• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  พฤษภาคม 2009
  พฤ อา
  « ก.พ.   มิ.ย. »
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Advertisements

23 เมษายน 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยียมสถาบันการเงินชุมชนแนงมุด


 

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

ครั้งแรกสร้างความประทับใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมากจังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ตำบลแนงมุด อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการนำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอไปรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และให้บริการแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้พักค้างคืนกับประชาชนในพื้นที่   โดยเมื่อวานนี้ ( 23 เม.ย. 52 ) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวิเชียร  ชวลิต ได้นำส่วนราชการต่างๆออกตรวจเยี่ยมแปลงที่ดินตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์

 

 

                        ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนแนงมุดหมู่ที่ ๑๓ ได้พบคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน นำโดย นายวิศิษฐ์ ภานุพินทธุ ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนฯ โดยมี นายอำเภอกาบเชิง ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์  , นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา  และ หัวหน้าส่วนราชการจังหด สนง. พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมกั้บเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล/อำเภอ และ หลายส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับ ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้    ทำเลเลี้ยงสัตว์ห้วยตาพลาน ตรวจเยี่ยมงานปติมากรรมหล่อพระ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 12 

 

                            ตรวจเยี่ยมสวนพุทราของเกษตรกร สมาชิกที่กู้เงินสถาบันการเงินชุมชนไปประกอบอาชีพ  บ้านคลองน้ำซับ หมู่ที่ 5 ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ในภาคกลางคืนก่อนจะมีการพักแรมจัดให้มีเวทีเสวนารับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อันจะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป จากนั้นมีการปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ ไหว้พระร่วมกัน ก่อนที่พักค้างแรมที่  โรงเรียนแนงมุดวิทยา           

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายพงษ์ศักดิ์  นาคประดา (เสื้อน้ำเงิน)

ในวันรุ่งขึ้น( 24 เม.ย. 52 ) จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชนในพื้นที่  และร่วมทอดผ้าป่าสบทบเข่ากองทุนธนาคารข้าวของหมู่บ้าน พร้อมทั้งมอบบ้านให้แก่นายลุน  สายรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ 82/9 ม. 5 บ้านหนองน้ำซับ ต. แนงมุด อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นราษฏรที่ได้รับการคัดเลือกในการสร้างบ้านให้ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการออกพื้นที่ตามโครงการฯในแต่ละครั้ง  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษาและจักรยานให้แก่นักเรียน มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน พร้อมจัดให้มีกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนของส่วนราชการต่างๆทั้งในระดับอำเภอ และจังหวัดตลอดทั้งวัน ที่บริเวณโรงเรียนแดงมุดวิทยา  / ประนนท์ / ข่าว  

 

                                                                    รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ (เสื้อจังหวัดเหลือง)

 

 

                                                                                                                               นายอำเภอกาบเชิง (เสื้อชมพู)                                  

 

พระมหาวีระ ( กองบุญคุณธรรม สวัสดิการชุมชน) พร้อมคณะกรรมการสถาบันและ จนท.สทบ. จังหวัด***************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: