ดาวโหลดหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน SML รอบที่ 9


ดาวโหลดหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน SML รอบที่ 9  เดือน มกราคม 255ุ6 สทบ. สาขา ๗

สำนักนายกฯ มอบนโยบาย แก่ กทบ. มุ่งส่งความสุขเพื่อประชาชนทั้งประเทศ


สำนักนายกฯ มอบนโยบาย แก่ กทบ. มุ่งส่งความสุขเพื่อประชาชนทั้งประเทศ

     นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แถลงข่าวมอบนโยบายสำคัญปี 2556 ให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อส่งความสุข สร้างความเข้มแข็งเพื่อประชาชน ย้ำ! สานต่อโครงการสำคัญให้มีความต่อเนื่อง เพื่อประชาชนนำไปพัฒนาชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขับเคลื่อนโครงการใหม่ที่นำประโยชน์สู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศมีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดยมี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบและขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
นายวราเทพ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการที่มอบหมายให้เป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) นับว่านำประโยชน์โดยตรงสู่ประชาชนในท้องถิ่น / ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง อันเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ SML โครงการเพิ่มทุนเงินล้าน โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ ทั้งนี้ในปี 2556 สำนักนายกรัฐมนตรี ก็จะยังคงสานต่อแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อมุ่งเน้นส่งความสุขให้แก่ประชาชน จึงวางแผนงาน และนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ดังนี้ 1. การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนดแผนดำเนินการโอนเงินเพื่อทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 57,641 กองทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 โดยจะจัดกิจกรรมปฏิบัติการโอนเงินเพิ่มทุนในการะดับภูมิภาคหมุนเวียนกันไปทั่วประเทศทั้งนี้ได้กำหนดการโอนเงินเพิ่มทุนครั้งต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2556 2. การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั้งในแง่ของการโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้กับหมู่บ้านและชุมชน กำหนดแผนดำเนินการโอเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่เหลือ จำนวนประมาณ 24,840 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 3. สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้อนุมัติหลักการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 80 แห่ง ใน 77 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพิ่มเติมจากสถาบันเรียนรู้ที่จัดตั้งไว้เดิม 84 แห่ง ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. สถาบันการเงินชุมชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ดำเนินการพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 10,000 กองทุน ในปี 2556 ดังนี้
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน 2,000 กองทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 3,000 กองทุน, ธนาคารออมสิน จำนวน 5,000 กองทุน 5. การพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดย สทบ.ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือและฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านต่างๆ ดังนี้ 5.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง 5.2 การพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีกลางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยความร่วมมือสถาบันการเงิน 5.3 การพัฒนาศักยภาพ ด้านไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทโดยความร่วมมือสำนักงานอัยการสูงสุด 6. โครงการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดำเนินการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายในการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในปี 2556 จำนวน 1,000 คน 7. การพัฒนาอาชีพและสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งกระบวนการผลิต การจำหน่าย และ การแลกเปลี่ยนสินค้า 8. การดำเนินงานนโยบายความร่วมมือกับภาคเอกชน CSR โดย สทบ. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือของภาคเอกชนในการดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ และ สทบ. จะดำเนินการสำรวจความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 9. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี 9.1 โครงการความร่วมมือกับสถาบันการเงินสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงิน ร่วมกำหนดแผนงานในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ และการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 9.2 โครงการความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ บทเรียนความสำเร็จเพื่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ผ่านกลไกทีวีชุมชน และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนให้ประชาชน(สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน) ได้รับทราบด้วยผ่านกลไกของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อขยายองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วม AEC ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและภาคีเครือข่ายต่อไป

” ข่าวลือที่น่ากลัวเกี่ยวกับโลกสิ้นสุดวันที่ในปี 2012 มีเพียงข่าวลือ . “


หน้าของยุคศตวรรษที่ 12 เดรส Codex, เขียนด้วยลายมือของชาวมายันที่ใช้ในการทำนายไม่ถูกต้องจุดสิ้นสุดของโลก (Joern …

รัฐบาลสหรัฐเขียนบทความในบล็อกที่เป็นประโยชน์ในวันจันทร์ที่ชื่อว่า ” ข่าวลือที่น่ากลัวเกี่ยวกับโลกสิ้นสุดวันที่ในปี 2012 มีเพียงข่าวลือ . “

โพสต์บน USA.gov พูดว่านักวิทยาศาสตร์ของนาซาได้รับหลายพันตัวอักษรจากคนเชื่อว่าโลกจะสิ้นสุดในวันที่ 21 ธันวาคมตามความเข้าใจผิดของปฏิทินมายันโบราณที่ได้รับการประกาศในกระดานข้อความโลกาวินาศออนไลน์ บางคนคิดว่าดาวหางยักษ์จะตีโลกในวันนั้นคนอื่น ๆ ที่เรากำลังจะชนกับดาวเคราะห์ดวงอื่น นักวิทยาศาสตร์นาซากล่าวว่าเขาได้รับจดหมายหลายฉบับจากคนหนุ่มสาวใคร่ครวญฆ่าตัวตายเพราะพวกเขาเชื่อเปิดเผยมา

“โลกจะไม่สิ้นสุดวันที่ 21 ธันวาคม 2012, หรือวันใด ๆ ในปี 2012,” โพสต์พูดว่า

นาซาปล่อยวิดีโอก่อนหน้านี้ในปีนี้อธิบายว่าปฏิทินมายันไม่จริงทำนายวันสิ้นโลกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมและว่าตำนานที่โลก “Nibiru” จะมุ่งหน้าไปยังโลกเป็นรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างง่ายดายเพราะนักดาราศาสตร์ได้ตรวจพบดาวเคราะห์ดังกล่าวไม่มี . อเมริกาไม่ได้คนเดียวในความพยายามที่จะปลอบโยน doomsayers ประสาท รัฐบาลรัสเซียได้ทำประกันคล้ายกับประชาชนที่สิ้นสุดของโลกไม่ได้เป็นเกือบและเจ้าหน้าที่ในประเทศฝรั่งเศสวางแผนที่จะปิดกั้นการเข้าถึงภูเขาใต้ซึ่งเชื่อว่าจะมีให้บริการเป็นสถานที่ลึกลับที่หลบภัยเมื่อ 21 ธันวาคม

บางกลุ่มมีวันโลกาวินาศพะวงอยู่กับความกลัวโดยการกระจายออนไลน์ธันวาคม 21 ตำนาน นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวเบลเยียมชื่อแพทริค Geryl ได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับคนที่ตามเขาไปและเชื่อว่าโลกจะสิ้นสุดในอีกสามสัปดาห์ เขาบอกลูกน้องจะคลังสินค้า 15-20 คู่ของรองเท้าและจะอยู่ในรูปกายที่ดี Geryl ปฏิเสธคำขอให้สัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลว่า “เวลาสำหรับการสัมภาษณ์ที่ …. ต้องการเพลิดเพลินกับสัปดาห์ที่ผ่านมาของอารยธรรมของเรา.”

ผอ.สทบ. “ฟันธง” ทุจริตโครงการ SML : จริงไม่จริง


ผอ.สทบ.ออกรายการสด “ฟันธง” ทุจริตโครงการ SML : จริงไม่จริง

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “ฟันธง” ในประเด็นเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)” และ ประเด็นข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่โครงการ SML รับโทรศัพท์เพื่อคอยตอบคำถามจากผู้ที่ชมรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
โครงการ SML ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2548 และมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นโครงการอยู่ดีมีสุข และโครงการชุมชนพอเพียงตามลำดับ ในปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) ภายใต้เจตนารมณ์ที่มุ่งให้หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประชาธิปไตย คือการจัดงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน นำไปแก้ไขปัญหาส่วนรวมในการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ปัญหา ส่วนรวม และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง จากนั้นร่วมกำหนดการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมกับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกำหนดระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. 2555 เนื่องจากระเบียบดังกล่าว มีแนวปฏิบัติใกล้เคียงกับโครงการในปีงบประมาณก่อนหน้า เป็นผลให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองสถาบัน สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ที่เคยดำเนินในโครงการใกล้เคียงกับแนวปฏิบัติเดิมมาใช้เป็นผลให้ให้เกิดการคลาดเคลื่อนและเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์
ที่มา

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด


ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด 

มื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม สกสค. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ (ตรงข้ามสวนรัก) โดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นักวิชาการจังหวัด  เจ้าหน้าที่ สทบ.สาขา   จัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ในเรื่องกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ โครงการ SML  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านดังนี้

.กองทุนชุมชนเมืองที่ยังไม่เป็นนิติุบุคคล 

๒.กองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน

๓.การจัดส่งสถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน ปี ๒๕๕๕

๔.การปรับปรุงระเบียบกองทุนหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน

๖.งบประมาณเครือข่ายข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทุกระดับที่ได้รับการสนับสนุนจาก สทบ.

๗.เตรียมความพร้อมการจัดตั้งที่ทำการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายพิภพ ดำทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์  พร้อมมอบนโยบายฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 

Photo
ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาครบ 11 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  5,513,667,327 บาท  (-ห้าพันห้าร้อยสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) แยกเป็น  4 บัญชี ดังนี้                                                                                                       
  • Ø บัญชี 1 (1 ล้านบาท)  เป็นเงิน  4,328,285,168 บาท  ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน
                        ส่วนที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล  ได้แก่
                        1. เงิน 1 ล้าน (บาท) จำนวน 2,144 กองทุน เป็นเงิน 2,144,000,000 บาท
                        2. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 (1แสนบาท) 659 เป็นเงิน  65,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.74
                        3. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 2  จำนวน 2,125 กองทุน เป็นเงิน 469,200,000 บาท
                            คิดเป็นร้อยละ 99.11
                        4. เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 (25 ต.ค.55) จำนวน 898 กองทุน เป็นเงิน 898,000,000 บาท
                            จัดสรรเพิ่มเติมอีก จำนวน ๓๙๐ กองทุน ๓๙๐,๐๐๐,๐๐๐ เป็นเงิน รวม ๑,๒๘๘ กองทุน           
                            รวมเป็นเงิน 1,288,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.44  
                        ส่วนที่ 2 เงินสมทบกองทุน และเงินประกันความเสี่ยง  เป็นเงินทั้งสิ้น 361,185,168 บาท         คิดเป็นร้อยละ 16.85
  • บัญชี 2 (หุ้น/สัจจะ/เงินออม) รวมเป็นเงิน  441,348,824.27    บาท 
  • บัญชี 3 เงินเพิ่มทุนซึ่งเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมเป็นเงิน  726,136,627.37  บาท 
  • บัญชี 4/ เงินอุดหนุน/บัญชีอื่นๆ สถาบันการเงินชุมชน รวมเป็นเงิน 17,896,707.33  บาท
                        ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และได้จัดสรรเงินแก่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้กู้ยืมไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินฉุกเฉินแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกองทุนฯ ในทุกระดับอย่างยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2,144 กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 2,119 กองทุน ,กองทุนชุมชนเมือง 25 กองทุน)
ภาพถ่าย
                        ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน จำนวน  221,038 ราย (แยกเป็นชาย 84,581 คน  หญิง 136,457 คน)คณะกรรมการกองทุน จำนวน 23,987 ราย (แยกเป็นชาย 11,961 คน หญิง 12,026 คน) และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด 1 แห่ง ระดับอำเภอ 17 แห่ง ระดับตำบลจำนวน 159 แห่ง (แยกเป็น ตำบล 158แห่ง ,เทศบาล 1 แห่ง) 
                        ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 2,131 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.40 ของกองทุนฯทั้งหมด ซึ่งได้ดำเนินการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2555 โดยทีมประเมินระดับอำเภอ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมการประเมิน online แล้ว 17 อำเภอ จำนวน 2,144 กองทุน คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
ภาพถ่าย
                        และจังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง จำนวน 1,648 กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 77.33  และผ่านการอนุมัติ จาก สทบ. เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2555  แล้ว จำนวน 1,288 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 60.44  
                        ในปี  2555 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ สนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งในระดับจังหวัดได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 182,2๐๐ บาท ดำเนินการ 1 วัน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน  ดังนี้
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอๆละ 1 คน รวม 17 คน
  • กรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลๆละ 3 คน รวม 477 คน
  • เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 6 คน  ภาพถ่าย
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการบริหารจัดการกองทุน มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกระดับ  รวมทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านพลังคน พลังทุน และพลังความคิด เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกภายในชุมชน
Photo
            ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ที่มาให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติกรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประสบปัญหาฯ ต้องดำเนินการแจ้งความ/ฟ้องร้อย ทั้งทางแพ่งและทางอาญา และแนวทางการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางศาล การบังคับคดียึดทรัพย์  วิทยากรกลุ่มกระบวนการ จาก สทบ. สาขา ที่จะมาทบทวนแนวทางการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สทบ. วิทยาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ มาให้ความรู้ด้านจัดทำ SWOT  ตลอดจนร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี ๒๕๕๖ Photo

สทบ.สนับสนุนงบประมาณเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2555


สทบ.โอนเงินสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นจำนวน ๙๙๕,000 บาท แยกเป็น
  • เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  • เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ ๑๗ อำเภอๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบล ๑๕๙ ตำบลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท   

 ประสานการดำำเนินการที่ สำนักงานเลขาฯ ทุกอำเภอ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเิติมได้ที่ พนักงาน สทบ.สาขา ๗ พื้นที่ จังหวัดสุรินทร์

สำหรับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับใดยังไม่ส่งหลักฐานล้างหนี้ พร้อมรายงานผลให้ สทบ. สาขา กรุณาดำเนินการส่งด้วย 
และจังหวัดจักมีหนังสือประสานอำเภออีกครั้ง                          โดย จนท. สทบ. จ.สุรินทร์ 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 977 other followers

%d bloggers like this: