• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กุมภาพันธ์ 2009
  พฤ อา
  « ธ.ค.   พ.ค. »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  232425262728  
 • Advertisements

“คลีนิคกองทุนหมู่บ้าน” ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข


เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุรินทร์

 

 

 นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกันให้การต้อนรับ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสังขะวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้บริการประชาชน จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของทุกกระทรวงในจังหวัด (จำนวน 326 หน่วยงาน) ดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักสำคัญ ในการจัดหน่วยบริการประชาชนเพื่อให้บริการเชิงรุก ในลักษณะของเคาน์เตอร์บริการ (Counter Service) หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ เข้าไปให้บริการถึงพื้นที่หมู่บ้าน แหล่งชุมชนหรือพื้นที่ตามเป้าหมาย เป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
2.
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุก ๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว
3.
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อ ราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
4.
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่/ชุมชน ในภาพรวมต่อไปในอนาคต
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะ สาระสำคัญ หรือจุดเด่น ดังนี้
1.
มีการจัดกลุ่มงานบริการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีลักษณะเดียวไว้รวมกัน เพื่อความสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว ในการให้บริการ เช่น (1) กลุ่มงานทะเบียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้บริการตั้งแต่เรื่องเกิดไปถึงเรื่องบ้าน ที่ดิน ไฟฟ้า ประปา จดทะเบียนรถ ห้าง นิติบุคคล ชำระภาษี (2) กลุ่มแรงงาน ความต้องการแรงงาน และแนะแนวอาชีพ (3) การให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (4) งานสวัสดิการ แจกเบี้ยยังชีพ (5) สินเชื่อของรัฐ (6) ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ พลังงาน

(7) ให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมาย แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน โดยมี อัยการจังหวัดสุรินทร์  /บังคับคดี/ สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน /ธกส/กรุงไทย/SME) มาให้คำปรึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมาย  กองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาความเสี่ยงในการบริหารจัดการจำนวน  ๑๐๐ กองทุน  ที่ประสบปัญหา ใน "คลีนิกกองทุนหมู่บ้าน"ฐานที่ ๓ ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

 

โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน/  ผอ.เขต ๑๑ /พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ / หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/นักวิชาการจังหวัด/อำเภอ /พัฒนากร / เจ้าหน้าที่ สทบ. จังหวัดสุรินทร์ /เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/สมาชิกกองทุน ร่วมให้การต้อนรับ รมว มหาดไทยฯ

 

 

ทั้งนี้ในงานมีการนำเสนอผลงานกองทุนหมู่บ้านที่พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนนำร่องและต้นแบบใน ๑๗ อำเภอ และกองทุนหมู่บ้าน/สมาชิกองทุนที่กู้เงินไปแล้วประสบความสำเร็จ รวมทั้ง ได้จัดเคาเตอร์ให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดย

 •  สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ  บ้านโคกปรือ ม. ๖ ต.ขอนแตก อ.สังขะ

 • สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านยาง  ต.กังแอน อ.ปราสาท ร่วมกิจกรรมภายในงาน

 • กิจกรรมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านของอำเภอสังขะ ได้จัดเคาเตอร์รับฝากเงินค่าฌาปนกิจฯ

(8) จำหน่ายสินค้า OTOP ธงฟ้าราคาประหยัด
2.
ทุกส่วนราชการในจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน มีความเห็นพ้อง และให้ความร่วมมือสนับสนุน ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ โดยยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมาย

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: