ต.ค.   ธ.ค. »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Advertisements

ข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน


 

บางสวนจากหน้า “ทักทายประจำวัน” ของ ผอ. สทบ.

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ประชุมครั้งที่ 6 /2553 วันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาแล้วนะครับ โดยมีผลการประชุมที่เป็นประโยชน์กับกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกหลายเรื่อง ซึ่งขอนำมาเสนอให้ทราบครับ

เรื่องแรก คือ การอนุมัติจัดสรรโอนเงินเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 7 (สิงหาคม – กันยายน 2553) ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 เห็นชอบ จำนวน 2,647 กองทุน ในวงเงิน 629.2 ล้านบาท

ซึ่งถ้ารวมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการเพิ่มทุนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552   เป็นต้นมา  จะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70,091 กองทุน (ร้อยละ 88.43) ในวงเงิน 16,633.4 ล้านบาท (ร้อยละ 85.04)

เรื่องที่สอง คือ การอนุมัติจัดสรรโอนเงินเพื่อเพิ่มวงเงินการเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการเพิ่มทุนไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ครบตามเกณฑ์ที่ควรได้รับ โดยได้อนุมัติจัดสรรโอนเงินเพื่อเพิ่มวงเงินให้ 35 กองทุน ในวงเงิน 7 ล้านบาท (รายชื่อกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรโอนเงินเพื่อเพิ่มวงเงินเพิ่มเติม จะเสนอในของฝากกองทุนต่อไปครับ)

เรื่องที่สาม คือ การให้ความเห็นชอบแนวทางและมาตรการช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 เสนอ (รายละเอียดตามที่ได้เสนอให้ท่านผู้อ่านทราบแล้ว) ซึ่ง สทบ. จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการประสานกับสถาบันการเงินในการพิจารณาหาแนวทางให้กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้วงเงินกู้จากสถาบันการเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยรัฐบาลพิจารณาการให้ความช่วยเหลือภาระดอกเบี้ย เพื่อให้ได้ข้อยุติ สำหรับเสนอให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) พิจารณานำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโดยเร็วต่อไปครับ

พี่น้องชาวกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรโอนเงิน สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้จากบัญชีที่ได้แจ้งไว้กับ สทบ.ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ และต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดนครพนมที่สามารถดำเนินการเรื่องการเพิ่มทุนได้ครบทุกกองทุน (ร้อยละ 100) เป็นจังหวัดที่ 2 ต่อจากจังหวัดชัยนาท ซึ่งต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุนช่วยเหลือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครพนมมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

นอกจากการพิจารณาอนุมัติจัดสรรโอนเงินเพิ่มทุนและเพิ่มวงเงินการเพิ่มทุน รวมทั้งการพิจารณาเห็นชอบในบางแนวทางที่คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอ (แนวทางและมาตรการที่จะช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกที่ประสบปัญหาอุทกภัย) และมอบให้ สทบ. รับไปดำเนินการต่อไปแล้ว ยังมีผลการประชุมของคณะกรรมการฯ บางเรื่องที่ขอนำเสนอให้ทราบเพิ่มเติม ดังนี้ครับ

1. เห็นชอบในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับสำนักงานอัยการสูงสุด ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดย สทบ. จะร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุดในการติดตามให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่กองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิก อาทิ การให้คำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรม สัญญา การช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการให้ความช่วยเหลือทางด้านอรรถคดีแก่สมาชิกกองทุน เป็นต้น

2. เห็นชอบในแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2552 – 2555 (พิจารณาในส่วนปี 2554 – 2555) 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

การพัฒนาคุณภาพและยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชน

การพัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน

การพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หน่วยงาน และภาคีการพัฒนา

การส่งเสริมทัศนคติและความเชื่อมั่นของสมาชิก และระบบสวัสดิการชุมชนผ่านช่องทางกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

การส่งเสริมการวิจัย และการจัดการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น

การพัฒนา สทบ. ให้เป็นองค์กรรองรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากองทุน

โดยคณะกรรมการฯ มอบให้คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ช่วยพิจารณา ปรับปรุง เพื่อทำให้แผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวกองทุนอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด

3.  อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณดำเนินงานปี 2554 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ผมจะนำเสนอแผนงาน / โครงการ ที่จะดำเนินการปี 2554 ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ มาเสนอท่านผู้อ่านต่อไปครับ


คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะที่ 2 ซึ่งมีท่านอัญชลี  เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ประชุมครั้งที่ 1 /2553 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล แล้วครับ โดยมีมติการประชุมที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหมู่บ้านและพี่น้องชาวกองทุนหลายประการครับ

ประการแรก คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด ในรอบเดือนสิงหาคม – กันยายน 2553 จำนวน 2,647 กองทุน ในวงเงินการจัดสรรโอนเงิน 629.2 ล้านบาท

ประการที่สอง คณะอนุกรรมการฯ ให้เสนอขอขยายเวลาการดำเนินการโครงการเพิ่มทุนฯ ไปถึงเดือนธันวาคม 2553 โดยขอให้ สทบ. ประสานคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีความประสงค์จะขอรับการเพิ่มทุน แต่ยังไม่สามารถรับการเพิ่มทุนได้ ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการเพิ่มทุนฯ ได้โดยเร็ว

ประการที่สาม คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้มีกิจกรรมแสดงผลงานในโอกาสครบรอบปีของโครงการเพิ่มทุนฯ ซึ่งจะถึงในเดือนธันวาคม ศกนี้ โดยให้มีการมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณให้แก่กองทุนหมู่บ้านฯ หรือผู้เกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการโครงการเพิ่มทุนฯ ในแต่ละพื้นที่ได้จนประสบความสำเร็จ

ประการที่สี่ ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือขอบคุณไปยังคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนฯ ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดี

และประการที่ห้า ให้ สทบ. จัดจ้างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานกลางที่มีคุณภาพ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2 โดยให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้มีผลการศึกษาสำหรับใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศให้มีความมั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในระยะต่อไป

สำหรับมติคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินการเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีปัญหา เนื่องจากได้รับเงินเพิ่มทุนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขอนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ


พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (อดีตเสนาธิการทหารบก) และคณะ อาทิ พลเอกเหมรัฐ ขำนิล(อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) และ พันเอกวัชรินทร์
มุทะสินธุ์ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มาประชุมหารือ เรื่องแนวทางการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุม สทบ. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (วันที่ 12 พฤศจิกายน) ครับ

ที่ประชุมได้กำหนดสิ่งที่จะดำเนินการก่อนการนัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่จะเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯไว้ดังนี้ครับ

ขอให้ สทบ.สุ่มตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านฯ บางแห่งที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นสถาบันการเรียนรู้ฯ เพื่อให้พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ และ คณะ ได้ไปเยี่ยมและพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น

ขอให้จัดการประชุมผู้แทนจังหวัดเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับทิศทาง เป้าหมาย และ แนวทางการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ อย่างยั่งยืน

ให้ดำเนินการโครงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีการจัดทำ ปรับปรุง และวิพากย์หลักสูตรต่อเนื่อง

สทบ. จะเร่งดำเนินการตามที่ได้รับการหารือโดยเร็ว เพื่อให้สามารถจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณาจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ ชุดแรกในประเทศไทยได้ภายในปี 2553 นี้ครับ

นายนที  ขลิบทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: