• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กรกฎาคม 2009
  พฤ อา
  « มิ.ย.   ส.ค. »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Advertisements

พิธีเปิด(ต้นกล้าอาชีพ) จังหวัดสุรินทร์ 21 กรกฎาคม 2552


 

โครงการฝึกอบรมการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 รุ่นที่ ๗ และ รุ่นที่ ๘

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

วันนี้ นายวิเชียร  จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์  ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคาร ๓๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ นายดนัย ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายไชยเยศ ประสงค์ดี และ นายสืบ สงวนชื่อ หัวหน้ากล่มงาน ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และพนักงานสทบ.สาขา ๗  คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙๐ คน ( รุ่น ๗ และ รุ่น ๘)  ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคาร ๓๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  เป็นผู้กล่าวคำรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ฯอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายวิเชียร จันทรโณทัย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์)

สืบเนื่องมาจากแนวนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินทุนอื่นๆในระดับชุมชน ให้มีกลไกที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดไว้ว่า ในการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนตามภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคมของตนในด้านการเรียน การพัฒนา และการเสริมสร้างความคิดริเริ่มเพื่อแก้ปัญหา การสร้างศักยภาดและความแข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน และองค์กรชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญา การพึ่งตนเองของหมู่บ้านความสำนึกและพลังท้องถิ่น การให้คุณค่าและความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้ความเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในท้องถิ่น บนพื้นที่ฐานกระวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในท้องถิ่น คนในระบบราชการ เอกชน โดย

เมื่อจบโครงการฯการอบรมครั้งนี้ จะทำให้ทราบสถานภาพ ศักยภาพ และกระบวนการมีส่วนร่วม ของสมาชิกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมขอกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกแห่ง ให้เท่าทันต่อสภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ร่วมกิจกรรมทั้งในเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติการ อันจะเกิดให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินการ และสามารถนำไปปฏิบัติได้หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

 

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้ให้มีการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น

 

โดยมีวัตถุประสงค์

๑.       เพื่อทราบสถานภาพและศักยภาพของกองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมือง  การมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ของสมาชิก

๒.      เพื่อสามารถจัดกลุ่มของกองทุนฯตามศักยภาพการบริหารจัดการความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๓.      เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.      เพื่อพัฒนาศักยภาพและการมีการงานทำของผู้ว่างวานร่วมกับโครงการต้นกล้าอาชีพ

เป้าหมาย

๑.       การฝึกอบรมเพื่อเพื่มศักยภาพและการมีงานทำของผู้ว่างงานในหมู่บ้าน และชุมชนท้องถิ่น จำนวน ๑๙๐ คน

๒.      การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒,๑๔๗ กองทุน แยกเป็น กองทุนหมู่บ้าน ๒,๑๑๙ กองทุน , กองทุนชุมชนเมือง ๒๕ กองทุน กองทุนชุมชนทหาร ๓ กองทุน

หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลา ๘ วัน ประกอบด้วย

๑.       ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๒.      ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

๓.      ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

๔.      ความรุ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๕.      เทคนิคการเข้าชุมชน และกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกให้รักท้องถิ่น

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นผู้จัดการฝึกอบรม ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดฝึกอบรม

ตลอดจน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ และ หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗  ได้จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผุ้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองทุน (พนักงาน สทบ.สาขา ๗)ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้ประสานข้อมูลมาโดยตลอด  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: