กทบ.เปิดกรอบวงเงินกู้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐บาท


ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริการจัดการกองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ประเด็นหลักๆ ข้อ ๓๗  คือ

 1. เพิ่มกรอบวงเิงินกู้ของสมาชิกกองทุนหมุ่บ้าน ดังนี้
  1. กรรมการมีอำนาจในการอนุมัติ (เดิมไม่เกิน ๒๐,๐๐๐บาท) ปัจจุบัน ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท /ราย
  2. ใช้มติที่ประชุมสมาชิก (เดิมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) ปัจจุบัน ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท /ราย
 2. การอนุม้ติเงินกู้ฉุกเฉิน จากบัญชี ๑ รายหนึีงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  ศึกษารายละเอียดเพิมเติม ได้ที่ คลิ๊ก

“คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร” ในงานสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม อ.ท่าตูม


   เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.55 จังหวัดสุรินทร์ โดยนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการจากทุกภาคส่วนออกหน่วยโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านบัวโคก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีส่วนราชการหลายๆ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ โปสเตอร์ , แผ่นพับ แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป  รวมทั้งได้รับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
   

This slideshow requires JavaScript.

 ต่อจากนั้น นายพิภพ ดำทองสุข เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคก และมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้คนยากจนและชรา มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้และมอบพันธุ์ปลาให้แก่โรงเรียนในชุมชนดังกล่าวด้วย โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบบ้านธารน้ำใจ ของจังหวัดสุรินทร์ ให้กับนางสาวทิน ผลเจริญ อายุ 56 ปี ซึ่งมีฐานะยากจน อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 16 บ้านโคกกลาง อาศัยอยู่กับ

ครอบครัวซึ่งมี 4 คน ด้วยกัน จากนั้นมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ของ อบต.บัวโคก ให้กับนางจำปา สิมอุฒม์ อายุ 76 ปี สภาพร่างกายเดินไม่ค่อยไหว อยู่กับหลานเพียงลำพัง ซึ่งหลานก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่วนลูกหลานไปทำงานที่อื่น จนไม่มีคนดูแลต้องอาศัยเพื่อนบ้านคอยช่วยดูแลเกื้อกูล โดยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 10 บ้านหัวแรด ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)


เ่มื่อวันที่ ๑๒ มิุถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดการอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) โดยนายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์  รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิด การอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)   ณ ห้องแกรนด์บอลรูม B โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พนักงาน สทบ. สาขาคณะกรรมการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ ทั้ง ๑๗  รวม 106 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกระดับ  รวมทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้าน พลังคน พลังทุน และพลังความคิด เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกภายในชุมชนและระหว่างชุมชน  จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน ๒,๑๔๔ กองทุน (แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน ๒,๑๑๙ กองทุน,ชุมชนเมือง ๒๕ กองทุน)

 ได้รับการจัดสรรเงินจากรัฐบาล ทั้งสิ้น ๒,๖๗๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท (-สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-)

 •  ปัจจุบันกองทุนฯ ได้ดำเนินการมาครบ ๑๐ ปี หรือ ๑ ทศวรรษ ปีนี้เป็นปี

ที่ ๑๑มีเงินทุนหมุนเวียน บัญชี ๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๐,๒๘๕,๑๖๘.๔๘ (-สามพันสี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์-) เพิ่มขึ้นจากเดิม ๓๖๑,๑๘๕,๑๖๘.๔๘ บาท (-สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์-) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๘ ของยอดเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล


 •  มีสมาชิกกองทุนจำนวน  ๒๒๑,๐๓๘ ราย แยกเป็นชาย ๘๔ ,๕๘๑ คน         หญิง ๑๓๖,๔๕๗ คนคณะกรรมการกองทุน จำนวน ๒๓,๙๘๗ ราย แยกเป็นชาย ๑๑,๙๖๑ คน หญิง ๑๒,๐๒๖ คน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ๑ แห่ง ระดับอำเภอ ๑๗ แห่ง ระดับตำบลจำนวน ๑๕๙ แห่ง (ตำบล ๑๕๘ แห่ง ,เทศบาล ๑ แห่ง) 
 •  ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วจำนวน ๒,๑๒๙ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๐ ของกองทุนหมู่บ้านฯทั้งหมด
 •  พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๒ ของกองทุนหมู่บ้านฯ ทั้งหมด แยกเป็น สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๑๔ แห่ง ,สถาบันการเงินชุมชน ปี ๒๕๔๗- ๒๕๔๙   (นำร่อง) จำนวน ๕ แห่ง ,สถาบันการเงินชุมชน ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (ออมสินสนับสนุน)จำนวน  ๔ แห่ง 

  This slideshow requires JavaScript.

  ที่มา: ข้อมูล รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ By Somluck
 

รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับเงิน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML พ.ค.2555 รอบแรก


 รายชื่อหมู่บ้านและชุมชน ที่ได้รับเงิน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML  รอบแรก   พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงิน และแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียด คลิก

ที่มา :ข้อมูล สทบ. สาขา ๗ พนักงานสทบ. รับผิดชอบ จ.สุรินทร์

“นายกฯ” เปิดโครงการ SML ยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย


“นายกฯ” เปิดโครงการ SML ยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการเปิดปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า โครงการ SML เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง หรือการที่จะช่วยกันในการพัฒนาชุมชนให้แข็งแรง และมีการสร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งโครงการ SML นี้ เป็นโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2548  โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงหลังได้มีการหยุดชะงักลงไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น และตราบใดที่ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้จะส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของการกระจายการปกครองลงไปสู่ท้องถิ่นให้เกิดความแข็งแรง  
     โครงการ SML เป็นหนึ่งในโครงการที่จะตอบโจทย์ในการที่จะช่วยกันที่จะพัฒนาความแข็งแรงของศักยภาพในชุมชน  โดยวัตถุประสงค์หลักและเจตนารมณ์ของรัฐบาลนั้น ต้องการให้เป็นโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาชุมชนและหมู่บ้านอย่างแท้จริง  นอกจากนี้การสนับสนุนโครงการ SML เป็นส่วนช่วยเยียวยาประชาชนในท้องถิ่น หลังจากที่ต้องเผชิญปัญหากับภาวะมหาอุทกภัยต่างๆ ซึ่งการฟื้นฟูในระดับชุมชนเป็นสิ่งจำเป็น รัฐบาลจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ในการที่จะเข้าไปช่วยกันแก้ไข เพื่อให้สร้างความเจริญกลับมายังชุมชน ทั้งหมดเป็นงบประมาณ จำนวนกว่า 30,000 ล้านบาท ที่จะกระจายลงไปยังชุมชนทั้ง 80,000 ชุมชน ทั่วประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งทุกจังหวัดทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน จะได้รับโอกาสนี้ ในปริมาณที่เท่ากันหมดอย่างทัดเทียมทุกพื้นที่ ตามขนาดของโครงการ โดยเริ่มจาก โครงการขนาดเล็ก (S) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชาชนในหมู่บ้านไม่เกิน 500 คน มีงบประมาณให้ 300,000 บาท ขนาดกลาง (M) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีประชาชนตั้งแต่ 501 – 1,000 คน ให้งบประมาณ 400,000 บาท และ ขนาดใหญ่ (L) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชาชนอยู่อาศัย 1,001 คนขึ้นไป ให้งบประมาณ 500,000 บาท
นอกจากนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมสนทนาและทักทายกับผู้แทนประชาชนในแต่ละภูมิภาคโดยผ่านการถ่ายทอดสัญญาณ  และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และ ธนาคาร (เอกชน) ที่ร่วมกันในการช่วยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการนี้ลงไปยังชุมชน 
     หลังจากนั้น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) และ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)

เก็บมาฝาก: แนวทางการดำเนินงานโครงการ SML ที่หมู่บ้านและชุมชนควรรู้


View logofinal.jpg in slide show

 

คำแนะนำการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่คณะกรรมการ SML ควรศึกษารายละเอียด มีด้านต่างๆ ดังนี้

 • ๑. คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ
 • ๒.คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินและการทำบัญชีค่าใช้จ่าย
 • ๓.คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ๔ คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมและการตรวจสอบโครงการ
 • ๕.คำแนะนำเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 

สำหรับการกำหนดคณะผุ้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง   คณะกรรมการโครงการ SML ต้องกำหนด “คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง” ตามความเหมาะสม  …….. ให้ประกอบไปด้วย  ๑)ตัวแทนจากคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ๑ คน  และ ๒) ตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ๒ คน  ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ต้องอิงระเบียบของทางราชการ โดยวัสดุอุปกรณ์ ต้องคุณภาพดี ราคาเหมาะสม 

 • ในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องติดประกาศ สาธารณะเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างแก่ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับทราบ……..เป็นต้น

ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ให้ขอ “ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสดจากร้านค้า” ด้วย แต่หากกรณีที่ซื้อจากร้านค้าซึ่งไม่มีใบเสร็จหรือบิลเงินสด  ขอให้ใช้ “ใบสำคัญรับเงิน” แทน และ ในกรณีที่ไม่มีทั้งใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงิน ก็อนุโลมให้ใช้ “ใบรับรอง” แทนได้ แต่จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินเก็บไว้ด้วยทุกครั้ง 

หลักสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง

 • คำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอันดับแรก
 • รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
 • หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด
 • รู้ถึงขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
 • ซื้อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส
 • ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานซึ่งกันและกันด้วยดี

หากมีกรณีที่บุคคล คณะบุคคลรวมทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน มีการบริหารจัดการโครงการฯ ไม่โปร่งใส มีการดำเนินโครงการขัดต่อระเบียบ หรือมีการทุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด แล้วแต่กรณี

ที่มา : คำแนะนำการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๕

กดปุ่มโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)


View logofinal.jpg in slide showพิธีเปิดปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ดาวโหลด รายละเอียดหนังสือสั่งการจาก อธิบดีกรมการปกครองได้ที่ คลิกที่นี่ 

ดาวโหลด คำแนะนำการดำเนินงานโครงการ SML  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือสั่งการจาก อธิบดีกรมการปกครอง

คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจรในงานสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม อ.เขวาสินรินทร์


เมื่อวันที่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประะธานเปิดงานโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2555 โดยนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเดือนพฤษภาคมนี้ ณ วัดศาลาเย็น บ้านโพธิ์คู่ หมู่ที่ 10 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ 

This slideshow requires JavaScript.

จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ โปสเตอร์ , แผ่นพับ แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จะทำการมอบบ้านธารน้ำใจให้แก่นายสมพร บูรณ์เจริญ อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 9 บ้านตากูก หมู่ที่ 1 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์
       จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสุรินทร์ 8 ทุน ๆ ละ 500 บาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่ตัวแทนชาวบ้าน มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้คนยากจนและชรา 100 ชุด และมอบพันธุ์ปลาให้แก่ชุมชน

คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสัญจรในงานสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม อ.กาบเชิง


This slideshow requires JavaScript.

จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประะธานเปิดงานโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2555 โดยนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเดือนพฤษภาคมนี้ ณ วัดบ้านตะเคียนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ โปสเตอร์ , แผ่นพับ แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป มีต่อ………..

แบบสำรวจ ความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)


ด่วน  สทบ.ได้ประสาน จนท. สทบ. จังหวัด ดำเนินการ ประสานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อ จัดเก็บข้อมูล SML ตามแบบฯ ส่งกลับให้ จนท. สทบ. จังหวัด เพื่อรายงาน สทบ. ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  โดย สทบ.จะมีการโอนเงิน SML ให้ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ นี้ 

ดาวโหลด .doc คลิก 

ดาวโหลด .pdf คลิก 

หมายเหตุ 

หมู่บ้าน/ชุมชนใด มีการจัดส่งแบบสำรวจภายในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๕ จะได้รับการพิจารณาเงินสนับสนุน SML ก่อน  หากมีการเปลี่ยนแปลง กำหนด วันเวลา การโอนเงิน  สทบ. จะดำเนินการแจ้งอีกครั้ง

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 976 other followers

%d bloggers like this: