• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  มิถุนายน 2009
  พฤ อา
  « พ.ค.   ก.ค. »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Advertisements

รับสมัครต้นกล้าอาชีพ(กทบ.)


 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง  รับสมัครและคัดเลือกผู้ว่างงานเพื่อเข้าร่วมโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

         การควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 ****************

                                ด้วย จังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

(สทบ.) ให้ดำเนินงานโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง  กำหนดรับสมัครบุคคลว่างงานในตำบลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

                                อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย

การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๖ วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงิน  การบัญชี และการพัสดุ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก  และตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงเห็นควรให้มีการจัดประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ดังนี้

                                ๑. จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการแต่งตั้ง

                                                . การคัดเลือกบุคคลครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกอาสาสมัครของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไม่มีข้อผูกพันในการบรรจุเข้ารับราชการ

๑.๒  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) จะแต่งตั้งบุคคล

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำจังหวัดสุรินทร์  จำนวน  ๑๕๙   คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   ตั้งแต่วันที่ ๑  กรกฎาคม  ถึงวันที่ 

๓๑ ตุลาคม   ๒๕๕๒   เป็นระยะเวลา  ๓ เดือน โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และวิธีการที่กำหนด และปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลภูมิลำเนาในตำบล

๑.๓ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบล / อำเภอ 

อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปให้ปฏิบัติหน้าที่หากมีตำแหน่งว่าง

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก

                ๒.๑ เป็นผู้ว่างงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร

(ปวส.) และปริญญาตรีทุกสาขา (ทั้งนี้ ผู้จบด้านบริหารธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

                                                ๒.๒ เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบล หรือในตำบลข้างเคียง แต่ต้องเป็นตำบล

ในอำเภอเดียวกันได้

                ๒.๓ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลได้

๒.๔ เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพอื่นมาก่อน

-๒-

๓. การรับสมัคร

                                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครตามแบบใบสมัครโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๔ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒    ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลที่เป็นภูมิลำเนา

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครคัดเลือก

                ๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                               จำนวน ๑  ฉบับ

                ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                   จำนวน ๑ ฉบับ

                ๔.๓ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา                                                         จำนวน ๑ ฉบับ

                ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว                                                    จำนวน ๑ รูป

๕. วิธีการคัดเลือก

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯระดับตำบลและอำเภอ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติและประกาศ  และสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 

                                ๖. การประกาศผลการคัดเลือก

                                คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯระดับตำบล / อำเภอ  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ภายในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  และ ทางเว็บไซต์ http://cddweb.cdd.go.th/surin/ , www.surinvillagefund.spaces.live.com

                                ๗. การปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม

                                                ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร  ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบเป็นระยะเวลา    เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๒ ถึง วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒)  โดยมีบทบาทและภารกิจ

ที่ต้องดำเนินการ  ดังนี้

                                                ๗.๑  บทบาท/ภารกิจ

                                                                ๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ตำบลรับผิดชอบ

                                                                ๒) การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการประเมินศักยภาพ

                                                                ๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

                                                                ๔) การปฏิบัติงานอื่นๆ

                                                ๗.๒  การจัดทำแผนปฏิบัติการ

                                                                ๑)  ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลรับผิดชอบ (แบบต้นกล้า ๑/๔)

                                                                ๒) ผู้ผ่านการฝึกอบรมแจ้งแผนการปฏิบัติงานให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลรับรองภายใน  ๑ สัปดาห์  หรือหลังการฝึกอบรม

 

                                                ๗.๓  การประสานงานและการปฏิบัติงาน

                                                                ๑)  ผู้ผ่านการฝึกอบรมแจ้งประสานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการปฏิบัติงานในพื้นที่

                                                                ๒) ผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติงานตามบทบาทและภารกิจ  ตามแผนปฏิบัติงาน

                                                                ๓) ผู้ผ่านการฝึกอบรมรายงานผลการปฏิบัติงาน  (แบบต้นกล้า ๑/๖) เพื่อเสนอให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผน

                                                ๗.๔ การรายงานผลลัพธ์ของบทบาท/ภารกิจการปฏิบัติงาน

                                                                ๑) บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล  ตามที่โครงการกำหนด  ซึ่งประกอบด้วย  

                                                                                  รายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการประเมินศักยภาพ

                                                                                  รายงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

    ประกาศ    วันที่    ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๒

(นายวิเชียร  จันทรโณทัย)

  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: