• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กันยายน 2010
  พฤ อา
  « ส.ค.   ต.ค. »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
 • Advertisements

ประกวดกองทุนดีเด่น


โครงการคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น” ปี 2554
โครงการคัดเลือก
“องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น”
“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น”
ประจำปี 2554
รางวัล องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ในฐานะที่เป็น องค์กรพัฒนาเอกชน
ดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมี
กิจกรรมส่วนหนึ่ง ที่เน้นให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจใน ทุก
ระดับ ในระดับท้องถิ่นได้มุ่งไปที่การบริหารจัดการของ “องค์การบริหารส่วนตำบล”
โดยเท่าที่ผ่านมา เนื่องจากผู้หญิง ไปมีส่วนร่วมใน อบต.เพียงไม่เกินร้อยละ 10
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความสนใจและความต้องการของผู้หญิง จึงยัง ไม่ได้
รับการตอบสนองอย่างดีเท่าที่ควร สถาบันฯ เห็นความ จำเป็นที่จะต้องขยายผลการ
ทำงานของ อบต. ที่ประสบผลสำเร็จ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักความเสมอภาค
ระหว่าหญิงชาย ให้เป็นที่ตระหนักและรับรู้กว้างขึ้น เพื่อจะช่วยเสริมสร้างการ พัฒนา
ในระดับท้องถิ่นให้ยั่งยืน และเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับกรอบการ
บริหารจัดการที่ดี และผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ
ส่งผลให้
การพัฒนา หมู่บ้านตอบสนองความต้องการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม
2. เพื่อประมวลปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆที่นำไปสู่ความสำเร็จ
ของการบริหารจัดการองค์
การบริหารส่วนตำบลตาม เกณฑ์ที่กำหนด
3. เพื่อเผยแพร่บทเรียน และแนวการบริหารจัดการองค์การ บริหารส่วนตำบล ที่ได้
ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาให้เป็นที่ ประจักษ์

4. เพื่อส่งเสริมแนวการพัฒนาในรูปของการสร้างแบบอย่าง/ ต้นแบบในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล

เป้าหมาย

๐ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ อบต.ที่มีผลงานจากการบริหาร จัดการที่สอดคล้อง กับ
หลักธรรมาภิบาล และหลักความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
๐ การบริหารจัดการของ อบต. ตอบสนองความต้องการของหญิงชายได้อย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๐ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการบริหารจัดการชุมชน ในระดับตำบลที่มุ่ง
ส่งเสริมคุณภาพและวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชนหญิงชายในชุมชนและท้องถิ่น
รวมทั้งนำปัญหา/ความต้องการของประชาชนหญิงชายเสนอเป็นโครงการ
ในแผนการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล

๐ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีแนวทางในการบริหารและ ดำเนินงานที่เน้น
ความโปร่งใส ยุติธรรม ประชาชนสามารถ ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลและมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย
และการดำเนินงานการเงินการคลังแก่ประชาชนหญิงชายในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

๐ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรชุมชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หญิงชายในการบริหารจัดการท้องถิ่น


รางวัล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น :
มิติหญิงชายและธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการ


หลักการและเหตุผล

จากการที่สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้มีส่วนร่วม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ อันเป็นผลให้ผู้หญิงได้มีโอกาสที่จะร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจอย่าง เท่าเทียมกับผู้ชาย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศที่ได้มีการ
กำหนด เช่นนั้น สถาบันฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรติดตามการบริหารจัดการ กองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งทำการศึกษาเพื่อให้ได้ภาพทั้งในส่วนของ กระบวนการและวิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนผลของการบริหาร กองทุนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการวางแผน
และ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นนโยบายของ
รัฐบาล ประการหนึ่งที่จะลดปัญหาความยากจน ตลอดจนเอื้อต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของการ
เสริมสร้างสถานภาพ ของผู้หญิง และความเสมอภาค รวมทั้งความเป็นธรรมในสังคม
ตามกรอบรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อคัดเลือก หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองฯ ที่
สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการที่ดี และ
ผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวน
การบริหารจัดการ
ส่งผลให้การ
จัดสรรกองทุนนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
เมืองฯ ที
ตอบสนอความต้องการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม

2. เพื่อประมวลปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของการ
บริหารจัดการ
กองทุนฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. เพื่อเผยแพร่บทเรียน และแนวทางการบริหารจัดการของหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
ที่ได้ผ่าน เกณฑ์การพิจารณาให้เป็นที่ประจักษ์
4. เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาในรูปของการสร้างแบบอย่าง/
ต้นแบบ ในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะสร้างเสริม ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ของ ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์ของหญิงและชาย เป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๐ เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่มีการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยผสมผสาน
มุมมองของหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ และมีการจัดสรรงบประมาณ
ของกองทุนฯ อย่างเป็นธรรม เพื่อนำไป สู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ตอบ
สนองความต้องการของ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม

๐ เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีแนวทางในการบริหารและดำเนินงานของ กองทุนฯ ด้วยความ
โปร่งใส ประชาชนหญิงชายมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการกองทุนฯ อีกทั้งยังสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ในทุก ขั้นตอนของการดำเนินงาน

๐ เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีการบริหารดำเนินงานกองทุนฯ ที่สนับสนุน และส่งเสริมาให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคำนึง ถึงผลประโยชน์ของหญิงชายเป็นสำคัญ
..

วิธีการดำเนินการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น” / 
“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น”


๐ ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้เสนอ
ชื่อองค์การริหารส่วนตำบล/กองทุนหมู่บ้านฯ พร้อมกรองรายละเอียด
...ตามแบบฟอร์มการคัดเลือก ส่งมายังสถาบันฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553
๐ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ในฐานะเลขานุการองค์กร
ร่วมดำเนินงาน จะรวบรวบรายละเอียดเบื้องต้นขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
/กองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาจัดลำดับเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก

๐ คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรร่วมดำเนินงาน จะ
พิจารณาคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น” ประจำปี 2554และประกาศ
ผลทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่างๆ โดยจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ของ นายกรัฐมนตรี ในงาน.สัปดาห์สตรีสากล
เดือนมีนาคม 2554
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอองค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น ที่นี่

ระยะเวลาดำเนินการ…. มิถุนายน 2553 – มีนาคม 2554

องค์การร่วมดำเนินงาน
๐ กรมส่งเสริมาการปกครองส่วนท้องถิ่น
๐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ

๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
๐ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

๐ สถาบันพระปกเกล้า

๐ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
๐ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)

๐ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
องค์การติดตามมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.) 4 ภาค

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: