การขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้จาก 1 ปี เป็น 2 ปี


 
      สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามหนังสือที่ นร.0503 (กรจ.)/24155 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 10ว่าด้วย การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง        พ.ศ.2552(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126ตอนพิเศษ 163ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายถึงว่า การขยายเวลาชำระคืนเงินกู้จาก 1 ปีเป็นไม่เกิน 2 ปี ตามมติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3 / 2552 ในวันที่ 14 กันยายน 2552 มีผลให้ใช้บังคับแล้วนับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป สทบ.จึงขอฝากแจ้งถึงกองทุนหมู่บ้านฯ ทุกกองทุนว่า สามารถแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละกองทุนหมู่บ้านฯ ให้สอดคล้องและเพื่อให้มีผลใช้บังคับ เรื่องการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้จาก 1 ปี เป็นไม่เกิน 2 ปี ได้แล้วครับ ซึ่งผมขอยืนยันข้อความแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงและมีผลใช้บังคับตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ดังนี้ครับ

                  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 41 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2551 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                  “(1) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจากเงินที่ได้รับจากการจัดสรร หรือสมทบจากสำนักงาน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ทำสัญญา ยกเว้นเงินบัญชีอื่น”               

                   อย่างไรก็ตาม ขอเรียนฝากเพิ่มเติมว่า การขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้จาก 1 ปี เป็นไม่เกิน 2 ปีนี้ เป็นการขยายเพดานเวลาเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯ แต่ละแห่งมีทางเลือกมากขึ้น การจะกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้เป็นเท่าใด (โดยไม่เกินระเบียบฯ ที่กำหนด)ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุนจะพิจารณากำหนดใช้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับแต่ละกองทุนนั้นเองเป็นสำคัญครับ

 

ที่มา  "พบกับ ผอ. สทบ." www.villagefund.or.th 

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 979 other followers

%d bloggers like this: