• โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

 • ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (สุรินทร์)

  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,145 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,120 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน) ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 14 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,671,165,305บาท (-เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาท-) แยกเป็น 4 บัญชี ดังนี้
  บัญชี 1 (1 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่
  1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,145 กองทุน เป็นเงิน 2,145,000,000 บาท
  2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน 65,900,000 บาท
  3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
  4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (26 มค.59) จำนวน 2,107 กองทุน เป็นเงิน 2,107,000,000 บาท
  ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง เป็นเงินทั้งสิ้น 193,713,166 บาท
  บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) เป็นเงิน 382,774,788 บาท
  บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนจากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนปกติ จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 671,365,298 บาท เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท(ข้อมูล 1ม.ค59)
  บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน เป็นเงิน 25,277,253 บาท

  การขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้
  1. การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 คงเหลือ 13 กองทุน (ชุมชนเมือง) ปี 2555 จัดตั้งและจดทะเบียน และได้รับเงินโอน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 จำนวน 1 กองทุน รวมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 2,132 กองทุน
  2. การจัดระดับ A B C D จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,144 กองทุน ดังนี้
  ระดับดีมาก (A) จำนวน 1,186 กองทุน ระดับดี (B) จำนวน 697 กองทุน ระดับ (C) จำนวน 222 กองทุน ระดับปรับปรุง(D) จำนวน 39 กองทุน
  3. การดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน )
  3.1 จังหวัดสุรินทร์ มีกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบคำขอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 2,117 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.36 คงเหลือ 14 กองทุน ยังไม่ยื่นเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
  3.2 ผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. ได้รับเงินโอนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 (1,000,000 บาท ) จำนวน 2,107 กองทุน คงเหลือ จำนวน 10 กองทุน อยู่ระหว่าง สทบ. โอนเงิน
  4. ตามที่รัฐบาลได้มี มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดระดับ A และ B สามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กู้ยืมตามโครงการนี้ เงินเพิ่มทุน ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,1614 กองทุน เป็นเงิน 1,610,934,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 แยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 681 กองทุน เป็นเงิน 679,210,000 บาท และ ธกส. จำนวน 933 กองทุน เป็นเงิน 931,724,800 บาท
  *พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 29 แห่ง
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 กองทุน จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน (นำำร่อง) จำนวน 5 กองทุน ,
  จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยหน่วยงานภาคี 5 แห่ง /องค์กรเอกชนสนับสนุน จำนวน 4 แห่ง /พัฒนายกระดับด้วยตัวเอง 2 แห่ง

  *เตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง (สถาบันการเงินชุมชนแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

  *โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 เป้าหมาย 2,152 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการโอนเงินแล้ว 17 รอบ จำนวน 2,134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99

  * โครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือ สร้างเมือง" อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 6 โครงการในระดับส่วนกลาง

  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) By:Somluck

 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

 • ภารกิจ แผนงาน กิจกรรม

  กุมภาพันธ์ 2009
  พฤ อา
  « ธ.ค.   พ.ค. »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  232425262728  
 • Advertisements

เปิดสถาบันการเงินบ้านตะเคียน อ.สำโรงทาบเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552


 

สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ 

บ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 

 

 ที่ทำการ 133 หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  เบอร์ติดต่อ 0867273551

                1.เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ และลดรายจ่าย

                                2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

                                3. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนสำหรับประชาชนในหมู่บ้าน

                                4. รับฝากเงินจากสมาชิก และจัดหาทุนจากแหล่งอื่นๆเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

                                5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิตขิงสมาชิกหรืประชาชนในหมู่บ้านรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของกองทุนหมู่บ้าน

กองกองทุนบ้านตะเคียนได้รับการจัดสรรโอนเงิน 1,000,000 บาท จากรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2544      

กองทุนบ้านตะเคียนได้บริหารจัดการกองทุนด้วยดีตลอดมา  ต่อมาปี 2550 ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550

                ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสำนักงานอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับจังหวัด/อำเภอ โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุฯระดับจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด ให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2551  โดยมีกลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 2 กองทุนๆ ละ   3 คน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ 1 คน,ด้านบัญชี 1 คน และด้านคอมพิวเตอร์ 1 คน ซึ่งกองทุนหมู่บ้านตะเคียนได้ส่งเจ้าหน้าที่ 3 คนเข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยมี

                                นางสาวนงเยาว์  สมนาค                  ด้านคอมพิวเตอร์

                                นางสุดใจ  บุญมาก                             ด้านบัญชี

                                นายมลทอง  สมนาค                          ด้านการบริหารจัดการ

 หลังจากกลับจากการอบรมฯก็เรียกประชุมสมาชิก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2551 ณ ที่ทำการกองทุนบ้านตะเคียน ม. 9 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  เพื่อทำการประชาคมการยกฐานนะกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประธานได้ชี้แจงให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทราบตอนที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินฯให้กับสมาชิกฟัง และขอมติจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนฯจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกให้ความเห็นชอบอนุมัติ ให้กองทุนหมู่บ้านยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินฯ  และได้ดำเนินการเปิดป้ายสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านตะเคียน

                                โดยมี นายวัชรินทร์  รัตนบรรณกิจ นายอำเภอสำโรงทาบ  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดป้ายพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนอำเภอ เครือข่ายอำเภอ/ตำบล /คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/สมาชิกกองทุน  ตัวแทน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ สทบ. ร่วมเปิดงาน  แล้วเมื่อวันที่ 13  มกราคม  2552  

 

ปัจจุบันนี้สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะเคียน  เปิดทำการทุกวันพุธ กับ อาทิตย์  เวลา 07.30 – 16.00 น. สมาชิกทั้งหมด 170   มีคณะกรรมการมาประจำวันละ 2 คน เบี้ยเลียงวันละ 100 บาท ซึ่งช่วงแรกให้นายประหยัด บุราคร และนายมลทอง  สมนาค ประจำวันพุธ และนางนงเยาว์  สมนาค และนางสุดใจ  บุญมาก ประจำวันอาทิตย์ และคณะกรรมการคนอื่นๆมาเรียนรู้การทำงานได้ทุกวัน เมื่อคณะกรรมการทุกคนเรียนรู้ได้แล้วจึงจัดเวรทำงานใหม่อีกครั้ง กิจกรรมของสถาบันฯ มี ปล่อยกู้แบบรายบุคคล ,รับฝาก ถอน , ระดมเงินหุ้น  เงินออมโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปจะมีการอมตั้งแต่ 20 บาท  และเงินฝาก กิจกรรมด้านสินเชื่อ และสวัสดิการสู่ชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯทั้งหมด 12 คน ดังนี้

1. นายสุรางค์                       อยู่พะเนียด              ตำแหน่ง                ประธาน

2. นายมลทอง                      สมนาค                  ตำแหน่ง                รองประธาน

3. นายสมชัย                        ทองนาค                ตำแหน่ง                เลขานุการ

4. นายบุญเลิศ                      ชะฎาทอง             ตำแหน่ง                ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นายประหยัด                   บุราคอน                ตำแหน่ง                ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นายสุรพงษ์                     สุขคุ้ม                     ตำแหน่ง                เหรัญญิก

7. นายโกเมน                       สมนาค                  ตำแหน่ง                ผู้ช่วยเหรัญญิก

8. นายสุดใจ                         บุญมาก                  ตำแหน่ง                กรรมการ

9. นางสาวนงเยาว์              สมนาค                  ตำแหน่ง                กรรมการ

10.นางมะรุม                       สมนาค                  ตำแหน่ง                กรรมการ

11.นางชยาภรณ์                  สมนาค                  ตำแหน่ง                กรรมการ

12.นางรำไพ                        ดวงรัตน์                ตำแหน่ง                กรรมการ

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: