ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ข้อมูล ณ วันที่ 22 พค. 2556


ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)  ข้อมูล ณ วันที่ 22 พค. 2556

หมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นที่บริการ  สทบ. สาขา 7
(โคราช, สุรินทร์ ,บุรีรัมย์)

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านและชุมชน ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินได้ที่

ฺby :somluck

ติดต่อสอบถาม 044222787-8  พนักงาน สทบ. (รับผิดชอบ SML) ประจำ สทบ. สาขา 7

“ปฏิบัติการ ร้อยมือ สร้างเมือง” ตามโครงการพัฒนาเมือง


คลิก 

ที่มา http://www.xn--72ca0fbcfc9cyace1d5cg7ktfh.com/

ปี 2556 เดินหน้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขับเคลื่อน 9 ภารกิจ


เดินหน้ากองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อน 9 ภารกิจ

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการที่จะขับเคลื่อนในปีนี้ ได้แก่

1. การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชมเมืองแห่งชาติ กำหนดแผนโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 57,641 กองทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งจะเริ่มโอนเงินเพิ่มทุนตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป และขณะนี้มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุนแล้ว จำนวน 10,000 กองทุน

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั้งในแง่ของการโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน กำหนดแผนดำเนินการโอนเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่เหลือ จำนวน 24,840 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยร่วมกับหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย, สถาบันการศึกษา, สถาบันการเงิน, เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึง การประกวดคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่าง และนำไปสู่การจัดทำเป็นองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้อนุมัติหลักการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 80 แห่ง ใน 77 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพิ่มเติมจากสถาบันเรียนรู้ที่จัดตั้งไว้เดิม 84 แห่ง
4. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 10,000 กองทุน ดังนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน 2,000 กองทุน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3,000 กองทุน และธนาคารออมสิน 5,000 กองทุน

5. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดย สทบ. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือและฝึกอบรม ให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง , การพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยความร่วมมือสถาบันการเงิน และการพัฒนาศักยภาพด้านการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท

6. ดำเนินการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายในการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเพิ่มอีก 1,000 คน

7. การพัฒนาอาชีพและสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและสินค้าของสมาชิกทั้งกระบวนการผลิต การจำหน่าย และการแลกเปลี่ยนสินค้า

8. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ และดำเนินการสำรวจความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

9. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ อาทิ ร่วมมือกับสถาบันการเงินกำหนดแผนงานในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ และการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน, ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ บทเรียนความสำเร็จเพื่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ผ่านทีวีชุมชน และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, เตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเครือข่าย ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อขยายองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วม AEC ต่อไป.

ทีมเดลินิวส์ 38
y_38@dailynews.co.th

รายชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการโอนเงินเพิ่มทุน ระยะที่ 3 รอบที่ 2


ดาวโหลด รายชื่อ กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มทุน ระยะที่ 3 รอบ 18 กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 15,027  กองทุน

http://www.villagefund.or.th/multimedia/atthamon/permtoon%203/cap%20name%202.pdf

เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท 14 กุมภาพันธ์ 2556


เมื่อวันที่ 14 ก.พ.-นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท พร้อมกดปุ่มโอนเงินแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ กว่า 15,000 ล้านบาท ขณะที่ “วราเทพ” ระบุ 11 ปี กองทุนหมู่บ้าน พัฒนาไปไกล ประชาชนได้ประโยชน์ รัฐบาลต้องการยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงิน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การเพิ่มทุนล้านใหม่ : เปิดปฏิบัติการสถาบันการเงินชุมชน” ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับสถาบันการเงินและภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชน มีนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้าน

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายว่า ขอชื่นชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาถึง 11 ปี ขณะนี้มีหลายกองทุนที่มีเข้มแข็งและประสบความความสำเร็จ มีเงินทุนถึง 50-100 ล้านบาท ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชน เพราะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารเงินกองทุน

“ผมมั่นใจว่า เงินที่โอนลงไปในชุมชนวันนี้ จะถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปพัฒนาและยกกระดับชุมชนให้เข้มแข็ง ดังนั้น รัฐบาลจึงอยากเห็นการยกระดับกองทุนหมู่บ้าน ให้เป็นสถาบันการเงิน โดยตั้งเป้าตำบลละ 1 แห่ง รวม 10,000 แห่ง” นายวราเทพกล่าว

จากนั้นนายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงิน “เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท” แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ 15,027 กองทุน 15,027 ล้านบาท พร้อมมอบสินเชื่อและทุนสนับสนุนแก่ประชาชน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นแหล่งต่อยอดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สามารถพัฒนากองทุนหมู่บ้านได้มากถึง 79,255 กองทุน มีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 160,000 ล้านบาท อีกทั้งสมาชิกได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมกองทุนกว่า 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 87 ของสมาชิกทั้งหมด และร้อยละ 22.8 ของสมาชิกทั้งหมด มีการออมเพิ่มขึ้น ทำให้มีเงินออมไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท และมีเงินสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท

“คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร” ในงานสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม อ.บัวเชด


 เมื่อวันที่  23 ม.ค. 56 นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน  โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ที่จังหวัดสุรินทร์นำออกให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล พร้อมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้จำนวน 2 หลัง  โดยมีส่วนราชการหลายๆ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ ร่วมจัด คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร ฯให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  และ แจกคู่มือฯ โปสเตอร์ , แผ่นพับ แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และ บุคคลทั่วไป  รวมทั้งได้รับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ที่บริเวณสนาม โรงเรียนบ้านอาโพน ต. อาโพน อ. บัวเชด จ. สุรินทร์   เวลา 09.30 น.ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้กับครอบครัวของนายสังเวียน บินทุรันดร์ อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 113 ม. 9 บ้านไกรสรพัฒนา ต. อาโพน จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ อาศัยอยู่กับภาริยา พร้อมลูกแฝด 4 คนซึ่งยังอยู่ในวัยเรียน เนื่องจากนายสังเวียนไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง และไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่แข็งแรง และค่าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีพไม่เพียงพอจึงได้รับการประชาคมจากชาวบ้านให้ได้รับบ้านตามโครงการในครั้งนี้ จากนั้นนายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดสุรินทร์และคณะไปมอบบ้านธารน้ำใจให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับญาติ อ้อมแก้ว อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 340 บ้านผักไหม ม. 10 ต. อาโพน อ. บัวเชด จ. สุรินทร์ โดยแยกทางกับภรรยา มีบุตร 4 ไม่มีบ้านอยู่อาศัยต้องอาศัยอยู่กับญาติ

 

ดาวโหลดหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน SML รอบที่ 9


ดาวโหลดหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน SML รอบที่ 9  เดือน มกราคม 255ุ6 สทบ. สาขา ๗

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 978 other followers

%d bloggers like this: